مقاله درمورد دانلود سيستم، اطلاعاتي، رضايت

دانلود پایان نامه

ي استاندارد
بتاي استاندارد
T
سطح معني داري
ضريب ثابت
282/0
166/ 0

699/1
091/0
دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي
372/0
044/0
304/0
829/19
000/0
372/0
نمودار 4-7: تأثير رگرسيوني طريق دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت
به ازاي يک واحد افزايش در ميزان دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي ، 372/0 واحد در رضايت افزايش به وجود مي آيد .
مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني رضايت ، به وسيله دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي را تنظيم کرد:
دقت و صحت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي (372/0) + 282/0 = رضايت
فرضيه 4 :
نوع فرمت و شفافيت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي منجر به افزايش رضايتمندي کاربر نهايي مي شود .
به منظور پيش بيني تغييرات رضايت از ميزان نوع فرمت و شفافيت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي و به منظور بررسي رابطه بين آنها از ضريب همبستگي ،رگرسيون دو متغيره استفاده شده است که نتايج در زير مي آيد:
جدول شماره4-23: مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير نوع فرمت و شفافيت اطلاعات در سيستم هاي اطلاعاتي بر رضايت

پاسخی بگذارید

بستن منو