دانلود پایان نامه با موضوع شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

5-6-2- رویه‌های با ابعاد یکسان

در این بخش ابعاد رویه سلول‌ها ثابت در نظر شد و برای هر سلول یک سطح فرکانس گزین طراحی شد. همچنین برای بدست آوردن ساختار مناسب، تابع‌های شایستگی بند (ب) تا (ه) استفاده شد و با این تابع‌ها مقادیر مختلفی بدست آمد که نتایج آن‌ها را در نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید.

 

جدول ‏5‑5- مقادیر فاز بدست آمده برای هر سلول با استفاده از تابع‌های شایستگی متفاوت

N fit1 fit 2 fit 3 fit 4 fit 5
1 178.475 179.865 178.319 150.8 178.8
2 142.4221 120.678 139.42 141.85 127.98
3 107.0951 83.6852 49.46 108.573 88.5
4 71.8321 12.76 34.67 52.86 49.46
5 31.843 5.23 -14.115 -16.57 0.98
6 -17.8631 -21.72 -20.31 -50.3 -31.08
7 -33.9364 -35.59 -69.24 -73.34 -45/78
8 -77.7419 -73.55 -72.57 -75.24 -74.53
9 -104/8531 -107.14 -111.67 -104.01 -109.96
10 -143.0751 -141.47 -144.03 -141.97 -145.33

 

شکل ‏5‑14- نمودار فاز انعکاسی بر حسب شماره سلول برای توابع شایستگی متفاوت

 

جدول ‏5‑6- مقادیر دامنه بدست آمده برای هر سلول با استفاده از تابع‌های شایستگی متفاوت

N fit 1 fit 2 fit 3 fit 4 fit 5
1 -0.5132 -0.5672 -0.77 -0.936 -0.75
2 -0.9848 -2.47 -0.981 -0.763 -0.8
3 -4.4139 -2.3121 -1.16 -1.036 -1.59
4 -1.4802   -0.76 -1.49 -2.08 -1.16
5 -1.4224 -0.057 -0.599 -0.569 -1.38
6 -0.4009 0.095 -0.339 -0.26 -1.11
7 -1.4531 0.39 -0.031 -0.057 -0.87
8 -0.0311 -0.039 -0.042 -0.053 -0.047
9 -0.1857 -0.168 -0.038 -0.175 -0.033
10 -0.2078 -0.217 -0.29 -0/93 -0.197

 

شکل ‏5‑15- نمودار دامنه انعکاسی بر حسب شماره سلول برای توابع شایستگی متفاوت

 

هدف ما از بهینه‌سازی پیدا کردن ساختاری است که باعث شود نمودار فاز بصورت خطی باشد و حداقل تلفات را داشته باشیم. از بین مقادیر بدست آمده، مقادیر حاصل از تابع شایستگی بند (ه) را به عنوان جواب مسئله در نظر گرفتیم که نمودارها آن رفتار بهتری نسبت به نمودارهای دیگر داشتند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو