دانلود پایان نامه برق در مورد موج رونده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. روش ارائه شده برای تعیین مشخصات شکاف ها

شکاف بر روی دیواره کناری موجبر که با جریان های سطحی عرضی تحریک می شوند در طول رزونانسشان معادل یک رسانایی می باشند.[1] برای بدست آوردن مشخصات شکاف ها با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ متقابل یک unit cell با دو شکاف مشابه هم در نظر گرفته شده است. این unit cell که در شکل 10-4 مشاهده می شود در نرم افزار CST شبیه سازی شده است. عرض شکاف ها (w) برابر با (0.75 cm) و فاصله بین شکاف ها (L) برابر با 6.5 سانتی متر می باشد. این ساختار از یک طرف تغذیه شده و در طرف دیگر یک بار تطبیق قرار دارد. در راستای طول موجبر یعنی بین پورت 1 و پورت 2 شرط مرزی پریودیک و در بقیه جهات PML قرار داده شده است. این شرط مرزی باعث می شود که نرم افزار این unit cell را در حضور یک آرایه بی نهایت که از unit cell های مشابه هم تشکیل شده است را تحلیل کند. همانطور که در جدول 1-4 دیده می شود برای آرایه های بزرگ اختلاف رسانایی شکاف ها با رسانایی های شکاف های کنار خود چندان زیاد نیست. از طرف دیگر تاثیر کوپلینگ متقابل بر روی یک شکاف  در یک آرایه بیشتر از طرف شکاف های مجاور آن شکاف می باشد که در یک آرایه بزرگ اختلاف بسیار کمی با شکاف اصلی دارند. پس شبیه سازی پیشنهاد شده می تواند تقریب خوبی برای بدست آوردن مشخصات شکاف با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ متقابل باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو