دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و راهنمایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد کرم افروز

استاد مشاور:

دکتر محمود دهقانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                               شماره صفحه

فصل یکم: کلیات تحقیق

بیان مسئله: 4

اهمیت و ضرورت پژوهش: 8

اهداف پژوهش: 10

هدف اصلی :.. 10

اهداف فرعی.. 10

فرضیههای پژوهش:.. 10

سوال های پژوهش:.. 11

معرفی متغیرهای پژوهش: 11

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: 11

روابط موضوعی:.. 11

بیگانگی.. 12

دلبستگی ناایمن:.. 13

خودمیان بینی.. 13

بیکفایتی اجتماعی.. 14

سازگاری.. 14

سازگاری عاطفی.. 14

سازگاری اجتماعی.. 15

سازگاری آموزشی.. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه فصل دوم: 17

تعاریف روابط موضوعی: 18

موضوع‌های جزیی و موضوع‌های کلی.. 19

نظریه‌های گوناگون در باب روابط موضوعی: 20

نظریه پردازان روابط موضوعی: 20

زیگموند فروید:.. 21

نظریه انا فروید.. 22

نظریه رنه اشپیتز.. 23

مرحله‌ی اول: مرحله بدون موضوعی.. 23

مرحله‌ی دوم: مرحله پیش- موضوعی یا در راه موضوع.. 24

مرحله ی سوم :مرحله‌ی موضوع لیبیدویی به معنای دقیق کلمه.. 25

نظریه ملانی کلاین.. 26

مفاهیم اصلی نظریه‌ی کلاین.. 26

نظریه و.ر.د فیربرن.. 35

مفاهیم اصلی نظریه ی فیربرن.. 35

نظریه‌ی د.و.وینی کات.. 42

مفاهیم اصلی نظریه ی وینی کات.. 42

نظریه روابط موضوعی هری گانتریپ.. 52

ایگوی بازگشتی.. 53

نظریه روابط موضوعی ادیث یاکوبسن:.. 53

مفاهیم اصلی نظریهی یاکوبسن.. 54

نظریه روابط موضوعی مارگارت ماهلر.. 56

مفاهیم اصلی در نظریه ی ماهلر.. 57

نظریه ی روابط موضوعی اتو کرنبرگ.. 64

موضوع.. 65

نظریه اریک اریکسون.. 72

الگوی زیستی – روانی -اجتماعی.. 73

سازگاری: 73

تعاریف سازگاری:.. 74

ویژگی افراد به هنجار.. 79

ویژگی های افراد سازگار:.. 79

ریشه نا سازگاری های روانی:.. 80

دیدگاه های کمی و کیفی در مورد ناسازگاری:.. 80

نظریه های گوناگون در باب سازگاری:.. 81

روانکاوی.. 81

درمانهای رفتاری.. 83

درمانهای میان فردی(تحلیل ارتباط محاوره ای).. 84

دیدگاه ان ال پی:.. 85

پژوهش های خارجی: 85

پژوهش‌های داخلی: 96

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه فصل سوم: 100

طرح کلی : 100

جامعه آماری 101

مشخصات نمونه و روش نمونه گیری: 101

ابزارهای سنجش: 102

الف – آزمون روابط موضوعی بل.. 102

پایایی و روایی آزمون روابط موضوعی :.. 103

شیوه نمره گذاری آزمون روابط موضوعی:.. 103

ب-پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی:.. 104

پایایی و روایی پرسشنامه :.. 104

ضریب پایایی پرسشنامه.. 104

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری :.. 106

نحوه جمع آوری داده ها: 106

روش تحلیل داده ها 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی 108

تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطی 117

یافته‌های مربوط به فرضیه شماره 1 117

یافته های مربوط به فرضیه شماره 2 118

یافته های مربوط به فرضیه شماره 3 119

یافته های مربوط به فرضیه شماره 4 120

یافته های مربوط سوال شماره 1 121

یافته های مربوط به سوال شماره 2 121

یافته های مربوط به سوال شماره3 123

یافته های مربوط به سوال شماره4 124

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

گزارش یافته ها 129

فرضیه شماره 1-. 129

فرضیه شماره 2-. 129

فرضیه شماره 3-. 130

فرضیه شماره 4-. 131

سوالهای پژوهشی اول،دوم،سوم،جهارم. 132

نتیجه‌گیری: 132

محدودیت‌های پژوهش 133

پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 134

پیشنهادهای کاربردی:.. 134

پیشنهادهای پژوهشی:.. 135

چکیده

نظریه پردازان روابط موضوعی تصور می‌کنند که ذهن افراد به واسطه تجارب اولیه با مراقبان شکل می گیرد و با رشد و تحول پیچیده تر می شود. همچنین تصور می شود که الگوهای روابط موضوعی اولیه تکرار می‌شوند. بنابر این؛ این الگوها در سراسر زندگی نسبتاً ثابت باقی می‌مانند. آسیب شنا سی بر اساس این الگوهای روابط موضوعی درونی شده تعیین می‌شود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین روابط موضوعی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دختران سال سوم مقطع دبیرستان انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و برای دستیابی به هدف از تعداد 10 دبیرستان دخترانه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391، تعداد 235 نفر دانش آموز دختر کلاس سوم، 17-16 ساله به طریق تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه روابط موضوعی بل (BORI) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS)، توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده‌ها با بهره گرفتن از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. یافته‌ها نشان دادند بین روابط موضوعی با سازگاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (01/0 p< )از این رو فرضیه مورد تایید است.  در رابطه با تاثیر گذاری روابط موضوعی بر سازگاری نتایج نشان دادند روابط موضوعی به طور کلی می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی چگونگی سازگاری باشد(0.42=β، 0.00=sig) . نتیجه گیری یافته های پژوهش حاکی از آن است که روابط موضوعی نقش معناداری در سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی ایفا می‌کند و روابط موضوعی بر سازگاری دانش‌آموزان تاثیر دارد.

واژه‌های کلیدی: روابط موضوعی، سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی)

تعداد صفحه :163

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو