تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2- محدودیت پهنای باند با تاخیر فاز شعاعی تفاضلی

عامل محدود کننده دوم پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی، تاخیر فاز شعاعی تفاضلی، می‌تواند به بهترین نحو با اشاره به شکل2-4 توضیح داده شود، که در آن تاخیر فاز شعاعی تفاضلی، ΔS، اختلاف فاز بین این دو مسیر S1 و S2 از منبع به عناصر آنتن آرایه انعکاسی است. این ΔS می‌تواند مضربی از طول موج (λ) در فرکانس‌ کاری مرکزی باشد. این تاًخیر فاز می‌تواند به صورت λ (N + d) ΔS = بیان شود که در آن N یک عدد صحیح و d کسری از طول موج فضای آزاد λ است. در مکان هر عنصر، d توسط یک تاخیر فاز مناسب با طراحی عنصر آنتن آرایه انعکاسی جبران می‌شود (با اندازه رویه متغیر، طول خط تاخیر فاز متغیر، و غیره به دست می‌آید). وقتی فرکانس تغییر می‌کند، عامل λ (N + d) به (λ + Δλ) (N + d) تبدیل می‌شود. از آنجا که طراحی و فاز جبران شده برای هر عنصر برای فرکانس مرکزی ثابت است، یک خطای تغییر فرکانس در مقابل فاز بازتاب شده رخ خواهد داد. میزان تغییر فاز در هر مسیر، زمانی که با یک مسیر مرجع مقایسه می‌شود، با توجه به شکل 2-4 مسیر S1 ، برابر است با Δλ (N + d) که می‌تواند بخش قابل توجهی از طول موج و یا 360 درجه باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو