پایان نامه برق در مورد:مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2-2- الگوریتم کالیبراسیون آرایه با فرض وجود خطای گین و فاز  [23]

فرض می کنیم که یک منبع سیگنال باریک باند با طول موج داریم. آرایه خطی یکنواخت با M المان که فاصله المان ها ی آن مساوی d می باشد را در نظر می گیریم. المان اول (المان مرجع) از آرایه پوش مختلط سیگنال را دریافت می کند پس الگوی المان مرجع می باشد و  زاویه نرمال ورودی آرایه می باشد. از ساختار آرایه و این فرض الگوهای المان عمومی نتیجه می گیریم که بردار سیگنال دریافتی به شکل زیر می باشد:

که  بردار هدایت به شکل زیر می باشد:

و ساختار وندرموند دارد.

برای حالتی که تغییرات مکانی و خطا در الگوی المان اندک می باشد ماتریس قطری خطا که وابسته به می باشد به شکل  می باشد و به رابطه 235-2اعمال می شود. در حالی که چنین خطایی می تواند کوچک نگاه داشته شود خطای گین و فاز المان ها که مستقل از زاویه می باشند تشکیل ماتریس قطری می دهند که در بسیاری از کاربردها نمی توان از آنها صرف نظر کرد. اگر ماتریس هم بستگی نویز به شکل زیر باشد:

حال اگر نویز را در روابط فوق وارد کنیم  به شکل زیر می شود:

برای یک آرایه 16 المانه داریم:

برای داشتن مقادیر فضایی یکتا از باید این مقادیر در بازه قرار بگیرند. هم چنین باید ضرایب تزویج متقابل نادیده فرض شوند تا ماتریس قطری در نظر گرفته بشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو