بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. آرایه خطی رزونانسی موجبر شکاف دار

طراحي يک آرايه شکاف موجبري خطي ابتدا با تعيين توزيع روزنه‏ها و در نتيجه تحريک شکاف‏ها براي رسيدن به پهناي بيم، گين و سطح لوب کناري مورد نظر، در فرکانس مرکزي باند عملکرد انجام می‏شود. برای مثال همانطور که در فصل پیش مطرح شد می توان به وسیله پهنای بیم و سطح لوب کناریمورد نظر، یک توزیع جریان پیوسته خطی از روش تیلور بدست آورد که مشخصات مورد نظر را به ما می دهد. سپس می توان با sample گیری (هر ) جریان تحریک هر کدام از شکاف ها را بدست آورد.

از آنجايي که شکاف‏ها به فاصله  از هم قرار دارند، و هم فاز هستند، پترن آرايه در راستاي صفحه طولي موجبر بوسيله تعداد المان ها و دامنه تحريکشان کنترل می‏شود.دامنه تحريک بسته به نوع شکافی که استفاده می شود، بوسيله فاصله دادن المان‏ها از  خط وسط موجبر و يا با چرخاندن شکاف‏ها نسبت به مرکز آنها و يا ترکيبي از اين دو کنترل می‏گردد. مربع ولتاژتحريک يک شکاف متناسب با توان تشعشعي از آن و رسانایی رزونانس آنهاست. براي يک آرايه خطي با Nشکاف، می‏توان نوشت[1] :

(3.22)

(3.23)

که رسانایی رزونانس nامين شکاف است که نسبت به ادمتيانس موجبر ، نرماليزه شده است، A(n)توزيع ولتاژ یا جریان در موقعيت nامين شکاف است (که از یک توزیع خاص مثل تیلور بدست می آید)، Kفاکتور نرماليزه[1] توان و Wبراي آرايه‏هاي تغذيه از کنار برابر يک و براي آرايه‏هاي تغذيه از وسط مساوي دو می‏باشد تا در ورودی تطبیق داشته باشیم. زمانی که آرایه از وسط تغذیه می شود، اگر از پورت به سمت داخل آرایه نگاه کنیم واضح است که دو بار یکسان موازی با هم دیده می شود. ادمیتانس معادل این دو بار باید برابر با ادمیتانس ذاتی موجبر باشد به این دلیل در این حالت W باید برابر با 2 باشد.

[1]Normalized factor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو