پایان نامه در مورد آنتن های شکاف دار

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

 طراحی آرایه موجبر شکاف دار از نوع موج رونده با فاصله یکنواخت میان عناصر

آرايهموج رونده از نوع يکنواخت را می‏توان براي طراحي يک بيم باريک با سطح لوب فرعي پايين با پهنای باند بيشتر نسبت به آرايه موجبر شکاف‏دار رزونانسي، مورد استفاده قرار داد.

اگر انعکاس ميان المان ها قابل صرفنظر باشد، يک اختلاف فاز ثابت ميان المان‏ها ايجاد می‏شود که در نتيجه يک شيفت فاز پيش رو در طول آرايه رخ می‏دهد. از رابطه (34.2) اگر بخواهیم راستای ماکزیمم پترن آرایه در راستای  باشد، داریم :

 

(35.3)

 

که  اختلاف فاز بین شکاف ها می باشد. به دلیل چیدمان +،- بین شکاف ها اختلاف فاز بین شکاف ها را می توان به صورت زیر نوشت[1]:

(36.3)

که L فاصله بین شکاف ها می باشد.

از این رو از رابطه (35.3) نتیجه می شود که :

(37.3)

که λ طول موج در فضای آزاد و  طول موج موجبری می باشد.

البته رابطه بالا در صورتی صحیح است که منظور از زاویه broadside ، 90 درجه باشد. . تاثير فاصله المان‏ها بر روي زاويه اسکن به صورت زير است.

فرض کنيد dبرابر  در فرکانس  باشد، بنابراين زاويه اسکن برابر نود درجه خواهد بود. حال فرض کنيد براي همان فرکانس ،  باشد. حداکثر مقدار بيم در اين حالت در زاويه‏اي که به سمت بار انتهاي موجبر منحرف شده است، قرار می‏گيرد. وقتي فاصله ميان المان ها به گونه‏اي انتخاب شود که کمتر از  باشد، ماکزيمم بيم در زاويه‏اي به سمت تغذيه موجبر منحرف می‏شود.

اما به ازاي يک فاصله ثابت ميان المان‏ها، به ازاي افزايش فرکانس، زاويه اسکن به سمت بارِ انتهاي موجبر منحرف می‏گردد و با کاهش فرکانس زاویه بیم اصلی به سمت تغذیه منحرف خواهد شد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو