پایان نامه با کلمات کلیدی ، آماري، مقايسه

رنگ
ابتدا با يک سل خالي دستگاه را صفر ميکنيم و بعد مقداري نمونه روغن را در سل ريخته و جذب آن را در طول موج 420 مي خوانيم(فرهوش و اسماعيل زاده کناري،1389 ).
3-14- تجزيه و تحليل آماري
اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي و با استفاده از نرمافزار آماري (2001) SAS انجام شد. جهت مقايسه ميانگينها از آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح 5% و براي رسم نمودارها از نرمافزار Excel (2007) استفاده شد. کليه آزمايشات در سه تکرار انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu