پایان نامه ارشد درباره معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. الگوهای تشعشعی آرایه طراحی شده با شکاف اریب

پترن جهت دهندگی آرایه در فرکانس 2.85 GHz در شکل 16-4 و 17-4 درمختصات دکارتی و قطبی کشیده شده است. همانطور که مشاهده می شود. ماکزیمم جهت دهندگی  آرایه 22.15 dB و سطح لوب کناری تقریبا-32.3 dBمی باشد که نشان دهنده این است که اثر کوپلینگ متقابل بین شکاف ها به خوبی در طراحی این آرایه با روش پیشنهاد شده در نظر گرفته شده است. همانطور که اشاره شد طرا حی برای سطح لوب کناری -35 dB بوده است. 2.7 dB  اختلاف بین نتیجه شبیه سازی و طراحی انجام شده به خاطر این است که اولا توزیع جریان تیلور خود یک توزیع جریان تقریبی است و برای آرایه ها با پهنای بیم باریکتر دقیقتر است، دوما توزیع جریان تیلور یک توزیع جریان پیوسته است و برای طراحی این آرایه همانطور که دیده شد  sample گیری انجام شده است.در مقایسه با پترن شکل 9-4 که آرایه ای با استفاده از نمودار های موجود در مراجع طراحی شده بود تقریبا 9 dB سطح لوب کناری بهبود یافته است. در مرجع [44] که قبلاروش بدست آوردن مشخصات شکاف ها معرفی شد، یک آرایه بسیار بزرگ با پهنای بیم بسیار باریک با 254 شکاف برای سطح لوب کناری -35dB طراحی شده است که اندازه سطح لوب کناری بدست آمده -30 dB بوده  است. طراحی دیگری در همان مرجع با 101 شکاف برای سطح لوب کناری -30 dB انجام شده است که سطح لوب کناری -26dB شده است.

این مسائل نشان دهنده اینست که نمودار شکل 13-4 که برای محاسبه مشخصات شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر حساب شده است بسیار دقیقتر از نمودار های موجود در مراجع مختلف بوده و می تواند برای طراحی آرایه های متفاوت در فرکانس های دیگر نیز استفاده شود. آرایه طراحی شده در این تحقیق با 58 شکاف بوده است مطمئنا برای آرایه های بزرگتر با تعداد شکاف های بیشتر وضعیت سطح لوب کناری بهتر خواهد شد. چون همانطور که اشاره شد توزیع جریان تیلور برای آرایه های بزرگتر با پهنای بیم باریکتر دقیقتر است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو