دانلود پایان نامه بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. شکاف اریب روی دیواره کناری موجبر

Watson[25] نشان داد برای زمانی که زاويه انحراف شکاف از خط عمود، کمتر از 15 درجه باشد، با افزایش زاویه شکاف نسبت به خط عمود رسانایی شکاف با ضریب  افزایش می یابد.

نتایج اندازه گیری رسانایی برای شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر هم توسط Watson انجام شده است.

شکل 4-3 تغييرات رسانایی و سوسپتانس يک شکاف را با زاويه 15 درجه، که بر روي يک موجبر باند Sو در فرکانس 2.8GHz قراردارد، بر حسب عمق فرورفتگی در ديواره پهن موجبر نشان می‏دهد.[25]

همانطور که در شکل  دیده می شود جایی که سوسپتانس صفر می شود شکاف به رزونانس می رود. چون تغییرات سوسپتانس یک شکاف اریب خیلی آهسته می باشد از این رو این شکاف دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشد.به طور کلي می‏توان گفت عملکرد فرکانسي شکاف‏هاي واقع در ديواره کناري موجبر بهتر از شکاف‏هاي طولي است و لذا پهناي باند در اين حالت بیشتر است.[25]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو