پایان نامه ارشد رشته برق شبیه سازی روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-2-2-کالیبراسیون با استفاده از روش حداقل کردن نرم بردار خطا 

اگر فرض کنیم که بردار سیگنال های خروجی آرایه برای هر نمونه مساوی مقدار خروجی سیگنال به علاوه نویز می باشد بنابراین این بردار مقدار مؤلفه های آن به صورت زیر خواهند بود:

 

که e  بردار مجموع  نویز و  تداخل است و  اطلاعات خروجی می باشد.

 

 

که  و  به ترتیب بردار هدایت فرضی و تخمینی به ازای جهت k ام خواهند بود و  سیگنال خروجی می باشد. این مقادیر به ازای هر k حداکثر مساوی Kخواهد بود. حال اگر کل این مقادیر را در یک ماتریس قرار دهیم به تعداد K بردار ستونی  خواهیم داشت که هر کدام از این بردارها N مؤلفه دارند. پس یک ماتریس  K × N از مقادیر فرضی و تخمینی خواهیم داشت که این ماتریس های بردارهای هدایت فرضی و تخمینی را به ترتیب  و  می نامیم. بنابراین داریم:

 

که در آن   بردارهایی هستند که المان هایk ام آنها به ترتیب    می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو