پایان نامه ارشد با موضوع:بررسي روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم:

این الگوریتم براساس روش نیوتن عمل می کند یعنی به طور بازگشتی خطا را مینیمم می کند که این خطا اندازه فاصله بین دامنه المان بردار هدایت تخمین زده شده از هر منبع و متوسط تخمین گین المان ها می باشد. به گونه ای که داریم:

به طوری که  می باشد و جملات کلاه دار[1] تخمین ها را مشخص می کنند. در اینجا نماد ضرب المان به المان می باشد. این خطا سه ویژگی دارد:

1- مستقل از اجزای فازی بردار هدایت می باشد.

2-منابع با توان بیشتر وزن سنگین تری را دارند.

3-اگر اجزای تمام بردار هدایت ها دامنه یکسان نسبت به فاکتورمقیاس گذاری  داشته باشند مقدار خطا مینیمم می شود.

تابع بالا که در رابطه 305-2 نمایش داده شد به تنهایی یک مجموعه Nتایی از بردار های یکتا را نمی دهند. برای غلبه بر این نقص لازم است که پاسخ هایی که در مجموعه مقادیر ممکن از وجود دارند را محدود کنیم.

از آنجایی که یافتن مجموعه مقادیر ممکن ساده نیست خیلی از تکنیک های بهینه سازی با شرایط محدود[2] قابل اجرا نمی باشند. یک راه مقابله با پیچیدگی های این قید تصویر کردن تکرار های متوالی از الگوریتم نیوتن به مجموعه ممکن از مقادیر می باشد. بنابراین یک الگوریتم بازگشتی دو قسمتی استفاده می شود. اول تخمین وزن های بردار هدایت واقعی به مجموعه مجاز که در معادله 304-2 بیان شد تصویر می شوند. سپس تابع خطا که در معادله 305-2بیان شد از طریق تکرار مربوط به روش بازگشتی نیوتن کاهش می یابد.

[1] Hatted

[2] Constraint

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو