دانلود پایان نامه آرایه موج رونده موجبر شکاف دار با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1. خلاصه

در این فصل روش طراحی آرایه موج رونده با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر با توزیع جریان خطی تیلور به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت همانطور که دیده شد طراحی آنتن آرایه موجبر شکاف دار شامل چند مرحله می باشد : 1- مشخص کردن خصوصیات پترن آنتن در راستای سمت(سطح لوب کناری، پهنای بیم)  بر حسب کاربردی که مد نظر می باشد. 2- بدست آوردن ضرائب تحریک شکاف ها در طول آرایه که پترن دلخواه را تولید می کند 3- تبدیل ضرائب تحریک به رسانایی های مطلوب 4- بدست آوردن مشخصات فیزیکی شکاف ها که رسانایی های مورد نظر را تولید می کنند. در این فصل بعد از بدست آوردن رسانایی های مطلوب، مشخصات شکاف ها با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ متقابل بدست آمد. سپس یک آرایه با 58 شکاف طراحی و در نرم افزار CST شبیه سازی شد و عملکرد آنتن مانند اندازه ، پترن آرایه و پلاریزاسیون متقاطع آن مورد بررسی قرار گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو