دانلود پایان نامه رشته برق بررسي روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون عمومی: یک آرایه کالیبره نشده باN المان را در نظر می گیریم که در حضور یک منبع سیگنال عمل می کند. آرایه کالیبره نشده تحت تأثیر دو عامل خطا می باشد. این دو فاکتور خطا از عدم اطمینان خطای الکتریکی و خطای هندسی متأثر می باشند.

اگر ϒ وψ مقدارهای فرضی گین وفاز آرایه باشند و a بردار فرضی مکان سیگنال ایزوتروپیک منبع باشد که مطابق با جهت منبع می باشد می توانیم ماتریس جدیدی به نام ماتریسO تعریف می کنیم که این ماتریس با استفاده از بردار فاز و بردار هدایت[1] در سیستم  به شکل  زیر مدل می شود:

 

در نظر بگیرید که عملگر قطری[2] این گونه عمل می کند که اگر ورودی آن بردار باشد به ماتریس تبدیل می شود واگر ورودی این عملگر ماتریس باشد آن را به بردار تبدیل می کند.

با استفاده از پیش پردازش و پس پردازش کردن [3]ماتریس هم بستگی اطلاعات  و هم چنین با استفاده از ماتریس جدید O که قبلا تعریف کردیم می توانیم ماتریس جدید  تولید می کنیم:

و سایر پارامترها به شرح زیر می باشند:

معمولا متداول است که یک المان را به عنوان مرجع در نظر بگیریم و فرض کنیم که ویژگی های آن را می دانیم و ویژگیهای  سایر المان ها را بر اساس آن المان بیان کنیم. معمولا برای سادگی المان اول را مرجع فرض می کنیم . این بدان معنی است که از ماتریس U گین معلوم و دانسته ای دارد که آن را  می نامیم و همان المان مرجع می باشد. بنابراین ماتریسU این گونه بیان می شود:

که بردار u مطابق با  المان باقیمانده از ماتریسU می باشد. اگر از رابطه فوق استفاده کنیم رابطه 370-2 به شکل زیر می باشد:

معادله376-2و377-2و378-2 برای محاسبه Uوهم چنین (توان نویز) استفاده می شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو