دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون عمومی با استفاده از گین و فاز نامعلوم: اگرچه کالیبراسیون سراسری و محلی(روش قبلی) جستجوی وابسته به گین و فاز آرایه نمی باشد اما آنها در تخمین  DOAبا استفاده از MUSIC به خوبی عمل می کنند از اینرو بردارهای هدایت در این حالت مهم ترین هستند. نتایج نشان می دهند که عملکرد روش فوق می تواند با اعمال اصلاحات توسط ماتریس قطری بهبود یابد که این ماتریس از سمت راست در  ضرب می شود. یک ماتریس قطری که از سمت راست در ماتریس دیگری ضرب می شود ستون هایش در المان های قطری آن ماتریس ضرب می شوند. بنابراین می تواند دامنه مختلط سیگنال های دریافتی که وابسته به جهت زاویه می باشند را توصیف بکند. حال و  می توانند از رابطه زیر تخمین زده بشوند:

که رابطه فوق یک مسأله خطی برحسب و می باشد. حال یک روش انتخابی برای حل این مسأله ارایه می کنیم:

در آن به شکل زیر می باشد: که

می باشند و به شکل زیر می باشد:  در آن المان دوم تا المان آخر از و

 

معمولا در آن گین المان اول را مساوی با یک در نظر می گیریم که این کار را برای جلوگیری از داشتن جواب بدیهی صفر انجام می دهیم. اگر ماتریس  را به شکل زیر تعریف بکنیم داریم:

که  نماد ضربKronecker و ماتریس واحد  می باشد و  ستون اول و  باقیمانده از ماتریس (کل ماتریس به جز ستون اول از آن)می باشد که ماتریس آن به شکل زیر می باشد:

که  نماد ضرب Khatri-Raoمی باشد و  ماتریس واحد با ابعاد  می باشد. همان طور که می بینیم ماتریس برای تعیین  لازم می باشد اما پس از اینکه ماتریس های و را تخمین زدیم فقط از ماتریس تصحیح استفاده می کنیم. این روش کالیبراسیون منجر به یافتن ماتریس تزویج متقابل واقعی (اندازه گیری شده)می شود اگر برای یک آرایه بدون فرض خطای مکانی در نظر گرفته بشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو