پایان نامه :

عنوان کامل پایان نامه :پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره تکه هایی از این پایان نامه : 2-5-1) برازش مدل رگرسيون در محيط…

Continue Reading
Close Menu