پایان نامه برق با موضوع:پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. بدست آوردن دامنه تحریک و رسانایی شکاف ها

بعد از مشخص شدن فاصله بین المان ها همانطور که قبلا به آن اشاره شد نوبت به sample  گیری از توزیع جریان تیلور بدست آمده، می باشد تا دامنه تحریک شکاف ها مشخص شود. برای این موضوع فاصله بین اولین شکاف تا نقطه تغذیه و آخرین شکاف تا بار تطبیق برابر با نصف فاصله بین شکاف ها یعنی 3.25 سانتی متر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق منظور از طول آرایه، فاصله نقطه تغذیه در موجبر تا بار تطبیق می باشد. اما طول کل آرایه در حقیقت فاصله اولین شکاف تا آخرین شکاف می باشد. از این رو همانطور که بعدا دیده خواهد شد در صورتی که طراحی برای پهنای بیم 1.9 درجه می باشد، در نتایج شبیه سازی پهنای بیم آرایه 2 درجه خواهد شد. چون با مسائل مطرح شده طول آرایه در حقیقت کمتر از مقدار طراحی در نظر گرفته می شود.

همانطور که گفته شد طول آرایه برای پهنای بیم 1.9 درجه تقریبا 3.8 متر بدست می آید. چون فاصله بین المان ها 6.5 سانتی متر می باشد تعداد کل شکاف ها با تقسیم 3.8 متر به 6.5 سانتی متر و بعد از گرد کردن 58 می شود.

همانطور که در فصل پیش مطرح شد در طراحی آرایه های موج رونده باید درصدی از توان را در نظر گرفت که به بار تطبیق می رسد زیرا شکاف ها همه توان را نمی توانند تشعشع کنند. در این تحقیق فرض شده است که 5 درصد توان به بار تطبیق می رسد.

با استفاده از روشی که در فصل پیش برای طراحی آرایه های موج رونده با فاصله یکنواخت میان عناصر مطرح شد ادامه برنامه متلب برای تعیین رسانایی های هرکدام از شکاف ها به صورت زیر نوشته شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو