مقاله درمورد دانلود سطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط

گزينه هاي زياد و خيلي زياد دارند .
4-3 آمار استنباطي :
براي اطمينان از همگون بودن داده هاي جمع آوري شده با توزيع هاي آماري از آزمون کولموگروف و اسميرنوف استفاده نماييد
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغيرها
هدف از اين آزمون اين است که دريابيم آيا متغيرها نرمال است يا خير.
H0: توزيع جامعه نرمال است
H1: توزيع جامعه نرمال نيست
جدول 4-11 آزمون نرمال مولفه هاي رضايت
متغييرهاي رضايت
Kolmogorov- smirnov Z
p-value
توزيع متغير
جهت آزمون فرض
محتوا
1.78
0.071
نرمال است
پيرسون و رگرسيون
دقت
1.12
0.065
نرمال است
پيرسون و رگرسيون
فرمت
1.99
0.085
نرمال است
پيرسون و رگرسيون
راحتي کاربرد
1.35
0.217
نرمال است
پيرسون و رگرسيون
به موقع بودن
1.62
0.078
نرمال است
پيرسون و رگرسيون
براساس نتايج بدست آمده از جدول فوق براي آزمون فرضيه درخصوص متغيرهائي كه توزيع نرمال دارند از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغييره استفاده شده است .
چون مقدار Z کلوموگروف – اسميرونوف همه متغيرها از مقدار احتمال بيشتر از 0.05 است، لذا فرض صفر رد نمي‌شود و با 95 درصد اطمينان مي توان بيان کرد که متغير ها از توزيع نرمال برخوردار هستند .
4-3-2 بررسي فرضيات تحقيق:
ضريب همبستگي پيرسون شدت رابطه معناداري و همچنين رابطه ( مستقيم يا معکوس) را نشان مي دهد .
اين ضريب بين 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغيير برابر صفر مي شود .
? (رو) نشان دهنده ضريب همبستگي جامعه است. اگر به 1 نزديک باشد رابطه قوي و مثبت است ولي اگر به -1 نزديکتر شود رابطه اي منفي و معکوس بين دو متغيير وجو دارد و اگر 0 باشد رابطه اي بين دو متغيير وجود ندارد .
فرضيه 1
به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول 4-12:آزمون ضريب همبستگي پيرسون ميان به موقع بودن و رضايت کارير
به موقع بودن
رضايت کارير
به موقع بودن
همبستگي
1
754/0
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
رضايت کارير
همبستگي
754/0
1
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
با توجه به اينکه si g( سطح معناداري ) به دست آمده از سطح خطاي 01/0 کمتر مي شود فرض H0 رد مي شود و اين بدان معناست که به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود. و مي توان گفت بين اين دو متغير رابطه معنا داري وجود دارد. .ايـن رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنـي دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگي به دست آمده (754/) مي توان گفت بين اين دو متغيير رابطه خطي مثبت وجود دارد .
فرضيه 2:
محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول13-4: آزمون ضريب همبستگي پيرسون ميان محتوا و رضايت کارير
محتوا
رضايت کارير
محتوا
همبستگي
1
509/
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
رضايت کاربر
همبستگي
509/
1
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
با توجه به اينکه si g( سطح معناداري ) به دست آمده از سطح خطاي 01/0 کمتر مي شود فرض H0 رد مي شود و اين بدان معناست که محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود و مي توان گفت بين اين دو متغير رابطه معنا داري وجود دارد. .ايـن رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنـي دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگي به دست آمده (509/) مي توان گفت بين اين دو متغيير رابطه خطي مثبت وجود دارد .
فرضيه 3:
دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول4-14: آزمون ضريب همبستگي پيرسون ميان دقت و رضايت
دقت
رضايت
دقت
همبستگي
1
.401
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
رضايت کاربر
همبستگي
.401
1
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
با توجه به اينکه si g( سطح معناداري ) به دست آمده از سطح خطاي 05/0 کمتر مي شود فرض H0 رد مي شود و اين بدان معناست که دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود . و مي توان گفت رابطه معنا داري وجود دارد. .ايـن رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنـي دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگي به دست آمده (401/0) مي توان گفت بين اين دو متغيير رابطه خطي مثبت وجود دارد .
فرضيه 4:
نوع فرمت و شفافيت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول4-15 آزمون ضريب همبستگي پيرسون نوع فرمت و شفافيت اطلاعات و رضايت
نوع فرمت
رضايت شغلي
نوع فرمت
همبستگي
1
322/0
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
رضايت کاربر
همبستگي
322/0
1
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
با توجه به اينکه si g( سطح معناداري ) به دست آمده از سطح خطاي 05/0 کمتر مي شود فرض H0 رد مي شود و اين بدان معناست که نوع فرمت و شفافيت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود . پس مي توان گفت رابطه معنا داري بين اين دو متغير وجود دارد. ايـن رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنـي دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگي به دست آمده (322/0) مي توان گفت بين اين دو متغيير رابطه خطي مثبت وجود دارد .
فرضيه 5:
سهولت استفاده از سيستم در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول 4-16 آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سهولت و رضايت
سهولت
رضايت
سهولت
همبستگي
1
0/382
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
رضايت کاربر
همبستگي
382/
1
سطح معني داري
.000
تعداد
168
168
با توجه به اينکه si g( سطح معناداري ) به دست آمده از سطح خطاي 05/0 کمتر مي شود فرض H0 رد مي شود و اين بدان معناست که سهولت استفاده از سيستم در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود . و رابطه اي معناداري بين اين دو متغير وجود دارد. ايـن رابطه در سطح اطمينان 99 درصد معنـي دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگي به دست آمده (382/) مي توان گفت بين اين دو متغيير رابطه خطي مثبت وجود دارد .
بررسي فرضيات با استفاده مدل رگرسيون
فرضيه1 :
به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
به منظور پيش بيني تغييرات رضايت از به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي و به منظور بررسي رابطه بين آنها از ، رگرسيون دو متغيره استفاده شده است که نتايج در زير مي آيد:
جدول4-17: شماره مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير به موقع اطلاعات بر رضايت شغلي
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي
تعديل شده
F
سطح معناداري
1
754/0
569/0
567/0
224/27
000/0
جدول ضريب همبستگي بين به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي و رضايت را نشان مي دهد. ضريب همبستگي بين اين دو متغير 754/0 و داراي سطح معني داري (000/0P=) مي باشد. با توجه به مقدار ضريب تعيين تعديل شده (567/0) به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي تأثير معني داري (P0/01) بر روي رضايت آنها دارد.
جدول شماره 4-18: ضريب رگرسيوني به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بررضايت
شاخص آماري
مدل
ضرايب رگرسيون
خطاي استاندارد
بتاي استاندارد
T
سطح معني داري
ضريب ثابت
412/0
186/ 0

215/2
028/0
به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي
960/0
057/0
652/0
948/16
000/0
960/0
نمودار 4-5: تأثير رگرسيوني به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
به ازاي يک واحد افزايش در ميزان به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي ، 960/0 واحد در رضايت افزايش به وجود مي آيد.
مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني رضايت ، به وسيله به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي را تنظيم کرد:
به موقع بودن اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي (960/0) + 412/0 = رضايت
فرضيه2:
محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود
به منظور پيش بيني تغييرات رضايت از طريق محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي و به منظور بررسي رابطه بين آنها ازضريب همبستگي ، رگرسيون دو متغيره استفاده شده است که نتايج در زير مي آيد:
جدول4-19: شماره مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي
تعديل شده
F
سطح معناداري
1
509/0
259/0
256/0
317/76
000/0
جدول 4-9 ضريب همبستگي بين محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي ورضايت را نشان مي دهد. ضريب همبستگي بين اين دو متغير 509/0 و داراي سطح معني داري (000/0P=) مي باشد. با توجه به مقدار ضريب تعيين تعديل شده (256/0) محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي تأثير معني داري (P0/01) بر روي رضايت دارد.
جدول شماره 4-20: ضريب رگرسيوني محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
شاخص آماري
مدل
ضرايب رگرسيون
خطاي استاندارد
بتاي استاندارد
T
سطح معني داري
ضريب ثابت
329/2
143/ 0

262/16
000/0
محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي
438/0
050/0
485/0
736/8
000/0
438/0
نمودار 4-6: تأثير رگرسيوني محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
به ازاي يک واحد افزايش در ميزان محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي ، 438/0 واحد در رضايت افزايش به وجود مي آيد.
مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني رضايت ، به وسيله محتواي اطلاعات (کيفيت اطلاعات) در سيستم هاي اطلاعاتي را تنظيم کرد:
محتواي اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي (438/0) + 329/2 = رضايت
فرضيه 3 :
دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
به منظور پيش بيني تغييرات رضايت از طريق دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي و به منظور بررسي رابطه بين آنها ازضريب همبستگي ، رگرسيون دو متغيره استفاده شده است که نتايج در زير مي آيد:
جدول4-21: شماره مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
شاخص آماري
مدل رگرسيون
ضريب همبستگي
تعديل شده
F
سطح معناداري
1
401/0
643/0
642/0
186/393
000/0
جدول 4-12 ضريب همبستگي بين طريق دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي و رضايت را نشان مي دهد. ضريب همبستگي بين اين دو متغير 366/0 و داراي سطح معني داري (000/0P=) مي باشد. با توجه به مقدار ضريب تعيين تعديل شده (642/0) طريق دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي تأثير معني داري (P0/01) بر روي رضايت دارد.
جدول شماره 4-22: ضريب رگرسيوني دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
شاخص آماري
مدل
ضرايب رگرسيون
خطاي

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu