تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز-پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

رویه‌های تزویج روزنه‌ای[1]

عنصر آرایه انعکاسی با روزنه‌ استاب فازی تزویج شده با رویه چاپی تششعی در شکل4-4 (a) نشان داده شده است. طراحی عنصر تششعی با تلفات بازگشتی بسیار کم خط تأخیر، برای اطمینان از رفتار پهن باند خوب، کافی نیست [47 – 49].

برای رفتار پهن باند عنصر آرایه انعکاسی، منحنی فاز بر حسب طول استاب باید صاف و تقریبا در فرکانس‌های مختلف موازی باشد. در عنصر تزویج روزنه‌ای پارامترهای هندسی دیگری وجود دارد که می‌تواند به عنوان درجه‌های دیگری از آزادی برای بهبود خطی بودن منحنی فاز تنظیم شوند، به عنوان مثال طول روزنه و یا ابعاد پچ. طول روزنه برای جبران رفتار غیرخطی پاسخ فاز تنظیم می‌شود  ]50 [. با شروع از پارامترهای هندسی به دست آمده برای یک عنصر تزویج روزنه‌ای تطبیق شده، استاب تطبیق شده کمی تنظیم شده و طول شکاف از 57/5 میلی متر به 57/9 میلی متر تغییر کرده است. به دلیل آن که یک منحنی فاز بسیار خطی برای خط تاخیر مختلف از 0 میلی‌متر تا 49/18 میلی‌متر فراهم شود، طول شکاف 77/6 میلی‌متر انتخاب شده است. منحنی فاز برای تابش عمود به دست آمده توسط روش موج کامل[2] که در فصل2 شرح داده شد در اینجا در سه فرکانس تولید شده است. در فرکانس مرکزی (4/10 گیگاهرتز)، فاز عملا با تاخیر فاز ایده‌آل (-2βl) در دو چرخه 360 درجه منطبق می‌شود. منحنی‌ها در فرکانس‌های خیلی زیاد در 10 درصد پهنای باند، رفتاری بسیار نزدیک به عنصر ایده‌آل نشان می‌دهند. همانطور که در شکل4-4 نشان داده شده است.

3 aperture coupled patches

[2] Full wave

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو