پایان نامه برق:بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم اول با استفاده از تجزیه ویژه: این الگوریتم همان طور که خواهیم دید با استفاده از تجزیه ویژه ماتریس هم بستگی عمل می کند. فرض می کنیم که این الگوریتم تنها قابل اعمال به آرایه خطی یکنواخت می باشد زیرا با استفاده از این روش می خواهیم بردار هدایت را در رشته دور و نزدیک[1] محاسبه بکنیم. برای انجام عمل کالیبراسیون در این روش نیاز به تخمین DOA  داریم که برای به دست آوردن آن مجبوریم فرض  ULAبودن آرایه را اعمال کنیم. بنابراین این روش تنها برای آرایه های خطی یکنواخت قابل اجرا می باشد. اگر بر روی این ماتریس تجزیه ویژه انجام دهیم و مقادیر ویژه آن را بر حسب مقادیر نزولی مرتب کنیم:

و  بردار ویژه مطابق با مقدار ویژه ماکزیمم  مربوط به ماتریس هم بستگی می باشد. بنابراین داریم:

 

که c در آن یک ثابت مختلط می باشد که بعدا آن را محاسبه خواهیم کرد. سپس از رابطه 128-2 می توان به رابطه زیر رسید:

حال اگر گین المان اول را معلوم و مساوی با یک و فاز آن را مساوی با صفر فرض کنیم با استفاده از آن ثابت cو مقدار گین وفاز المان ها را می توانیم محاسبه کنیم:

حال با استفاده از این روابط که در قسمت بالا ذکر کردیم گین و فاز المان ها را می خواهیم محاسبه کنیم:

بنابراین داریم:

پس اگر زوایای  معلوم و دقیق باشند  به دست می آید.

بنابراین با داشتن  گین و فاز هر المان از رابطه 133-2 به دست می آید.

[1] Far field & Near field

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو