پایان نامه ارشد در مورد بررسي روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2- شکل دهی پرتوبه فرم وفقی توسط بردارکالیبراسیون باگین وفاز نامعلوم [22]

اگر در یک آرایه منبع سیگنال  از جهت  وارد شود خروجی آرایه  می تواند به شکل زیر مدل شود:

که در آن نویز با ماتریس هم بستگی می باشد و در آن همان ماتریس واحد می باشد. همان ماتریس تصحیح[1] و بردار هدایت برای جهت می باشد. برای یک آرایه خطی یکنواخت بردار هدایت به شکل زیر می باشد:

که در آن فاصله بین المان ها می باشد و m تعداد المان ها و  می باشد و  طول موج می باشد.

ماتریس تصحیح شامل اطلاعاتی درباره اینکه بردار هدایت چگونه توسط خطا و ضرایب تزویج متقابل تغییر می کند می باشد. هدف از کالیبراسیون تخمین ماتریس  از روی مشاهدات و اندازه گیری های کالیبراسیون می باشد. عمل کالیبراسیون به شکل زیر انجام می شود.

ابتدا اطلاعات کالیبراسیون جمع آوری می شود و از یک انتقال دهنده [2]استفاده می کنیم تا بتوانیم زاویه را در شبکه ای[3] از زوایای کالیبراسیون جا به جا کنیم:

که  در آن تعداد زوایای کالیبراسیون می باشد. ماتریس هم بستگی به ازای هر زاویه با استفاده از متوسط گیری زمانی بر روی داده های ورودی تخمین زده می شود. سپس از روی ماتریس هم بستگی بردار هدایت به عنوان بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی تخمین زده می شود. این بردار هدایت ها ویژگی های آرایه را توصیف می کنند. متاسفانه تخمین بردارهای کالیبراسیون یک خطای گین و فازی دارند که با جستجو در زوایای مختلف به خاطر عوامل متعددی از جمله خطای تزویج متقابل تغییر خواهد کرد. زمانی که این خطا را در کالیبراسیون در نظر نگیریم عملکرد این شکل دهنده پرتو می تواند به طور چشم گیری افت پیدا کند. اما باید به این نکته اشاره کرد که این خطا می تواند با استفاده از سیگنال های عبور داده شده (معلوم) در آزمایش کالیبراسیون حذف شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو