تاريخچه تكدي گري به صورت کامل -پایان نامه

دانلود پایان نامه

تكدي گري از زمانهاي دور در ايران وجود داشته است و تحت عناوين گوناگوني مانند: متكديان، گدايان، مخطراني، مكي، شجوي ها، ذراريحيها، زحكيم المرحومه ها، شعبها و اسطيلها وجود داشته است. به گونه اي كه : كنت دوگوانيو از مستشرقان اروپايي ديدگاه ايرانيان را نسبت به تكدي گري چنين بيان ميكند: “ايرانيان با ديده نفرت به گدايان نمي نگرند و آنان را مورد محبت قرار
مي دهند.

در روزهاي عزا و عيد، گدايان شهر هاي بزرگ به قدري غذا و شيريني دريافت ميكنند كه اشراف و اعيان اروپايي در جشنهايمان آن اندازه، از بستگان و خويشاوندان هديه دريافت نمينمايند. در ايران در بحث تكدي وتكدي گري در سنوات خيلي دور ونيز در معاصر دولتمردان با تصويب قوانين مختلف ونيز موفقيت هاي اجتماعي در طول تاريخ در راستاي ساماندهي اين مقوله دست به اقدامات متعددي زده ونتايج قابل قبولي حاصل گرديده است به عنوان مثال : اولين بار در سال 1276 هجري قمري شوراي دولتي موقت كه به آن “مجلس مصلحتخانه ” ميگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذريهاي مردم به متكديان ناقص الاعضاء حكم داد[1]، و در سال 1328 اولين برخورد سازمان يافته با پديده گدايي در ايران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ويژه بنزين و شكر كه توسط سازماني به نام اردوي كار ، جمع آوري مي شد را صرف جمع آوري، نگهداري ، مهارت آموزي و حرفه آموزي، به متكديان ميكردند. (در اسفند سال 1334 لايحه اي به تصويب كميسيون مشترك مجلس رسيد كه در آن اخذ عوارض ويژه، از اقشار پر درآمد براي متكديان به صورت قانون درآمد) به همين منظوردر راستاي توانمند سازي و كاهش تكدي گري در سال 1346 با تصويب هيات وزيران، سازمان اردوي كار به كانون كارآموزي تغيير نام داد و هدفش ارائه مهارت و فنون شغلي به گدايان و متكديان بود[2]. با انتقال كانون كارآموزي به وزارت بهداري درسال 1355 ونيز انتقال آن با تمام اعتبارات تحت پوشش به وزارت كار وامور اجتماعي 1358 به تدريج از وظايف اين كانون كاسته شده و تغيير شكل داد و عملا از سال 1358 تا 1366 هيچ اقدام موثری در زمينه متكديان انجام نشد لذا در سال 1372، نيروي انتظامي با حكم قوه قضائيه موظف به جمع آوري متكديان گرديد و سازمان بهزيستي، شهرداري و وزارت بهداشت ملزم به فراهم سازي زمينه هاي اسكان وبهداشت متكديان گرديدند و درسال 1378شوراي عالي اداري مصوبهاي در خصوص طرح جمع آوري و ساماندهي متكديان به وزارت كشور ابلاغ كرد كه در چهار محور:

1- ايجاد زمينه فرهنگي، ذهني در جهت مقابله با تكدي گري(فرهنگ سازي)

2- جمع أوري متكديان

3- نگهداري موقت آنان

4- قرنطينه

متكديان و تفكيك آنان در نهايت ساماندهي متكديان تنظيم شد وليكن با روند تغييرات مذكور كماكان مسئله ي توانمند سازي وحرفه آموزي متكديان به منظور احراز شغلي مناسب سير نزولي داشته ويا به عبارت ديگر وزارت كاروامور اجتماعي نسبت به آن هيچ گونه واكنش و يا راه حلي ارائه نداده است كه اين موضوع بر سير صعودي تكدي گري افزوده است .

[1] . تلخيص از آدميت و ناطق، 1356 ، ص 203

[2] . آقاجاني 1353 – مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي و فرهنگي شهرداري شهر مشهد ، 1373

متن کامل پایان نامه تکدی گری

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu