دانلود پایان نامه درباره مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

تابع هزینه : به علت وجود خطا ساختار وندرموند ماتریس پخش می شود. ما اول نیاز به معیاری داریم تا مقدار انحراف از ماتریس وندرموند را تعیین بکنیم. در نظر داریم که زیر آرایه های تغییرناپذیر مطابق می باشند با زیربردارهایی(بردارهای فرعی) از اطلاعات دریافتی که به طور خطی وابسته می باشند. این واقعیت می تواند از لحاظ جبری استخراج شود. برای مثال در این حالت لنگه های زیر آرایه با زیربردار های خروجی  و  به ترتیب  مشخص می شوند. ما انتظار داریم که یک ثابت اسکالر مانندa به گونه ای داشته باشیم که به ازای هر  و  دارای رابطه ای به شکل زیر باشد:

اگر ما ملاحظاتمان را در یک بازه جستجو محدود بکنیم می توانیم خطایی با مدل جفتی(دوتایی) تعریف کنیم:

1- (خطای مدل جفتی) تابع  تابع خطای مدل جفتی نامیده می شود که به شکل زیر می باشد:

که  و  در آن  به ترتیب زیر آرایه اول و دوم می باشند.

برای داشتن درجه بالاتر می توانیم خطاهایی با مدل سه تایی و چهارتایی و بیشتر داشته باشیم.

با استفاده از این چنین تابع خطایی یک تابع کالیبراسیون می توانیم حالا تعریف کنیم:

2-  تابع هزینه دوتایی کالیبراسیون به شکل زیر می باشد:

که  در آن ماتریس جبران(کالیبراسیون) می باشد و در حالتی که تنها می خواهیم خطای گین و فاز را جبران کنیم  ماتریس قطری می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو