دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، عصاره هیدروالکلی، تستوسترون، تحلیل واریانس

کنتـرل32/0±74/1شاهد 21/1±88/3تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)80/0±27/3تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) 46/0±08/1تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)40/0±06/2تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)55/0±24/2تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)همانگونه که در نمودار 3-7 ملاحظه میگردد، بین میانگین هورمون تستوسترون در گروههای…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، تستوسترون، تحلیل واریانس

دول 3-2 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده سریع (GI) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین گروههای شاهد، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، استفاده از اینترنت، تستوسترون

ایجاد عقیمی نسبی موش های صحرایی نر بود، بنابراین از دوز 5mg/kg استفاده شد. و برای بررسی مقایسه ای اثر عصاره سنجد از یک دوز بالاتر بوسولفان برای ایجاد تخریب…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تستوسترون، شیمی درمانی، بهبود کیفیت، گروه کنترل

های تهیه شده از اسپرم 362-11 مواد و وسایل 37فصل سوم : یافتههای پژوهش3-1- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، کاهش استرس

رضايت فردي و خودباوري در فعاليت هاي بدني مشارکت کرده اند . تحليل واريانس آنووا نيز با استفاده از عامل درجه بندي متغيرهاي وابسته ، اهميت جنسيت را با تقابل…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، عرضه کنندگان، سابقه خدمت

آنان را به ورزش بيشتر نمايند ، و لذا بعد از فارغ التحصيل شدن بتوانند از مهارت هاي کسب شده مجددا" در اوقات فراغت خود لذت ببرند . بررسي و…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، اوقات فراغت، عملکرد سازمان، کودکان چاق

و تشويق بازيکنان کم مهارت و تماشاي بازي ديگران است . اگر شرکت کنندگان هيچ چيزي از تجارب فوق برنامه ورزشي به دست نياورند ، تنها همين کيفيات به آنها…

Continue Reading
Close Menu