مقاله درمورد دانلود داده ها و اطلاعات

عمومي براي رضايت کاربر مي تواند نامعتبر باشد.
1989
Nath
کاربران نهايي در 12 سازمان بزرگ در آمريکا
98
EUS
نسخه EUC: به موقع بودن اطلاعات،صحت اطلاعات، حجم خروجي، شرکت در توسعه سيستم، … ، پاسخگويي مشتري به نيازهاي متغير کاربر، نگرش مديران نسبت به استفاده از کامپيوتر، کاربرد تکنولوژي مدرن پايگاه داده، تناسب آموزش کاربر با نيازهايش .
فاکتور: دفعات استفاده و زمان صرف شده
ايجاد شده توسط محقق
دفعات استفاده و زمان صرف شده روي استفاده از CBIS با رضايت کاربر نهايي رابطة مثبت دارد. براي مديران سطوح بالاتر، دفعات استفادة بيشتر منجربه رضايت بيشتر ميشود. براي مديران سطوج پايين تر، صرف زمان طولاني تر براي استفاده از کامپيوتر ها منجربه رضايت بيشتر ميشود.
1994
Henry & Stone
کاربران نهايي IS مبتني بر کامپيوتر در بيمارستاني در آمريکا
524
رضايت کاربر نهايي
حمايت مديريت، راحتي استفاده از سيستم، تجربة کامپيوتري قبلي، Self-efficacy کامپيوتري و انتظار از خروجي
با ارجاع به Doll&Torkzadeh. 1991
Self-efficacy کامپيوتري بيشتري تأثير مثبت را روي EUS دارد که پس از آن حمايت مديران عالي، راحتي استفاده از سيستم و انتظار از خروجي و نهايتاً تجربه کامپيوتري قبلي قرار مي گيرند.
1994
Suh et al
کاربران نهايي در شرکتهاي تجاري کره اي
150
رضايت کاربر،سودمندي ادراک شده، ميزان استفاده از IS
انتظارات تأييد نشده: عملکرد IS مطلوب و عملکرد IS واقعي.
شاخص هاي عملکرد IS : صحت، خاص بودن، کافي بودن، به روز
با ارجاع به Doll&Torkzadeh. 1988
Self-efficacy کامپيوتري بيشتري تأثير مثبت را روي EUS دارد که پس از آن حمايت مديران عالي، راحتي استفاده از سيستم و انتظار از خروجي و نهايتاً تجربه کامپيوتري قبلي قرار مي گيرند.
رضايت کلي و سودمندي ادراک شده به طور معني داري تحت تأثير تفاوت بين خواستة مشتري و عملکرد مشتري
ميباشند
سال
محقق
جامعه آماري
نمونه
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منبع نمونه
يافته ها
1996
Doll & Xia
کاربران نهايي IS
359
UIS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
دفاعي از Doll et al. 1996
با استفاده از تحليل عاملي تأييدي با روش هاي نمونه گيري مختلف، همه فاکتورها به عنوان سنجة UIS معتبر و قابل اطمينان هستند.
1996
Etezadi-amoli& Farhoomand
کاربران نهايي IS در سازمان هاي مختلف
341
رضايت نرم افزاري کاربر نهايي و عملکرد کاربر
مستندسازي؛ راحتي استفاده؛ کارکرد سيستم؛ کيفيت خروجي؛ حمايت و امنيت
بر اساس تحقيقات قبلي
همه 6 عامل شاخصهاي معتبر و قابل اطميناني براي رضايت کاربر هستند. تفاوت قابل توجه در عملکرد کاربر مي تواند با شش فاکتور همبستة EUCS توضيح داده شود.
1997
Ang& Soh
کاربران نهايي IS در 3 شرکت بزرگ
133
رضايت اطلاعاتي و کاربر و رضايت شغلي
متغيرهاي مردم شناسي:
سن،جنسيت،سطح تحصيلات، سالها حضور درآن شغل، سالهاي حضور در آن شرکت، جايگاه شغلي
با ارجاع به Yaverbaum.1988
هيچ رابطه معني داري بين پيش زمينة کامپيوتر و UIS پيدا نشد و …
1997
Downing
کاربران نهايي سيستم تلفني تعاملي صداي پاسخگو در آمريکا
543
EUS
سنجة EUS : محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
ابعاد ديگر: سن کاربر نهايي
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
کاربران مسن تر به انداز کاربران جوانتر از IS رضايت دارند و استفادة واقعي در بين گروه هاي سني يکسان است.
2001
McHaney et al
کاربران IS از 25 شرکت در تايوان
342
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تاييد مدل
مدلEUCSدر کشور تايوان خاصيت روانسنجي خود را حفظ ميکند.
2002
Li Xiao & Dasgupta
دانشجويان يک دانشگاه
340
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تاييد مدل براي IS وبي
همه اجزاء رضايت که توسط دل و ترک زاده شناسايي شدند. هنوز هم براي کاربران سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب معتبر است.
سال
محقق
جامعه آماري
نمونه
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منبع نمونه
يافته ها
2004
DOLL et al
1166
EUS
سنجة EUS : محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
ابعاد ديگر: سمت فرد، نوع برنامه کاربردي، سخت افزار مورد استفاده و روشهاي توسعه
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تاييد مدل براي زيرگروه هاي مختلف
سوالات اندازه گيري 12 تايي ابزار EUCS در ميان اين چهار بعد تغيير ناپذيرند.
2005
Adbinnour-Helm et al.
دانشجويان با رشته هاي مختلف
176
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تاييد مدل براي يک وب سايت
مدل سازگار شدة EUCS براي اندازه گيري رضايت کاربر از وب سايت معتبر است.
2006
Pikkarainen et al
کاربران اينترنتي بانک هاي خصوصي شهري در فنلاند
268
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تاييد مدل براي بانک آنلاين
سه سازة محتوا، راحتي کاربرد و صحت در محيط بانکداري اينترنتي بر رضايت مشتري به طور معني داري موثر است.
2008
Xiaodong
Deng et al.
آمريکا، عربستان، هند، اروپاي غربي و تايلند
900
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتي استفاده، به موقع بودن.
خلاصه تحقيقاتي که فقط بر روي ابزار رضايت نرم افزاري کاربر نهايي ( EUCS ) انجام شده است.
نام مطالعه
توضيحات
متغيرهاي موثر بر رضايت کاربر- ابزار EUCS
سال
محتوا
صحت
فرمت
راحتي استفاده
به موقع بودن
محيط سنتي سيستم هاي اطلاعاتي
1988
Doll & Torkzadeh
?
?
?
?
?
2001
McHaney et al.
تايوان
?
?
?
?
?
2008
Xiaodong Deng et al.
آمريکا، عربستان، هند، اروپاي غربي و تايلند
?
?
?
?
?
محيط وبي سيستم هاي اطلاعاتي
2002
Li Xiao & Dasgupta
سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب
?
?
?
?
?
2005
Abdinnour-Helm et al.
وب سايت فروش بر خط کالا
?
?
?
?
?
2006
Pikkarainen et. al
بانکداري الکترونيک- فنلاند
?
?
?
?
?
فصل سوم
روش تحقيق
3 فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه :
يکي از مهمترين بخش هاي يک پژوهش و تحقيق علمي، روش و شيوه اجراي آن است. عدم توجه به استفاده و کاربرد روش تحقيق صحيح و مرتبط، نتايج بررسي‌ها و تحليل متغيرها معتبر و قابل تعميم نخواهد بود. از اينرو روش تحقيق از جمله معيارهاي رايج جهت ارزيابي کيفيت کار در تحقيقات علمي، بشمار مي‌آيد.
در اين فصل ابتدا سعي شده است روش اجرايي تحقيق معرفي شود. پس از آن به جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و نحوه محاسبه حجم نمونه اشاره مي‌شود. آنگاه ابزار جمع‌آوري داده‌ها شامل ابزار‌هاي عمومي ‌جمع‌آوري، متغيرهاي اندازه‌گيري شده در تحقيق و مقياس ارزيابي آنها توضيح داده مي‌شود. در ادامه روش تجزيه و تحليل داده‌ها و روش‌هاي آماري براي آزمون فرضيه‌ها تشريح شده است.
فرايندي كه در اين فصل بر اساس آن عمل شده است را مي توان به صورت شكل3-1 نشان داد.
3-1 روش تحقيق
پژوهش حاضر، بدين دليل كه در پي شناسايي سنجه هايي از سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد که منجر به افزايش رضايت کاربر نهايي مي گردد و دانش كاربردي را در مورد كيفيت رابطه و تاثير پذيري ميان اين دو متغير را توسعه مي دهد، از نظر هدف، تحقيقي كاربردي است. و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات، تحقيقي توصيفي و از نوع همبستگي است. اين تحقيق توصيفي است چراكه به توصيف وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آنها مي پردازد. از نوع همبستگي است، چراكه با استفاده از تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون روابط همزماني ميان متغيرها را آزمون و تبيين مي نمايد(بازرگان،1380: 90).
3-2 جامعه آماري تحقيق
کليه افراد و اشيايي که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند، تشکيل جامعه آماري را مي دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماري محدود باشد، به آن جامعه آماري محدود مي گويند(صدقياني و صالحي،1380: 9). با توجه به هدف پژوهش كه كه شناسايي جنبه هايي از سيستم هاي اطلاعاتي سازمان بر رضايتمندي کاربر نهايي مي باشد ، جامعه آماري اين تحقيق را شامل تمامي کاربران نهايي سيستم هاي اطلاعاتي 2 سازمان صنعتي مورد مطالعه مي باشد . اين دو سازمان شامل شرکت صنايع هواپيمايي ايران و صنعت ساخت متعلقات و سامانه هاي هوايي مي باشد تعداد افراد جامعه آماري در اين مطالعه در مجموع شامل 300 کاربر سيستم اطلاعاتي است که 200 کاربر از سازمان صنايع هواپيمايي ايران و 100 کاربر از سازمان متعلقات و سامانه هاي هوايي مي باشد .
3-3 نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکي از جامعه آماري است مشتمل بر برخي اعضاء که از جامعه آماري انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعه آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم دهد. نمونه¬گيري فرآيند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است، بطوريکه مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگيهاي آزمودنيهاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژگيها را به اعضاء جامعه آماري تعميم دهيم(سِکاران، 1381: 296)
در اين تحقيق جهت نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. از آنجاييکه در تحقيق حاضر جامعه آماري مشخص و مقياس داده ها از نوع کمي- کيفي هستند، از فرمول کوکران براي تعيين حجم نمونه استفاده گرديده است (سکاران ،71):
N: حجم جامعه آماري
n: حجم نمونه
Z : مقدار متغير واحد استاندارد که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 1.96 مي باشد
:d مقدار پذيرش خطاي نمونه گيري که در اين پژوهش معادل 0.05 در نظر گرفته شده است .
P : مقدار نسبت صفت موجود در جامعه مي باشد . در صورت در اختيار نبودن مي توان آن را 0.5 در نظر گرفت .
q:درصد افرادي که فاقد ان صفت در جامعه مي باشند. (q=1-p )
با عنايت به اينکه بسياري از تحقيقات در مديريت از مقياس کيفي برخوردارند، استنباط نسبت موفقيت در جامعه آماري (P) حائز اهميت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتري براي P دست يابد، مي‌تواند آن را مساوي 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در اين تحقيق نيز از نسبت موفقيت در جامعه آماري 5/0=P در نظر گرفته شده است.
بنابراين حجم نمونه تحقيق برابر است با:
168 ?
(5/0)×(5/0) × (962/1) × (300)
n=
(5/0)×(5/0)× (962/1) + (52/0)× (1-300)
همانگونه که در فرمول ديده مي شود، حجم نمونه تقريباً برابر است با 168 نفر است که به صورت تصادفي از بين جامعه آماري تحقيق انتخاب مي گردند.
3-4 روش گردآوري اطلاعات
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات دراين تحقيق بدين شرح است :
الف: مطالعات كتابخانه اي؛ كه جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانه اي، و مقالات استفاده شده است.
ب: تحقيقات ميداني: در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل، از پرسشنامه استفاده گرديده است. پرسشنامه اين تحقيق شامل 5 سئوال ويژگي هاي جمعيت شناختي و 12 سوال( گويه) مي باشد. ( دل و ترک زاده،1988)
3-5 متغيرهاي پژوهش
متغير شامل هر چيزي است که بتواند ارزش هاي گوناگون و متفاوت را بپذيرد. اين ارزشها مي تواند درزمانهاي مختلف براي يک شخص يا يک چيز متفاوت باشد يا اينکه در يک زمان براي اشخاص يا چيزهاي مختلف تفاوت داشته

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu