پایان نامه با کلمات کلیدی استان مازندران

دانلود پایان نامه

کردند که با افزايش غلظت عصاره متانولي سنا به دليل افزايش ميزان ترکيبات فنلي ، قدرت آنتي راديکالي عصاره افزايش يافته و موجب پايدارسازي روغن سويا مي گردد وبا افزايش غلظت تا 750 پي پي ام پايداري حرارتي روغن سويا به طور معني داري افزايش يافته است .
در پژوهش ديگري ويژگي آنتي اكسيداني عصاره آبي برگ چاي سبز و آلفا-توكوفرول در دو غلظت 200 و 500 پي پي ام، BHT و BHA در دو غلظت 100و 200 پي پي ام به صورت مجزا و اثر تركيبي مخلوط هاي 200 پي پي ام عصاره برگ سبز چاي با غلظت 500 پي پي ام آلفا-توكوفرول و500 پي پي ام عصاره برگ سبز چاي به ترتيب با BHA و BHT در غلظت 200 پي پي ام در روغن آفتابگردان نشان داد اثر آنتي اكسيداني عصاره برگ سبز چاي به صورت مجزا درهر دو غلظت بهتر ازبقيه تيمارها بود. (مير احمدي و همکاران، 1384).
نمونه هاي روغن سوياي حاوي عصاره هاي متانولي پوست سيب زميني راجا، اعداد پراكسيد و تيوباربيتوريك كمتري نسبت به نمونه روغن شاهد داشتند. بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره ها با روش رنسيمت نشان داد با افزايش دما، طول دوره القايي نمونه ها كاهش يافته و روغن هاي حاوي عصاره پوست سيب زميني راجا در غلظت هاي 1600 و 2400 پي پي ام داراي پايداري حرارتي بسيار مناسبي بودند. تفاوت قابل ملاحظه اي بين BHA در غلظت 200 پي پي ام و عصاره پوست سيب زميني در غلظت 800 پي پي ام و همچنين بين BHT در غلظت 200 پي پي ام و عصاره پوست سيب زميني در غلظت هاي 1600 و 2400 پي پي ام وجود نداشت. علاوه بر اين، اختلاف زيادي در ميزان انديس پراكسيد و اسيد تيوباربيتوريك بين غلظت هاي 200 و800 پي پي ام و بين غلظت هاي 1600 و 2400 پي پي ام عصاره مشاهده نشد (محققي و همکاران، 1387).
قدرت آنتي اکسيداني عصاره متانولي واريته لاکسا ادويه استاچيس و واريته بروگويري ادويه فلوميس بر روغن آفتابگردان نسبت به چاي سبز، رزماري و BHA بيشتر گزارش شد (مرتضي سمناني و همکاران، 2006).
در يک پژوهش مشابه که توسط ساجا و همکاران (2004)، انجام شد فعاليت آنتي اکسيداني تفاله کنجد بر روغن هاي سويا، آفتابگردان و گلرنگ نشان داد عصاره تفاله کنجد در تمامي غلظت ها و روغن هاي مورد بررسي، راندمان بالاتري در کنترل انديس پراکسيد نسبت بهBHT داشت اما ضعيف تر از TBHQ عمل نمود.
ابوطالبيان (1385) گزارش کرد که اثر آنتي اکسيداني نعناع، پونه و ريحان در روغن آفتابگردان در غلظت 600 پي پي ام قابل قياس با BHT در غلظت 200 پي پي ام است و در اين بين بالاترين فعاليت آنتي اکسيداني مربوط به عصاره پونه بود.
دادههاي مطالعه عصاره متانولي برگ و ريشهGuiera senegalensis و برگهاي Combretum hartamannianum بر پايداري اکسايشي روغن آفتابگردان بيانگر انديس پراکسيد کمتر همه عصارهها درغلظت 500 ميلي گرم نسبت به BHA در غلظت 200 ميليگرم بود (ماريود و همکاران، 2006).
رفيعي و همکاران در سال 1390 ميزان ترکيبات فنولي برگ زيتون را به کمک حلالهاي آب و متانول 80درصد و استون استخراج کردند و فعاليت آنتي اکسيداني آن را با 3روش مهار راديکال DPPH،نيروي احياکنندگي و ظرفيت آنتي اکسيداني تعيين و با آنتي اکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT مقايسه کردند ودر ادامه،اثر عصاره متانولي برگ زيتون را بر پايداري اکسايشي روغن آفتابگردان با اندازه گيري دو فاکتور انديس پروکسيد و اسيد تيوباربيوتيک بررسي کرده ونتيجه گرفتند که عصاره متانولي برگ زيتون در سطح 1000 پي پي ام به خوبي توانست انديس پروکسيد و اسيد تيوباربيوتيک را کنترل کرده و جايگزين آنتي اکسيدانهاي سنتزي BHA و BHT در دو سطح 100 و 200 پي پي ام شود و بنابراين مي تواند جايگزين اين ترکيبات در روغن هاي خوراکي شود.
در بررسي اثر عصاره هاي متانولي برگ هاي حنا بر پايداري اکسايشي روغن سويا مشخص شد که درآزمون رنسيمت و دماي 90 درجه سانتيگراد غلظت هاي 800، 1400 و 2000 پي پي ام، در دماي 120 درجه غلظت هاي 1400 و 2000 پي پي ام و در دماي 150 درجه سانتي گراد غلظت 2000 پي پي ام زمان القاء را بيشتر از BHA و BHT افزايش دادند اما در تمامي حالت ها قابل قياس با TBHQ نبودند. از طرفي نمونه هاي تيمار شده با غلظت هاي 1400 و 2000 پي پي ام انديس پراکسيد پايين تري نسبت به BHA و BHT داشتند و در غلظت 2000 پي پي ام به جز روزهاي پاياني دوره نگهداري، بهتر از TBHQ عمل کردند. علاوه بر اين گزارش شد که عصاره متانولي در تمام غلظت ها انديس اسيد تيوباربيتوريک کمتري نسبت به BHA وBHT اما بيشتر از TBHQ داشت (حداد خداپرست و دزاشيبي، 2007).
فصل سوم: مواد و روشها
3- مواد و روش ها
3-1- تهيه روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان بدون آنتي اکسيدان از مجتمع کشت و صنعت شمال تهيه شده و تا زمان انجام آزمايش در سردخانه و دماي 4 درجه سانتيگراد نگهداري مي شود.و پارامتر هاي اوليه آن از جمله عدد پراکسيد،ترکيبات فنليک کل ، عددکربونيل،ترکيبات قطبي،شاخص پايداري اکسايشي(OSI)، ترکيبات غير صابوني و پروفيل اسيدهاي چرب اندازه گيري مي شود.
3-2- تهيه عصاره پوست خرمالو
خرمالو از باغات شهرستان بابل واقع در استان مازندران از يک نوع واريته تهيه گرديد و بلافاصله پس از تمييز کردن، پوست گيري از آن انجام شده و سپس پوست آن در آون تحت خلا در دماي 60 درجه سانتي گراد خشک گرديده و پس از خشک کردن باآسياب پودر شده و پودر حاصل با حلال متانول و آب مقطر(به نسبت 1:1 ) به نسبت 4:1 وزني/حجمي مخلوط گرديده و در شيکر با 250 دور در دقيقه به مدت 48 ساعت قرار گرفته و پس از آن توسط کاغذ صافي واتمن شماره 1 صاف گرديده، براي تبخير حلال در اواپراتور تحت خلا در دماي 50 درجه سانتي گراد قرار گرفت. و خصوصيات آنتي اکسيداني آن از بعد ترکيبات کل فنليک و ترکيبات توکوفرولي مورد بررسي قرار گرفت.
واين عصاره در دو غلظت 400 و 800 پي پي ام به نمونه روغن آفتابگردان اضافه شده و نمونه هاي روغن آفتابگردان فرموله شده با آنتي اکسيدان تحت شرايط دمايي 30 درجه سانتيگراد، طي 60 روز در آون تحت خلا ذخيره سازي ميشوند.و پايداري اکسايشي نمونه ها، توسط پارامترهاي عدد پراکسيد،OSI ،انديس اسيدي و شاخص رنگ در دماي ذخيره سازي در زمانهاي 0 ، 15 ، 30، 45، 60 روز بررسي گرديد.و بر مبناي اين پارامترها مناسبترين فرمولاسيون آنتي اکسيدان طي شرايط ذخيره سازي معرفي گرديد.
در قسمت بعدي:
مناسبترين غلظت عصاره پوست خرمالو که در شرايط ذخيره سازي تعيين گرديد به روغن آفتابگردان افزوده شده و روغن آفتابگردان به مدت 24 ساعت در دماي 180 درجه سانتيگراد (2.5 ليتر نمونه روغن در سرخکن (Tefal model 1250, Paris, France) قرار داده شد.) قرار گرفت و در فواصل زماني 4 ساعت (0و4و8و12و16و20و24 ) نمونه برداري انجام گرفت و پارامترهاي عدد کربنيل،ترکيبات قطبي،عدد کونژوکه ،شاخص رنگي ،عدد اسيدي وشاخص پايداري اکسايشي تعيين گرديد و با روغن حاوي TBHQ مورد مقايسه قرار گرفت.
در کليه آزمايشات فوق نمونه ها با نمونه روغن آفتابگردان که حاوي 100 پي پي ام آنتي اکسيدان سنتتيک TBHQ است مورد مقايسه قرار گرفت. کليه آزمايشات اعم از دستگاهي و غير دستگاهي مطابق روش AOCS انجام گرفت.
3-3- ساختار اسيد چرب
ترکيب اسيد چرب نمونه هاي روغن به وسيله کروماتوگرافي گاز-مايع تعيين و بر اساس در صد نسبي سطوح گزارش شد. استرهاي متيل اسيدهاي چرب با اختلاط روغن و هگزان (0.3 گرم در 7 ميلي ليتر) با هفت ميلي ليتر هيدروکسيد پتاسيم متانولي دو نرمال در دماي 50 درجه سانتي گراد به مدت 15 دقيقه تهيه شدند. استر اسيدهاي چرب با کروماتوگرافي HP-5890 (Hewlett-Packard,SC,USA) مجهز به ستون هاي مويينه – BPX 70 شيشه اي سيليکا (60 متر طول،0.22 ميليمتر قطر داخلي، 0.2 ميکرومتر ضخامت لايه داخلي ) و آشکار ساز يوني شعله اي شناسايي گرديدند. گاز حامل عبارت از هليم با سرعت جريان 0.7 ميليمتر بر دقيقه بود . دماي آون ، بخش تزريق و آشکار ساز به ترتيب 198،280،250 درجه سانتي گراد بود. آزمايش ها در دو تکرار انجام شدند.
3-4- اندازه گيري ترکيبات توکوفرولي
3-4-1- ترسيم منحني کاليبراسيون:
ابتدا محلول هاي استاندارد صفر تا 240 ميکروگرم آلفا_توکوفرول در ميلي ليتر تولوئن تهيه شد.يک ميلي ليتر از اين محلول ها به بالن ژوژه 10 ميلي ليتر اضافه شد.پنج ميلي ليتر تولوئن به هر محلول اضافه و به خوبي مخلوط شد. سپس 3.5 ميلي ليتر محلول 2،2 بي پيريدين ( 0.07 در صد وزني حجمي در اتانول آبي 95 در صد )و 0.5 ميلي ليتر کلريد آهن III شش آبه ( 0.2 در صد وزني حجمي در اتانول آبي 95 در صد) اضافه و مخلوط گرديد.
سر انجام ، حجم محلول هاي استاندارد با اتانول آبي 95 در صد به 10 ميلي ليتر رسانده شد.محلول حاصل به مدت يک دقيقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانومتر خوانده شد.سپس شکل (3-1) که منحني کاليبراسيون غلظت آلفا توکوفرول در برابر جذب خوانده شده بود،ترسيم شد.
شکل 3-1- منحني کاليبراسيون ميزان آلفا- توکوفرول در برابر ميزان جذب خوانده شده در طول موج 520 نانومتر
3-4-2- اندازه گيري ترکيبات توکوفرولي نمونه:
190 تا 210 ميلي گرم نمونه روغن به دقت داخل بالن ژوژه 10 ميلي ليتري وزن شد. پنج ميلي ليتر تولوئن به نمونه اضافه و به خوبي مخلوط شد. سپس 3.5 ميلي ليتر محلول 2،2_بي پيريدين (0.07 درصد وزني حجمي در اتانول آبي 95 در صد) و 0.5 ميلي ليتر کلريد آهن III شش آبه (0.2 در صد وزني حجمي در اتانول آبي 95 در صد) اضافه و مخلوط گرديد. سر انجام ، حجم محلول هاي استاندارد با اتانول آبي 95 در صد به 10 ميلي ليتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت يک دقيقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانو متر خوانده شد. مقدار ترکيبات توکوفرولي بر اساس ميلي گرم در کيلو گرم روغن بر طبق فرمول (3-1) محاسبه گرديد :
(3-1)
که A,B به ترتيب ميزان جذب نمونه و شاهد در سل 10 ميلي ليتري هستند. M شيب منحني استاندارد ميزان جذب در برابر غلظت آلفا – توکوفرول و W وزن نمونه به گرم است. مقدار M در اين آزمايش 0.0039 با ضريب تبيين 0.99 تعيين شد.T نيز غلظت توکوفرول بر حسب ميلي گرم در کيلو گرم روغن است ( ونگ و همکاران، 1988).
3-5- اندازه گيري ترکيبات فنلي
3-5-1- ترسيم منحني کاليبراسيون
ابتدا محلول هاي استاندارد اسيد گاليک در متانول با غلظت هاي مختلف در دامنه 0.04 تا 0.4 ميلي گرم در ميلي ليتر آماده شد. سپس به بالن ژوژه هاي 50 ميلي ليتري ، يک ميلي ليتر محلول استاندارد اسيد گاليک ، 2.5 ميلي ليتر معرف فولين سيو کالچو ( براي تهيه اين معرف ، معرف فولين سيو کالچو غليظ با آب مقطر به نسبت 1 به 10 رقيق شد) و پنج ميلي ليتر کربنات سديم 7.5 در صد اضافه و با آب خالص به حجم نهايي رسانده شد. محلول در طول شب نگهداري و سپس جذب آن در طول موج 765 نانو متر خوانده شد. منحني جذب در برابر غلظت اسيد گاليک ( ميلي گرم به ميلي ليتر )رسم و معادله 3-2 با ضريب تبيين 0.99 به دست آمد:
(3-2)
که X ميزان جذب خوانده شده در طول موج 765 نانو متر و Y مقدار ترکيبات فنلي بر حسب ميلي گرم بر ميلي ليتر است.
3-5-2- اندازه گيري ترکيبات فنلي نمونه
دو و نيم گرم روغن در لوله سانتريفوژ وزن و پس از اضافه کردن 2.5 ميلي ليتر هگزان نرمال به آن به مدت 1 دقيقه ورتکس شد. سپس 2.5 ميلي ليتر محلول متانول:آب (به نسبت 20:80)اضافه شد و عمل ورتکس به مدت 40 ثانيه ادامه پيدا کرد. لوله حاوي نمونه به مدت 5

پاسخی بگذارید

بستن منو