تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:پایان نامه ارشد برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

رویه‌های انباشته با ابعاد متغیر

منحنی‌های فاز یک لایه تکی از رویه‌های با اندازه متغیر، پهنای باند آرایه انعکاسی را به دلیل شکلS غیرخطی نشان داده شده در شکل5-2 محدود می‌کنند. تغییرات فاز نرم و صافتری را می‌توان با افزایش ضخامت دی‌الکتریک به دست آورد، اما در این مورد محدوده فاز کلی به کمتر از 300 درجه کاهش می‌یابد و عنصر برای طراحی آرایه انعکاسی معتبر نیست، در حالی که در آن همه مقادیر فاز مورد نیاز است.

هدف دستیابی به تغییر فاز صاف در محدوده بزرگتر از 360 درجه را می‌توان با انباشتن دو یا چند آرایه به دست آورد، همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد. یک آرایه‌ای از رویه‌های فلزی به عنوان یک مدار تشدید رفتار می‌کنند، که در آن فاز موج منعکس شده زمانی که فرکانس یا طول تشدیدی تغییر می‌کند، متغیر است. حداکثر تغییرات فاز در یک عنصر تشدید (در مقابل صفحه زمین) به لحاظ تئوری به محدوده 180±  درجه محدود می‌شود. در عنصر آرایه انعکاسی، محدوده فاز توسط تاخیر فاز تولید شده توسط موج بازگشتی و رو به جلو، در زیرلایه زمین ‌شده زمانی که ابعاد رویه بسیار کوچک هستند، و یا وقتی که پچ حذف می‌شود، کاهش می‌یابد. محدوده قابل حصول کلی تغییر فاز برای یک آرایه روی یک دی الکتریک با ضخامت t در حدود  بر حسب رادیان است، که در آن  ثابت انتشار در دی الکتریک می‌باشد. بنابراین، محدوده برای لایه‌های ضخیم‌تر کاهش می‌یابد، که از سوی دیگر برای داشتن یک منحنی فاز نرم و صاف زیرلایه ضخیم‌تری مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر ضخامت دی‌الکتریک یک چهارم طول موج در دی‌الکتریک باشد محدوده فاز به 180 درجه کاهش می‌یابد. با انباشتن چند آرایه، یک رفتار چند تشدیدی به دست می‌آید و محدودیت تئوری برای محدوده فاز چند برابر 360 درجه می‌شود. سپس، ضخامت دی‌الکتریک هر لایه را می‌توان برای به دست آوردن یک تغییر فاز خطی‌تر و نرم و صافتر افزایش داد، همانطور که در [51 – 53] نشان داده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو