دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

استاد راهنما:

دکتر مختار عارفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                            صفحه

چکیده 1

فصل یکم مقدمه پژوهش… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2-اهداف فرعی.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش… 9

1-6- تعاریف… 9

1-6-1- تعریف مفهومی.. 9

1-6-2- تعریف عملیاتی.. 10

فصل دوم پیشینه پژوهش… 11

2-1- نوجوانی.. 12

2-1-1- مراحل نوجوانی.. 13

2-1-2- خصوصیات دوره ی نوجوانی.. 14

2-1-3- نیازهای دوره ی نوجوانی.. 16

2-1-4- نیازهای زیستی دوره نوجوانی.. 17

2-1-5- نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی.. 18

2-1-6- نیازهای اجتماعی نوجوان. 18

2-2- تعریف خانواده وعملکرد آن. 19

2-2-1-  خانواده و اهیمت آن. 21

2-2-2-  ویژگی های خانواده 22

2-2-3- کارکردهای خانواده 24

2-2-4- انواع خانواده 24

2-3- سبک های فرزند پروری.. 26

2-3-1- تاریخچه سبک های فرزند پروری.. 28

2-3-2- تنوع فرهنگ و فرزند پروری.. 30

2-3-3- نظریه بامریند. 31

2-3-4- انواع متفاوت والدین در فرزند پروری.. 32

2-3-5-  نظریه اریکسون. 33

2-3-6- الگوی زیگلمن.. 34

2-3-7- الگوی شفر. 36

2-3-8- نظریه آدلر. 37

2-3-9- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 38

2-4- تعریف هویت.. 39

2-4-1- انواع هویت.. 40

2-4-2- هویت ازدیدگاه روزنبرگ.. 43

2-4-3- دیدگاه اریکسون درباره هویت.. 47

2-4-4- دیدگاه مارسیا درباره هویت.. 48

2-4-5- دیدگاه بروزنسکی درباره هویت.. 50

2-5- پیشرفت تحصیلی.. 51

2-6- مسئولیت پذیری.. 53

2-6-1- خود مختاری ومسئولیت پذیری.. 54

2-6-2- عزت نفس ومسئولیت پذیری.. 54

2-7- واقعیت درمانی گلاسر. 55

2-8- زمینه پژوهش در داخل ایران. 57

2-9- زمینه پژوهش خارج از کشور. 62

فصل سوم روش پژوهش… 65

3-1- روش پژوهش… 66

3-2- جامعه آماری.. 66

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 66

3-4- ابزار پژوهش… 66

3-4-1- پرسشنامه محیط خانوادگی.. 67

3-4-2- پرسشنامه مسئولیت پذیری.. 68

فصل چهارم یافته های پژوهش… 70

4-1- بررسی وضعیت پاسخ گویان. 71

4-1-1- سن پاسخ گویان. 71

4-1-2- مقطع تحصیلی.. 72

4-1-3- رشته تحصیلی.. 72

4-2- بررسی وضعیت والدین پاسخ گویان. 73

4-2-1- سن پدر. 73

4-2-2- سن مادر. 74

4-3- بررسی وضعیت پاسخ گویان در خانواده 74

4-3-1- چندمین فرزند بودن. 74

4-4-2- تعداد فرزندان خانواده 75

4-5- داده های استنباطی.. 75

4-5-1- همبستگی پیرسون بین سبک آزاد گذار و مسؤلیت پذیر نوجوانان. 76

4-5-2- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان. 76

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 77

5-1- بحث ونتیجه گیری.. 79

نتیجه فرضیه اول. 79

نتیجه فرضیه دوم. 79

نتیجه فرضیه سوم. 79

5-2- محدودیتها 82

5-3- پیشنهادات کاربردی.. 82

5-4- پیشنهادات پژوهشی.. 82

منابع. 84

منابع فارسی.. 84

منابع لاتین.. 93

پیوست ها 97 

چکیده

هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر 15 تا 18 ساله شهرستان دالاهو، صورت گرفت.

روش تحقیق: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ، همبستگی است. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان دالاهو،  که در سال92-93 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل داد. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 دانش آموز دختراز جامعه مورد تحقیق انتخاب شدند که با ابزارهای پرسشنامه مسئولیت پذیری ومحیط خانوادگی مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

نتایج: نتایج در همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین سبک مقتدرانه و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج در همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه نشان می دهند که 1- بین سبک آزاد گذار و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه وجود ندارد .2- بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد.

کلید واژه گان: شیوه های فرزند پروری، مسئولیت پذیری، نوجوانان دختر

فصل یکم مقدمه پژوهش

فصل یکم

مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه

   خانواده مهمترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین پرورشگاه فرد محسوب می­شود. بیان هر سخنی در باره تربیت کودک و نوجوان، بدون توجه به نقش حیاتی خانواده ناقص است(به پژوه،1380)عملکرد خانواده به زمینه های مانند خانواده در هماهنگی با تغییرات ،حل تعارضات وتضاد ها ،همبستگی بین اعضا، موفقیت در اعمال الگوهای انضباطی ،رعایت حدومرزبین افراد واجرای مقررات واصول بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده بستگی دارد(گلدنبرگ [1]وگلدنبرگ،1998). امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودكفا است و آموزش مسئولیت پذیری به كودكان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.بایستی شرایطی فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری كنند. تصمیماتی كه آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون كند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینكه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت كیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و كوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.  اصل مسئولیت عبارت است از: «افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط، تا به جای پیروی از فشار های بیرونی از الزام‏های درونی تبعیت كند كه احساس مسئولیت یا احساس تكلیف نامیده می‏شود (باقری،1374) به عبارت دیگر، معنای مسئولیت این است كه مددجو دیگران را به خاطر احساسات، افكار، تكانه‏ها و رفتارهای خود سرزنش نكند و مسئولیت آنها را بپذیرد و بداند آنچه را به دیگران نسبت می‏دهد (فرافكنی‏ها) در واقع متعلق به خود اوست.(ساسانی، 1382).

  حوزه مسئولیت انسان شامل مسئولیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، نزدیكان، و مسئولیت در برابر عهد و پیمان الهی است. (فرهادیان ، 1378) تناسب تكلیف با توان فرد و عمل به تكالیف از جمله نكات مهم در جهت افزایش مسئولیت است. تناسب تكلیف با ظرفیت و توان نوجوان از بروز احساس شكست در او جلوگیری می‏كند؛ احساسی كه منجر به تسلیم شدن و سلب مسئولیت فرد می‏شود. در حوزه عمل قرار گرفتن نیز موجب افزایش حس مسئولیت شده، یك احساس ارزشمند و عشق را در دل انسان پدید می‏آورد، اما قرار گرفتن در دایره «آرزوها»، به بی‏اعتنایی نسبت به پذیرش مسئولیت و سلب اختیار و در نتیجه، شكست می‏انجامد؛ شكستی كه احساس بی‏ارزشی را در پی دارد. امام علی )ع) در این زمینه می‏فرمایند: «عمل را رفیق خود قرار ده، اما آرزویت دشمن توست».(ساسانی، 1382). پژوهشهای وسیعی که در زمینه برخورد والدین با فرزندانشان صورت گرفته حاکی از آن است که روشهای تربیتی، الگوهای رفتاری و واکنشهای والدین، که تحت عنوان شیوه های فرزند پروری که مورد بحث قرار می گیرد اثرات طولانی مدت و عمیقیبر رفتار، عملکرد، ایجاد سازگاریها و مهارتهای مختلف در فرزندان و بطور کل رشد همه جانبه آنان دارد. در اینجا محقق در نظر دارد تا رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری نوجوانان را مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه :117

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو