دانلود پایان نامه:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. تحلیل مدل پراکندگی

Montgomery، ويژگي‏هاي شکاف را به کمک ماتريس پراکندگي با روشي مشابه به آنچه در مراجع [21,22] ذکر شده است، بدست آورد. اين روش نيازمند محاسبات پيچيده‏تري نسبت به روش قبلي است. در اين روش شکاف به عنوان يک بازو که انشعابي از موجبر اصلي است، در نظر گرفته شده است که ‏ميدان در شکاف بوسيله يک سري از توابع مقيد بيان می‏شود. ميدان در موجبر اصلي به کمک يک سري از انتگرال‏هاي فوريه که در آن عدد موج در راستاي محور موجبر متغير انتگرال‏گيري است، بيان می‏شود. با تطبيق مولفه‏هاي مماسي ميدان‏ها در شکاف و در موجبر اصلي در محل شکاف، دو معادله انتگرالي بدست می‏آيد. اين دو معادله با روش Ritz-Galerkin حل می‏شود و پارامترهاي پراکندگي و ضرائب بسط محاسبه می‏گردد. با ترکيب ماتريس پراکندگي در محل junctionو ضرائب انعکاس از شکاف تشعشعي، مدار معادل بدست می‏آيد.

بعد از این دو روش Das و همکارانش [23] با استفاده از روش طیف موج صفحه ای رابطه هایی را برای مشخصات شکاف ها بدست آوردند. اما نتایج اندازه گیری های تجربی [24] نشان داد که این مقادیر دقت کافی تدارد. پس از آن Hsu و Chen[25][26] با استفاده از روش variational formula که توسط Oliner[27] توسعه یافته بود، انرژی راکتیو مد های محو شونده داخل موجبر در حوالی شکاف را در نظر گرفتند. طول تشدیدی که برای شکاف بدست آمد به داده های تجربی نزدیک بود ولی هنوز هم حدود سه درصد خطا در طول تشدید وجود داشت ونتایج بعدی[28] نشان داد که رسانایی تشدید نیز خیلی بیشتر از داده های تجربی بوده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو