دانلود پایان نامه ارشد برق مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

تخمین ماتریس اختلال پراکنده با قید وشرط: یک مقدار صفر در ردیفm ام از ستونn ام بردار  از ماتریس معادل با اعمال قید خطی  بر روی می باشد که بردار واحد مختصات دارای یک المان مساوی با یک در مکان m ام و المان صفر در سایر مکان ها می باشد. برای هم بستگی جبری ما معمولا ترجیح می دهیم که با ستون های ماتریس کار بکنیم تا ماتریس . اگر  یک ماتریس نوارنواری باشد ماتریس  نیز همان پهنای باند را خواهد داشت. به طور کلی المان های صفر در ماتریس  صفر های منطبق با آنها را در مکان های معلوم از ماتریس تصویر می کنند. بنابراین مینیمم کردن معادله فوق معادل با مینیمم کردن رابطه زیر می باشد:

که مینیمم کردن تابع 212-2معادل با مینیمم کردن  تابع فوق نسبت به تحت یک مجموعه از قیدهای خطی زیر می باشد

ماتریسی با ابعاد می باشد که المان های آن زیرمجموعه مناسبی از بردارهای می باشند به طوری که لازم است در مکان های مناسب از بردارهای ستونی صفر باشند. ها المان nام از بردارویژه iام می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو