منبع مقاله درباره استان خراسان

دانلود پایان نامه

استفاده
1-ترازوي ديجيتال با دقت 0.001 و 0.0001 (شکل 3-1-الف)، 2- دستگاه ترموسايکلر(شکل 3-1-ب)، 3- دستگاه ژل الکتروفورز (شکل 3-1-پ)، 4- هود (شکل 3-1-ج)، 5- ژل نگار (شکل3-1-چ)، 6- اتوکلاو (شکل 3-1-ح)، 7- تانک ازت(شکل3-1-خ)، 8- بن‌ماري(شکل3-1-د)، 9- ورتکس(شکل3-1-ذ)، 10- pH متر کاليبره شده، 11- ارلن ماير، 12- بشر، 13- لوله‌ي آزمايش، 14- سانتريفيوژ، 15- بالن حجمي، 16- پليت يکبار مصرف، 17- سمپلر ،نوک سمپلر وباکس سرسمپلر، 18- فويل آلومينيومي، پنبه، دستکش، ماسک، 29- پيپت.
پ ب الف
ج چ ح
ذ د خ
شکل 3- 1.
شکل(3-1) برخي از وسايل مورد استفاده جهت آزمايش‌ها
3ـ1ـ2ـ مواد مورد استفاده
فهرست آنزيم ها و مواد شيميايي کليدي که در طول اين مطالعه استفاده شده است در جدول 3-1 آمده است.
جدول(3-1) فهرست آنزيم ها و مواد شيميايي کليدي
جدول 3- 1.
رديف
ماده مصرفي
رديف
ماده مصرفي
1
آب مقطر
11
پرايمر
2
کلروفرم
12
EDTA
3
تريس 1 مولار
13
آگارز
4
الکل 96 درصد خنثي
14
پروتئيناز K
5
سود 0.1 نرمال
15
Ladder
3-1-3- بافرها و محلولها
3-1-3-3- بافر TBE (TRIS-Boric acid-EDTA)
‏Tris-Hcl 108g/lit
Boric acid 55g/lit
EDTA(pH 8/0 , 0/5M ) 40ml
براي تهيه محلول X10 اين بافر، ابتدا EDTA(0/5M) با pH8/0تهيه گرديده و سپس ml40 از آن همراه با 55 گرم پودر اسيد بوريك و 108 گرم پودر Tris در مقداري آب مقطر حل شده و‌ حجم نهايي محلول، به ml1000 مي رسد. در هنگام استفاده، محلول، 10 بار رقيق شد.
نكته: EDTA به سختي در آب ديونيزه حل مي‌شود، مگر اينكه pH به 8 برسد. لذا، ابتدا استوك M5/0 مولار از EDTA با 8=pH ساخته مي‌شود و سپس از اين استوك مقدار10ميليليتر برداشته و به ازاي ساخت 100 ميليليتر بافر TBE50X‌ اضافه مي‌شود.
3-1-3-4- محلول EDTA
براي تهيه محلول 5/0 مولار EDTA با 8=PH ابتدا مقدار 1/186 گرم از disodium EDTA H2O به ml 800 آب مقطر اضافه مي‌گردد و با استفاده از همزن مغناطيسي به شدت بهم زده‌ مي‌شود. سپس pH محلول با NaOH برابر 8 تنظيم شده و آنگاه به منظور استريل شدن، اتوكلاو مي‌شود. نمك دي‌سديم EDTA تا زمانيكه pH محلول با اضافه كردن NaOH به حدود 8 نرسد حل نمي‌شود.
3-1-3-5- NaOH
تهيه محلول 10 نرمال NaOH كه يك واكنش گرمازا مي‌باشد ممكن است باعث شكستن ظروف نگهدارنده شود. اين محلول با نهايت دقت در ظروف پلاستيكي تهيه مي گردد. به ml 800 آب مقطر به آهستگي 400گرم از NaOH pellets اضافه مي‌شود و همزمان به طور پيوسته روي همزن مغناطيسي به هم مي‌زنيم. براي احتياط ظرف در يخ قرار داده شود. هنگاميكه pellet ها به طور كامل حل گرديدند حجم محلول با آب مقطر به يك ليتر برسد. محلول در ظرف پلاستيكي در دماي اتاق نگهداري مي‌شود. لازم به ذكر است كه استريل كردن محلول ضروري نمي‌باشد.
3-1-3-6- CTAB BUFFER
Tris 1M , PH=8/0 500µl
Nacl 5M 1400µl
EDTA 0/5M 200µl
CTAB 0/1 gr
H2o Fill up to 500Ml
3-2-خصوصيات مکان آزمايشي
تمامي مراحل انجام آزمايش اعم از کشت گياهان و مراحل استخراج DNA، تکثير DNA، عکس برداري از ژل و … در گلخانه مرکزي و آزمايشگاه مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي اسلامي واحد بجنورد صورت پذيرفت.
3-3- طرح آزمايشي و فاکتورهاي مورد مطالعه
فاکتورهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، باندهاي حاصل از تکثير به وسيلهي پرايمرهاي طراحي شده ميباشد، به اين صورت که در صورت وجود باند حاصل از تکثير DNA عدد 1 و در صورت عدم وجود باند عدد 0 در نرمافزار وارد و دادههاي حاصل توسط نرم افزار NTSYS 82مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
3-4- نحوه انجام آزمايش
3-4-1-مواد گياهي
جهت استخراج DNA نياز به برگهاي تازه و جوان ميباشد که دستيابي به اين مواد نيازمند کشت بذور گياهان مورد نظر ميباشد. به همين منظور بذور تودههاي مورد بررسي (جدول3-2)، از نواحي مختلف استان خراسان شمالي تهيه گرديد.

پاسخی بگذارید

بستن منو