پایان نامه با کلید واژگان دماي، سيستم، دي

دانلود پایان نامه

و مشاهده نمودارهاي به دست آمده از سنسورها را در حين نمونه برداري ممکن مي سازد. در سيستم موجود اين عمليات با استفاده از رايانه و توسط نرم افزار Lab View انجام مي شود. در سال 1986 اولين بسته نرم افزاري و برنامه نويسي گرافيکي اين نرم افزار توسط شرکت National Instruments ابداع شد. در اين بسته نرم افزاري دو مفهوم جريان داده و برنامه نويسي سازمان يافته ترکيب شده و در نتيجه يک ابزار قدرتمند و مطمئن براي تجزيه تحليل داده ها به دست آمد. نرم افزار Lab View که مخفف عبارت Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench مي باشد. يک زبان برنامه گرافيکي است که به صورت گسترده اي براي کاربرد هاي مختلفي در صنايع تحصيلات آموزش و تحقيقات آزمايشگاهي به عنوان يک مدل استاندارد براي جمع آوري و پردازش داده ها و همچنين وسيله اي جهت کنترل و شبيه سازي ابزارهاي مجازي در آمده است. اين برنامه يک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزيه تحليل سيستم هاي اندازه گيري است.
همان گونه که از نام اين نرم افزار استنباط مي شود. اين برنامه اولين بار از آزمايشگاه نشاءت گرفته است. شايد بهترين دليل براي گسترش کاربرد برنامه Lab View عمومي و فراگير بودن آن است که بر روي تمام سيستم ها و رايانه هاي شخصي قابل اجرا است. با استفاده از اين نرم افزار نه تنها اندازه گيري ها بسيار ساده تر انجام مي گيرد بلکه قادر خواهيد بود کميت اندازه گيري شده را تجزيه تحليل نموده آن را به نمايش در آوريد و يا در صورت تمايل آن را از طريق رايانه به هر نقطه از جهان ارسال نماييد.
شکل6-3-شماتيک ذخيره ساز
6-1-4-روش انجام آزمايش
ابتدا بالن را در حمام آب قرار مي دهيم تا دماي آن به دماي مورد نظر برسد. سپس هيتر استيرر را روشن مي کنيم تا محلول کاملا هم زده شود و واکنش شيميايي بين گاز و حلال انجام شده و گاز جذب حلال شود. با جذب شدن گاز در حلال، فشار درون بالن کاهش يافته که تغييرات آن در طي زمان توسط ديتالاگر به کامپيوتر منتقل شده و توسط نرم افزار Lab View ذخيره و ثبت مي شود. پس از اينکه فشار داخل بالن ثابت ماند (يعني حلال از گاز اشباع شده و نمي تواند ميزان بيشتري از گاز را جذب کند) فرآيند جذب متوقف مي شود. با استفاده از دما و فشار اوليه بالن، تعداد مول وارد شده به بالن و با دما و فشار نهايي تعداد مول جذب شده گاز را به دست مي آوريم. مدت زمان انجام هر آزمايش بستگي به سرعت جذب حلال دارد. جهت به دست آوردن حلاليت گاز در فشارهاي مختلف حجم هاي مختلفي از گاز اسيدي مورد نظر را به بالن تزريق مي کنيم. با توجه به اينکه در سيستم مورد نظر جذب گاز با افت فشار محاسبه مي شود لذا آب بند بودن بالن بسيار مهم مي باشد.
6-1-5-محاسبات انجام شده جهت اندازه گيري ظرفيت تعادلي حلال
ابتدا مقدار معيني حلال با غلظت مشخص تهيه مي نماييم. توسط سرنگ حلال مورد نظر را وارد بالن مي نماييم و دهانه ورودي حلال را کامل بسته و بلافاصله پمپ خلاء را روشن مي نماييم. تا سيستم تعادلي خلاء گردد. سپس المنت داخل حمام آب را روشن نموده تا دماي حمام به دماي مورد نظر ما برسد. با افزايش دماي حمام فشار داخل بالن کمي افزايش يافته و در نهايت ثابت مي گردد. زماني که دماي حمام آب به دماي مورد نظر ما براي آزمايش برسد در اين هنگام فشار نشان داده شده توسط سنسور فشار را يادداشت کرده و اين فشار را فشار بخار حلال نامگذاري مي نماييم و با P0 نشان مي دهيم.
شکل6-4-شماتيک سيستم تعادلي
سپس مقدار معيني دي اکسيدکربن خالص وارد بالن کرده و هيتر استيرر را روشن نموده تا محلول کاملا هم زده شود. در اين زمان فشار داخل بالن را يادداشت مي نماييم. اين فشار کل بالن را با P_(T_1 )نشان مي دهيم. فشار جزيي اوليه دي اکسيدکربن را با P_(?CO?_2i ) نشان داده و از رابطه زير به دست مي آوريم.
P_(CO_2i ) = P_(T_1 ) – P0 (1)
با داشتن مقادير دما، حجم بالن و فشار جزيي دي اکسيدکربن، مول ورودي دي اکسيدکربن به بالن را بدست مي آوريم و با n1 نشان مي دهيم.
n1 = (V × P_(?CO?_2i ))/(Z R T) (2)
سپس به سيستم زمان داده تا فشار داخل بالن افت کرده به حالت تعادل برسد. زماني که فشار داخل بالن ثابت گرديد زمان تعادل فرا رسيده است. در اين زمان فشار کل داخل بالن را ياداشت مي نماييم. و با P_(T_2 ) نشان مي دهيم. فشار جزيي تعادلي يا نهايي بالن را با P_(CO_2f ) نشان داده و از رابطه زير به دست مي آوريم.
P_(CO_2f ) = P_(T_2 ) – P0 (3)
مول باقيمانده دي اکسيدکربن داخل بالن از رابطه زير بدست مي آيد:
n2 = (V ×P_(CO_2f ))/(Z R T) (4)
مقدار مول جذب شده دي اکسيدکربن توسط رابطه زير به دست مي آيد:

پاسخی بگذارید

بستن منو