دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم های کالیبراسیون مکانی و گین و فاز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

3-3-2- الگوریتم خود کالیبراسیون [4]

اگر فرض کنیم مشاهدات ما به شکل  باشند می خواهیم تخمین DOA ها از روی سیگنال ورودی را تعیین بکنیم. ما معمولا مدل پاسخ آرایه(بردارهدایت)  را یک تابع معلوم از  بر روی محدوده مطلوب از  DOAفرض می کنیم.

برای یک آرایه ULA بردار های انتشار(بردار هدایت) شکل زیر را به خود می گیرند:

که در آن زاویه الکتریکی نامیده می شود. در اینجا شماره موج [1] وc همان سرعت انتشار و فاصله داخلی المان ها و M تعداد المان ها می باشد.

یک تکنیک رایج در همه این الگوریتم ها مدل پارامتری پاسخ آرایه(بردار هدایت) می باشد که بردار در آن یک بردار بعدی(  پارامتر نامعلوم بسته به نوع کالیبراسیون می باشد) شامل پارامترهای آرایه می باشد که باید این پارامترها استخراج بشوند. روابط زیر را داریم:

بردار در آن یک بردار بعدی از پارامترهای مجهول مربوط به خطا در پاسخ آرایه می باشد. برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که المان های آنتن ایزوتروپیک و مشابه با یکدیگر می باشند و در مکان های مجهول  قرار دارند. زاویهDOA زاویه افقی می باشد که نسبت به محورy در جهت عقربه ساعت اندازه گیری می شود. برای سادگی فرض می کنیم که تمام منابع در یک صفحه قرار دارند و المان ها نیز در همان صفحه قرار دارند به طوری که فرض می کنیم زاویه عمودی نادیده در نظر گرفته شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو