منبع پایان نامه ارشد درباره اندازهگيري، ظاهري، شيار

دانلود پایان نامه

اندازهگيري شيارها روي مسير اندازهگيري خط كوبيدگي انجام و شيارهاي با عمق 5 سانتيمتر در عميقترين نقطه و حداقل طول 2 متر بهعنوان شيار ناشي از تخريب خاك در نظر گرفته شد. در هر شيار در فواصل افقي 25 ميليمتر عمق شيار اندازهگيري و ميانگين آنها بهعنوان عمق شيار به صورت ارائه شده در شكل 3-4 در نظر گرفته شد. بديهي است كه فاصله خطوط تصادفي نمونهبرداري كوبيدگي و شيار از يكديگر كمتر از 2 متر نخواهد بود. براي اندازهگيري ميزان و درصد خاك جابجا شده در اثر تردد اسكيدر، همانند روش اندازهگيري عمق شيار در طول خطوط نمونهگيري در هر 30 سانتيمتري ميزان جابجايي عمودي خاک بر اساس شيوه توصيه شده توسط Trautner و Arvidsson (2003( اندازهگيري شد در اين روش دو ميله چوبي به طول يک متر در بخشهاي دست نخورده در دو سمت مسير کاشته شد و بين آنها طناب نصب گرديد (ارتفاع طناب تا سطح زمين دست نخورده 1 متر است). براي اندازهگيري عمق شيار و ميزان جابجايي خاک فاصله عمودي طناب تا سطح خاک در مسير با متر اندازهگيري و سپس هريک از اعداد قرائت شده از طول چوب (1 متر) کم گرديد تا عمق و جابجايي خاک مسير از سطح خاک دست نخورده بدست آيد (Nugent et al., 2003).
شكل 3-2 روش نمونهبرداري در پلات
شكل 3-3 پلات جمعآوري روانآب و رسوب و بخشهاي مختلف آن
شکل 3-4 اندازهگيري عمق شيار و جابجايي عمودي خاک
3-2-1 روش تجزيه و تحليل دادهها
در اين تحقيق، براي مطالعه توليد رواناب و رسوب، محل پلاتهاي فرسايش با توجه به طبقات شيب و تردد به صورت انتخابي برگزيده شدند و براي مطالعه خصوصيات فيزيکي وزن مخصوص، شياري شدن، جابجايي عمودي خاک، ظرفيت رطوبتي و مجموع تخلخل از نمونهبرداري تصادفي درون پلاتهاي فرسايش استفاده شد.
به منظور تجزيه و تحليل مقادير مورد مطالعه در هر مرحله، ابتدا به وسيله آزمون کولموگروف-اسميرنف28 ميزان تبعيت دادهها از توزيع نرمال بررسي گرديد. در صورت نرمال بودن دادههاي مزبور بانك با كمك آزمون تجزيه واريانس (ANOVA) و در غير اين صورت با استفاده از كروسكال واليس29 بررسي شدند. پس از بررسي همگني واريانس دادهها به ترتيب از آزمون توکي30 و من ويتني يو31 استفاده شد. البته در صورت عدم نرمال بودن و همگني واريانس از روشهاي تبديل دادهها مانند لگاريتم طبيعي، آرك سينوس ريشه دوم نسبتها و يا ريشه دوم دادهها استفاده شد.
فصل چهارم
نتايج
4- نتايج:
نتايج حاصل از تحقيق مربوط به بررسي اثرات چوبكشي در ترددها وشيبهاي مختلف بر مولفههاي تخريبي خاك به شرح زير در منطقه امره حاصل شد.
4-1 اثر تردد اسکيدر و شيب طولي مسير چوبکشي بر تغييرات وزن مخصوص ظاهري خاک
نتايج برداشت 3 نمونه خاک در هر پلات به منظور تعيين بافت و رطوبت خاك در حين عمليات چوبكشي نشان داد كه نوع خاك رسي_لومي و رطوبت خاك حين عمليات 18% ميباشد. اندازهگيري وزن مخصوص در مناطق شاهد نشان داد كه وزن مخصوص ظاهري خاك دست نخورده 0.76 گرم بر سانتيمتر مكعب ميباشد. كه پس از انجام تردد وزن مخصوص ظاهري در تردد 14 به حداكثر مقدار خود (1.34 گرم بر سانتيمتر مكعب) ميرسد.
تجزيه و تحليل مقادير مربوط به وزن مخصوص ظاهري خاک در مسيرهاي چوبکشي با استفاده از آناليز واريانس دو طرفه به روش کاملا تصادفي نشان داد که تعداد تردد و شيب طولي مسير اثر معنيداري بر کوبيدگي خاک داشتهاند (010/0 < P)، اما هيچگونه اثر متقابلي بين دو فاکتور تردد و شيب طولي مسير مشاهده نگرديد (جدول 4-1). جدول 4-1 نتايج تجزيه واريانس دو طرفه مقادير وزن مخصوص ظاهري خاک در مسيرهاي چوبکشي منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات F P>F
تردد اسکيدر
262/2
3
754/0
**985/36
000/0
شيب طولي
369/0
2
185/0
**046/9
000/0
ترددشيب
156/0
6
026/0
ns275/1
276/0
خطا
985/1
96
020/0
کل
824/147
108
** معرف تفاوت معنيدار در سطح اعتماد 99 درصد و ns عدم وجود تفاوت معنيدار در سطح اعتماد 95 درصد است.
با توجه به همگن بودن واريانس دادهها، نتايج حاصل از مقايسه ميانگين وزن مخصوص ظاهري خاک در ترددهاي مختلف با آزمون توکي نشان داد که در مسير اسکيدررو با افزايش تعداد تردد وزن مخصوص به طور معنيداري افزايش يافته و در تردد 14 به حداکثر ميزان خود ميرسد به طوريکه ميانگين وزن مخصوص در تردد 14 و 20 اختلاف معنيداري با هم ندارند (شكل 4-1).
شكل 4-1 ميانگين وزن مخصوص ظاهري خاک مسير چوبکشي در ترددهاي مختلف
در شكل 4-2 اختلاف بين ميانگين وزن مخصوص ظاهري در ترددهاي مختلف در هر طبقه شيب نشان داده شده است.

پاسخی بگذارید

بستن منو