پایان نامه با موضوع:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

طراحی و شبیه‌سازی آرایه انعکاسی

برای تجزیه و تحلیلآرایه‌هاباتعداد زیادی ازعناصر، مدلآرایه بی‌نهایتمعمولا استفاده می‌شود، و تجزیه و تحلیلبهتنها یکدورهتناوبکاهش می یابد.این تکنیکبه طور خودکارتزویج متقابلبینعناصر را محاسبه می‌کند وپیش‌بینی‌هایخوبیبرای هر عنصردر محیطآرایه فراهم می‌کند.

تغییر فاز پیش‌رونده ، 60 درجه در نظر گرفته شده است. بنابراین تعداد عناصر در یک آرایه 6 تا درنظر گرفته می‌شود تا یک چرخه 360 درجه را طی کند. فاز اولین عنصر با آخرین عنصر نیز 60 درجه در یک چرخه اختلاف دارد، برای مثال اگر برای طول رویه برابر µm10 فاز حدود 142درجه باشد، برای رویه با طول µm136 فاز حدود 158- درجه است، پس آرایش پریودیک زیرآرایه، تابع انحراف مطلوب را ایجاد می‌کند. طبق معادله

(8-5)

زاویه انحراف  حدود 21 درجه در نظر گرفته می‌شود. بدلیل انتخاب 6تایی المان‌ها در آرایه و همچنین تغییرات فاز آن‌ها، اندازه المان‌ها µm17، µm69، µm85، µm89، µm 94و µm112 درنظر گرفته می‌شوند. با توجه به اصل بازگشت نور، اگر موج با زاویه 21 درجه نسبت به خط عمود بتابد، جهت موج منحرف شده عمود بر سطح آرایه انعکاسی خواهد بود. برای راحتی مشاهده، موج تابشی در شبیه‌سازی‌ها با نرم‌افزار HFSS، 21 درجه در نظر گرفته شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو