دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 8

1-2) بیانمساله. 9

1-4) اهدافانجامتحقیق.. 11

1-5) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 12

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- سرمایه. 16

2-3- انواعسرمایه. 17

2-4- سرمایهاجتماعی.. 18

2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. 21

2-7-  انواعسرمایهاجتماعی.. 26

2-8-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها 26

2-9- منشأهایسرمایهاجتماعی.. 28

2-10- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. 29

2-11- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) 31

2-12- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. 31

2-13-  سنجشسرمایهاجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچهكارآفرینی.. 35

2-16- تعاریفکارآفرینی.. 37

2-17- انواعكارآفرینی.. 40

– كارآفرینیمستقل.. 41

– كارآفرینیدرونسازمانی.. 41

– كارآفرینیسازمانی.. 42

2-18-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهایفرآیندكارآفرینیسازمانی.. 44

2-20-  مدلكارآفرینیسازمانیكورنوالوپرمن.. 45

2-21-  مدلكارآفرینیسازمانیكوراتكوونافزیگر. 46

2-22- فرآیندكارآفرینیاحمدپورومقیمی.. 47

2-24- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. 48

2-25- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. 50

2-25-2- تکنیکهایایدهپردازی: 53

2-25-3- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. 54

2-25-4- نتایجایده 55

2-26- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. 55

2-27- تحقیقاتانجامگرفته : 59

2-27-1- داخلی: 59

2-27-2- خارجی:. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه. 64

3-2) روشتحقیق.. 64

3-2-1)تحقیقکاربردی.. 65

3-2-2) تحقیقتوصیفی.. 65

فرایند پژوهش: 68

3-3) متغیرهای تحقیق.. 68

3-4) روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 69

3-5) رواییوپایاییپرسشنامه. 70

3-5-1) تعیین پایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. 70

3-5-2) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-6) جامعهونمونهآماری.. 72

3-6-1) جامعةآماری.. 72

3-6-2) قلمرومکانیتحقیق.. 73

3-6-3) قلمروزمانیتحقیق.. 73

3-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. 73

3-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه. 77

4-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 77

4-3- تحلیلاستنباطیدادهها 79

4-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها 80

4-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. 80

4-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. 81

4-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. 81

4-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیكار. 86

5-3- نتایجآزمونها 87

5-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. 87

5-3-1 -1  آزمونفرضیهفرعی1:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. 87

5-3-1 -2  آزمون فرضیهفرعی2:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-1 -3  آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. 89

5-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. 90

منابعوماخذ. 97

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یكیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(2003)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموكراتیكدرمحیطهایكاریاستفادهمیكند .بهعقیدهوی،مفهومدموكراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیكهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوكیفیتهایمتمایزخودرابیانكنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.

در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، 1384 )

از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).

بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).

1-2) بیان مساله

این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.

نگاه به كارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یك چشم انداز وسیعی در مورد كارآفرینی هموار می سازد،‌ به طوری كه توجه را به سمت نكات مبهم و كم تر پرداخته شده یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی  همچون كارآفرینی سازمانی جلب می كند. اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است كه پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد. این سرمایه از مفاهیم نوینی است كه نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفاء می كند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد  استفاده قرار گرفته  كه به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یك شبكه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجاها و اعتماد متقابل موجب اهداف اعضاء می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می گردد (قلی پور و  دیگران،‌ 1378).

در حالی كه فعالیت های كارآفرینی نتیجه ساز و كارها و  تعاملات اجتماعی می باشند در موضوع كارآفرینی بیش تر تحقیقات صرفاً‌ به وی‍‍ژگی های شخصیتی و ساختاری و موقعیت محیط پرداخته و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل مورد توجه قرار نگرفته است (الوهی،‌2004).

1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

محیطیکهامروزهکسبوکارهادرآنفعالیتمی کنندمحیط جدیدیاستکهبهوسیلهنوآوریهایمستمر،توسعهفناوریهایارتباطی ودیجیتالی،ارتباطهایشبکهایشکلسازمانها،گسترشعوامل تکنولوژیکورواجعواملنامشهودوسازمانیتوصیفمی شود.سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شاخص های اجتماعی برای افراد است كه متشكل از شاخصهایی چون اعتماد  مشاركت و هنجار است. افرادی كه دارای سرمایه اجتماعی بالاتری در جامعه هستند می توانند در تعاملات اجتماعی از انباشت ذخیره سرمایه اجتماعی برای تسهیل در روابط اجتماعی و كاهش در هزینه های مبادله كمك بگیرند. بسیاری از متغیر های شخصیتی مثبت در افراد وجود داشته باشند، ولی آنان زمانی می توانند از این متغیرها به صورت بهینه و با كمترین هزینه فرصت بهره بگیرند كه دارای تعاملات اجتماعی بالا همراه با هزینه فرصت پایین باشند و این حالت تنها زمانی رخ می دهد كه افراد دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشند تا بتوانند از ویژگی های شخصیتی نهفته در خود را بروز داده و باعث ایجاد كنش مثبت در جامعه شوند. كارآفرینی نیز یك شاخصه درونی برای افراد است ولی تمام افرادی كه دارای شخصیت كارآفرین هستند نمی توانند در مرحله عملی كارآفرینان موفقی شوند. موفقیت در كارآفرینی برای این افراد تنها زمانی رخ می دهد كه دارای سرمایه اجتماعی بالای بوده و بتوانند با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی خود در تعاملات و كنش های اجتماعی به موفقیت شایانی در امر كارفرینی نائل شوند.

تعداد صفحه :۹۸

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو