دانلود پایان نامه درباره:کالیبراسیون

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم کالیبراسیون با استفاده از معیار MUSIC: بیشتر روش های بیان شده به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول عمل خودکالیبراسیون را براساس گسترش الگوریتم MUSIC انجام می دهند. ایده این روش ها این است که شبه طیف MUSIC را بر روی تمام پارامترها به طور هم زمان ماکزیمم می کنند. طیف منتج به شکل زیر می باشد:

همان طور که در روابط 98-2 تا 102-2بیان شد شامل  بردار ویژه کوچکتر مربوط به زیرفضای نویز می باشد. تخمین این پارامترها با یک ماکزیمم گرفتن هم زمان بر روی نسبت به  و به دست می آید. در الگوریتمی که توسطWeiss بیان شد عمل نرمالیزه کردن توسط نادیده گرفته می شود و طیف صفری [1]که قرار است مینیمم بشود به شکل زیر بیان می شود:

مزیت این رابطه آشکار است برای حالتی که یک ترکیب خطی از  می باشد.(یعنی برای خطای گین و فاز و تزویج متقابل و نه خطای مکانی). این بدین معناست که به ازای مقادیر ثابت از معادله فوق یک تابع درجه دوم از می باشد که می تواند مینیمم بشود. برای واضح تر کردن آن در نظر داریم که یک پارامتر خطی ما را قادر می سازد که بردار پاسخ آرایه را برای یک تابع ماتریسی  با ابعاد  به شکل زیر تعریف کنیم:

بنابراین داریم:

که داریم:

مینیمم سازی معادله 456-2 نسبت به  نیاز به یک قید دارد در غیر این صورت معادله تنها جواب بدیهی[2]خواهد داشت. انتخاب این قید بستگی به کاربرد آن دارد مثلا یک قید آن می تواند  یا می تواند یک قید خطی مانند باشد. با فرض برقراری این قید عمل مینیمم سازی معادله 456-2 می تواند منجر به یک مقدار به روز شده برای بشود. بعدا برای یک مقدار ثابت از  مینیمم سازی معادله 454-2 نسبت به متغیرهای  منجر به الگوریتم MUSIC استاندارد می شود. بنابراین مینیمم سازی توأم می تواند به طور بازگشتی عمل کند یعنی  و را به روز دهی کند تا اینکه همگرا بشوند. این تکرارها با تخمین زدن با استفاده از یک مقدار فرضی برای پارامترهای آرایه شروع می شوند. از آنجایی که مسأله بهینه سازی توام غیرخطی می باشد مقدار اولیه لازم است که به اندازه کافی دقیق باشد تا تضمین کند که به مقدار بهینه سراسری خواهیم رسید و نه به مقدار بهینه محلی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو