مقاله درمورد دانلود داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه

باشد.)سکاران، 1381: 82(
متغيير بر اساس نقشي که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسيم مي شود:
الف( متقير مستقل ) در اين تحقيق :محتوا ، دقت ، سهولت ،به موقع بودن ،راحتي کاربرد
ب( متغير وابسته ) : رضايت کاربر نهايي
الف : متقير مستقل: متغير محرک درونداد است که به وسيله پژوهشگر اندازه گيري، دستکاري يا انتخاب مي شود تا تأثير يا ارتباط آن با متغيير ديگري معين شود. متغير مستقل، مقدمه و متغير وابسته نتيجه است.
ب : متغير وابسته : متغير پاسخ، برونداد يا ملاک است و عبارت است از وجهي از رفتار يک ارگانيسم که تحريک شده است. متغير وابسته، مشاهده يا اندازه گيري مي شود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم ومشخص شود. (دلاور، 1383 : 59)
3-6 ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار اصلي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه استفاده شده در اين پژوهش پرسشنامه رسمي و استاندارد ابزار EUCS دل و ترکزاده 1988 مي باشد .
شيوه نمره گذاري پرسشنامه
شکل کلي:
خيلي کم
کم
تا حدي
زياد
خيلي زياد
امتياز بندي:
1
2
3
4
5
3-7 روايي (اعتبار)
روايي صوري يك آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. جهت سنجش روايي پرسشنامه اين پژوهش نيز از روايي صوري استفاده شده است .
در اين تحقيق براي تعيين اعتبار از روش اعتبار صوري استفاده شده است .
بدين معني که پرسشنامه به تعدادي از اساتيد و متخصصان داده شده و از نظرا ت آنها برا ي اصلاح وبهبود پرسشنامه استفاده شده است .
از طرفي ديگر، با توجه به اينکه اصل پرسش هاي به کار رفته شده در پرسشنامه، از پرسشنامه هاي استاندارد استخراج شده و داراي پشتوانه تئوري قوي مي باشند، منجر به روايي مضاعف آنها مي‌گردند. در نهايت نيز پس از بررسي و مطالعه نظرات اساتيد و متخصصين فن، آخرين تغييرات و تعديلات در پرسشنامه نهايي لحاظ گرديده است .
3-8 پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
اعتبار بيروني پرسشنامه (پايايي): هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است که چنانچه اين تحقيق توسط فرد ديگري يا توسط همان محقق در زمان و مکانهاي ديگري دوباره انجام شود به نتايجي مشابه با نتايج فعلي دست يابد. معمولا براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده ميگردد.
براي اين منظور پرسشنامه فوق در بين 30 نفر از افراد جامعه آماري توزيع گرديد و ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه ميشود (ثرندايک،1369:234):
که در آن:
: n تعداد سوالهاي تست
: Si2 واريانس سوال i
: St2واريانس کل تست
جهت محاسبه ضريب ? ازنرم افزار spssاستفاده شدکه ميزان ? براي 30 پرسشنامه مقدار 820/0 بدست آمد و مشخص گرديد که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. زيرا مقدار ضريب آلفا بالاتر از حد قابل قبول براي مقاصد کاربردي که 70/0 است بيشتر مي باشد. لذا مي توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر داراي پايايي قابل قبول است.
جدول3-1: پرسشنامه مشارکت
آلفاي کرونباخ براي هريک از زيرمقياس ها
زيرمقياس هاي پرسشنامه رضايت
.798
محتوا
.852
دقت
.801
فرمت
846.
راحتي کاربرد
825.
به موقع بودن
820.
کل
3-9 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات و . . . مي‌پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است. در بخش آمار توصيفي به توصيف ويژگي هاي گروه نمونه ،جداول توزيع فراواني- نمودارها و … پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطي به منظور بررسي فرضيات از آزمون كولموگروف اسميرنف و همبستگي و مدل رگرسيون خطي در محيط نرم افزار SPSS استفاده شده است که گزارش آن در فصل 4ارائه شده است.
نتيجه گيري فصل سوم :
در اين فصل به روش شناسي پژوهش پرداخته شد.و همچنين به تشريح فرايند اجراي تحقيق و روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و تحليلي است ونوع تحقيق حاضر کاربردي است. روش جمع آوري داده ها و اطلاعات در اين تحقيق، روش کتابخانه اي است که به جمع آوري اطلاعات مربوط به مباني نظري و سوابق تحقيق اشاره دارد، جامعه آماري و چگونگي روش برآورد نمونه، روايي، پايايي پرسشنامه و همچنين چگونگي آزمون فرضيات پرداخته است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4 فصل چهار : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
در اين فصل با استفاده از نرم افزارspss نسخه 19 به تجزيه و تحليل داده هاي آماري پرداخته شد و در تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش سعي شده است ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به بررسي مشخصات فردي گروه نمونه پرداخته و با استفاده از شاخص هاي فراواني، درصد و ميانگين به بررسي سوال هاي پرسشنامه و در قسمت آمار استنباطي با استفاده از روشهاي آماري نظير آزمون كولموگروف اسميرنف، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد تا با کمک اين آزمون به اثبات يا رد فرضيات برسيم.
4-1 داده هاي جمعيت شناختي
توزيع پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت
جدول 4-1 توزيع پاسخ‌ دهندگان بر حسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
371
75.9
زن
28
20.3
جمع
165
96.2
بي‌پاسخ
3
3.8
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-1) نشان مي دهد. (76%) درصد پاسخ دهندگان را مرد و (20%) درصد را زنان تشکيل مي دهد ، بنابراين بيشتر پاسخ دهنگان را مردان تشکيل مي دهد .
توزيع پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات
جدول 4-2 توزيع پاسخ‌ دهندگان بر حسب ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات
فراواني
درصد
ديپلم و زير ديپلم
12
12.5
فوق ديپلم و ليسانس
125
60.4
فوق ليسانس و بالاتر
29
21.6
جمع
166
97.5
بي جواب
2
2.5
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار )4-2( نشان مي دهد. (4/60%) درصد پاسخ دهندگان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس و (6/26) درصد افراد داراي مدرک فوق ليسانس و بالاتر (12.5 ) افراد پاسخگو داراي مدرک تحصيلي ديپلم و زيرديپلم مي باشند ، بنابراين بيشتر پاسخ دهنگان داري مدرک تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس مي باشد.
توزيع پاسخ دهندگان بر حسب سن
جدول 4-3 توزيع پاسخ‌ دهندگان بر حسب سن
سن
فراواني
درصد
زير 25
39
19.3
25-34
44
30.3
35-44
41
26.6
45 -54
28
14.9
55 و بالاتر
کل
18
168
8.9
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-3) نشان مي دهد. (30.3%) درصد پاسخ دهندگان بازه سني شان بين34-25سال، و (26.6 %) درصد افراد بازه سني شان بين 35-44 و 20.3درصد افراد بازه سنيشان بين 45-54 سال و 8.9 درصد متعلق به بازه 55 سال به بالا مي باشد، بنابراين بيشتر سن پاسخ دهندگان بين بازه 34-25 سال مي باشد.
توزيع پاسخ دهندگان بر حسب تجربه کار با کامپبوتر
جدول 4-4 توزيع پاسخ‌ دهندگان بر حسب تجربه کار با کامپبوتر
تجربه کار با کامپبوتر
فراواني
درصد
کمتر از يک سال
20
10.2
بين 1 تا 2 سال
33
19.0
بين 3 تا 5 سال
31
17.5
بيش از 5 سال
74
50.2
بي جواب
5
3.3
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-4 ) نشان مي دهد. (50.2)درصد پاسخ دهندگان تجربه کاريشان با کامپبوتر 5 سال بيشتر ، و (19 %) بين 1 تا 2 و(17.5 ) درصد بين 3 تا 5 و سال و 10.2درصد متعلق به بازه کمتر از يک سال مي باشد .
توزيع پاسخ دهندگان بر حسب ميزان استفاده از کامپبوتر
جدول 4-5 توزيع پاسخ دهندگان بر حسب ميزان استفاده از کامپبوتر
ميزان استفاده از کامپيوتر
فراواني
درصد
کمتر از يک ساعت
12
7.2
بين 1 تا 5 ساعت
16
14.0
بين 5 تا 10 ساعت
56
28.4
10 تا 20 ساعت
79
48.2
بي جواب
5
2.3
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-5) نشان مي دهد. (48.2)درصد پاسخ دهندگان ميزان استفاده شان از کامپبوتر 10 تا 20 ، و (28.4 %) بين 5 تا 10و(14 ) درصد بين 1 تا 5 سال و 7.2درصد متعلق به بازه کمتر از يک ساعت مي باشد.
4-2 شاخص هاي توصيفي متغير وابسته رضايت کاربر نهايي از سيستم اطلاعاتي سازمان
جدول 4-6 بر اساس محتوا
محتوا
فراواني
درصد
ميانگين
خيلي کم
14
7.8
کم
16
9.1
3.80
تاحدودي
35
18.7
زياد
58
38.4
خيلي زياد
45
26.0
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصيفي مربوط به متغير مستقل ( محتوا ) مي باشد و همانطوري که ملاحظه مي شود، ميانگين کل سوالات مربوط به متغير مستقل اول 80/3 است که نشان مي دهد که پاسخ ها به سوالات متغير مستقل محتوا پاسخ متوسط به بالا داده اند که چنانچه مشاهده مي شود ميانگين اين متغيير از 3 بيشتر است پس مي توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد اين متغير، گرايش به گزينه هاي زياد وخيلي زياد دارند.
تحليل توصيفي متغير مستقل دوم:
جدول 4- 7 بر اساس دقت
دقت
فراواني
درصد
ميانگين
خيلي کم
5
5.5
کم
10
6.2
3.66
تاحدودي
40
23.7
زياد
88
49.9
خيلي زياد
25
17.0
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصيفي مربوط به متغير مستقل ‹ دقت )مي باشد و همانطوري که ملاحظه مي شود، ميانگين کل سوالات مربوط به متغير مستقل اول 66/3 است که نشان مي دهد که پاسخ ها به سوالات در حد متوسط به بالا مي باشد که چنانچه مشاهده مي شود ميانگين اين متغيير از 3 بيشتر است.
تحليل توصيفي متغير مستقل سوم:
جدول 4- 8بر اساس فرمت
فرمت
فراواني
درصد
ميانگين
خيلي کم
15
4.2
کم
4
1.8
3.02
تاحدودي
99
50.2
زياد
32
21.1
خيلي زياد
18
15.2
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصيفي مربوط به متغير مستقل ‹ فرمت)مي باشد و همانطوري که ملاحظه مي شود، ميانگين کل سوالات مربوط به متغير مستقل سوم 3.02 است که نشان مي دهد که پاسخ ها به سوالات متغير مستقل ‹ فرمت)در حد متوسط مي باشد .
تحليل توصيفي متغير مستقل چهارم:
جدول 4- 9راحني کاربر
راحتي کاربر
فراواني
درصد
خيلي کم
10
5.8
کم
32
23.1
تاحدودي
84
46.1
3.12
زياد
28
18.4
خيلي زياد
14
7.2
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصيفي مربوط به متغير مستقل ‹ راحتي کاربر )مي باشد و همانطوري که ملاحظه مي شود، ميانگين کل سوالات مربوط به متغير مستقل اول 3.12 است که نشان مي دهد که پاسخ ها به سوالات متغير مستقل راحتي کاربرد مي باشد که پاسخ ها در حد متوسط مي باشد که چنانچه مشاهده مي شود پس مي توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد اين متغير، گرايش به گزينه هاي تا حدودي دارند .
تحليل توصيفي متغير مستقل پنجم
جدول4-10 توزيع متغيير به موقع بودن
به موقع بودن
فراواني
درصد
ميانگين
خيلي کم
3
2.2
کم
5
4.6
4.02
تاحدودي
40
20.8
زياد
52
28.4
خيلي زياد
68
42.3
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصيفي مربوط به متغير وابسته ‹ به موقع بودن) مي باشد و همانطوري که ملاحظه مي شود، ميانگين کل سوالات مربوط به متغير مستقل به موقع بودن 02/4 است که نشان مي دهد که پاسخ ها به سوالات متغير مستقل در حد بالامي باشد که چنانچه مشاهده مي شود ميانگين اين متغيير از 3 بيشتر است پس مي توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد اين متغير، گرايش به

پاسخی بگذارید

بستن منو