پایان نامه با کلید واژگان سازمان ملل، پناهندگان

هاي زمين نيز اثر گذار است. گرم شدن آب و هوا ساير نواحي را نيز به طرق مختلف بسمت خشكي برده است. درجه حرارت زياد رطوبت خاك را سريعتر تبخير و بحران ايجاد مي كند. تحقيقات نشان مي دهد درصد خشكي زمين بيشتر از دو برابر خشكي زمين درسال 1970 شده است. كشور ايران با بيش از 70 ميليون نفر جمعيت يكي از كشورهاي حوزه مديترانه ميباشد كه از لحاظ اقليمي در شرايط خشك و نيمه خشك قرار دارد، بطوريكه ميانگين سالانه بارش براي آن 242 ميليمتر بوده و فقط 6/67 درصد از كل منابع آبي آن قابل آشاميدن ميباشد]5[.
تغييرات آب و هوائي، بطور مستقيم و غير مستقيم، بر سلامت مردم اثر گذار بوده و باعث بروز بيماريهاي واگيردار، غير واگيردار و همچنين عوارض نامطلوب ميگردد. گرم شدن و خشكسالي سبب كاهش منابع آب شده، شاخص هاي بهداشتي را كاهش ميدهد. از طرف ديگر ريسك ابتلا به بيماريهاي منتقله ناشي از آب و غذا را بالا ميبرد. سرمازدگي و خشكسالي هر يك بر روي كيفيت و كميت محصولات كشاورزي اثر گذاشته، در بسياري جوامع باعث بروز سوء تغذيه مي گردد. همچنين به جهت حفظ محصولات كشاورزي و افزايش بهره وري از منابع آب و خاك زيركشت، كاربرد سموم و كودهاي شيميائي افزايش يافته، عوارض ناشي از كاربرد مواد شيميايي براي افراد در معرض و استفاده كنندگان از محصولات كشاورزي بروز مي كند. با گرم شدن زمين يخ هاي قطبي آب ميشوند سطح آب درياها بالا ميآيد و فصلها شدت بيشتري ميگيرند، يعني زمستان سردتر از هميشه خواهد بود و تابستان گرم و خشکتر]1[.
در طول اين سالها دماي هواي سطح آب و سطح خشکي افزايش يافته است، اما افزايش دما بر سطح خشکي به مراتب بيش از سطح آب بوده است. از سال 1979 ميلادي تاکنون ميانگين دماي هواي سطح خشکي دو برابر دماي هواي سطح آب ها افزايش يافته است. افزايش دماي زمين در اثر گازهاي گلخانهاي ناشي از سوخت هاي فسيلي و معدني باعث ذوب شدن يخچالهاي طبيعي قطبها و ارتفاعات گرديده است.
مسئله مهم ديگر اين است که آب بيشتر از يخ انرژي خورشيد را به خود جذب ميکند و ذوب شدن يخها باعث افزايش سطح آب شده و در نتيجه روند بالا رفتن دماي جو شتاب بيشتري به خود جذب ميکند و ذوب شدن يخها باعث افزايش سطح آب شده و در نتيجه روند بالارفتن دماي جو شتاب بيشتري به خود ميگيرد. دانشمندان برآورد کردهاند بيشتر يخچالهاي طبيعي با افزايش دماي زمين به ميزان 3 درجه سانتيگراد تا سال 2010 ذوب خواهند شد. سازمان ملل به مناسبت روز جهاني محيط زيست در گزارشي اعلام کرده است ذوب شدن يخ ها و برفهاي قله کوههاي آسيايي زندگي 40 درصد انسان هاي کره زمين را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار خواهد داد. در اين گزارش کمبود آب آشاميدني بالا آمدن سطح آب درياها، زير آب رفتن برخي مناطق ساحلي و جزيره ها که ارتفاع کمي از سطح آب دارند از پيامدهاي ذوب شدن يخها عنوان شده است]6[.
از ديگر پيامدهاي ذوب شدن يخها احتمال افزايش سقوط بهمن، ايجاد درياچه هاي يخي، شکسته شدن سدها و سرازير شدن آب به دره ها گزارش شده است. به گفته دانشمندان پديده گرم شدن زمين موجب شده است حرارت داخلي يخچال هاي طبيعي چين در دو دهه گذشته 10 درصد افزايش يابد. گزارش کارشناسان آب و هوايي نشان مي دهد تا پايان سال 2100 ميلادي سطح آب درياها و اقيانوسها به علت ذوب يخها 18 الي 59 سانتيمتر و به طور متوسط 40 سانتيمتر بالا ميآيند. معدل افزايش درجه حرارت در قرن بيستم به 6/0 درجه سانتيگراد رسيده که اين افزايش باعث ذوب شدن يخ ها و بالا آمدن آب درياها به ارتفاع 10-20 سانتيمتر شده و ضخامت يخ هاي قطب شمال در چند دهه اخير تا حدود 40 درصد کاهش يافته است. يكي از دلايل تسريع در ذوب سريع يخ ها اين است كه يخ هاي قطب 90 درصد نور خورشيد را كه باعث ذوب آن ميشود به فضا بازتاب مي كند ولي آب اقيانوسها برعكس عمل مي كند و90 درصد انرژي خورشيد را درخود نگه مي دارد. بدين ترتيب ذوب هر مايل از يخ گرما را بيشتر ميكند. براساس پژوهش هاي ناسا که بين سال هاي 2004 تا 2008 صورت پذيرفته، يخهاي اقيانوس منجمد شمالي، هر ساله 18 سانتيمتر ضخامت خود را از دست ميدهند]7[.
همچنين افزايش ارتفاع آب درياها و نفوذ آنها به ساحل سبب زير آب رفتن جنگلها در مناطق ساحلي خواهد شد. اثرات منفي اين پديده از يک سو به صورت کاهش منابع غذايي و صنعتي انسانها و دامهاي آنها و از سوي ديگر کاهش در جمعيت گياهي و بنابراين کاهش ميزان کل دي اکسيدکربن جذب شده توسط گياهان نمايان مي گردد. اثر اول موجب افزايش فقر و گرسنگي خواهد شد. اما از آنجا که گياهان و به طور کلي جنگلها بعنوان بزرگترين جاذب هاي محيطي دي اکسيدکربن مطرح ميباشند لذا اثر دوم يعني کاهش جذب دي اکسيدکربن توسط گياهان موجب افزايش تراکم اين گاز گلخانه اي در جو شده و با توجه به اينکه افزايش تراکم اين گاز افزايش دما را به دنبال دارد مشاهده ميگردد که اين فرآيند به صورت يک چرخه در جهت افزايش دما عمل مي نمايد]8[.
درصورتيکه افزايش گازهاي گلخانهاي و به تبع آن گرم شدن زمين با روند کنوني ادامه داشته باشد تا سال 2100 بسياري از گونه هاي گياهي و جانوري به علت ناسازگاري با محيط زيست جديد از بين خواهند رفت و گونه هاي ديگري جاي آنها را خواهند گرفت و برخي از بافت هاي جمعيتي تحت عنوان پناهندگان زيست محيطي مجبور به کوچ از محل زندگي خود مي شوند. کاهش بارندگي افزايش رطوبت ناشي از گرما مانع از دسترسي به منابع آب سالم شده و شيوع انواع بيماري ها را در پي خواهد داشت. در اين ميان مناطق حاره اي و مرطوب مانند جنگل هاي آمازون يا اندونزي بيشتر در معرض تهديد قرار ميگيرند و حيوانات اين مناطق حتي جانداران زير زمين هم نخواهند توانست با محيط زيست جديد خود سازگار شوند.
صندوق جهاني حفاظت از محيط زيست در گزارش جديد خود هشدار داده است که ادامه حيات آبزيان و ماهيها به دليل گرم شدن ناشي از گازهاي گلخانهاي آب رودخانه ها و درياها در معرض تهديد و نابودي قرار گرفتهاند. اين تهديدات شامل کاهش منابع غذايي گونه هاي مختلف آبزي و ماهيها پايين آمدن سطح تکثير ماهيها و آبزيان و کاهش اکسيژن براي اين موجودات شيوع انواع بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي و تنفسي و کاهش قدرت شنوايي آبزيان مي باشد. کاهش اکسيژن در سطح آب باعث مي شود که آبزيان به قسمت هاي عميق تر و سردتر نقل مکان نمايند و اين مسئله حيات گونه هاي ديگر جانداران از جمله پرندگان را از جهت دسترسي به منبع غذايي به خطر مياندازد]6[.
مسئله ديگر اينکه افزايش کربن زياد در اتمسفر باعث کاهش کلسيم در آب مي شود و افزايش ميزان اسيد در آب ميزان جذب کلسيم را براي ماهيان دشوار ميکند که اين امر بر قدرت شنوايي ماهيان تاثير منفي گذاشته و آنها را در يافتن محل زندگي خود دچار مشکل ميکند. ذوب شدن يخ هاي قطبي حيات بسياري از گونههاي جانوري مانند خرس قطبي و پنگوئن ها را که براي يافتن غذاي خود به حرکت و يا استراحت بر روي يخها نياز دارند، در صورت آب شدن يخ ها نسل اينگونه جانوران نيز در آستانه انقراض قرار خواهند گرفت. مقايسه صورت گرفته در رابطه با تعداد پنگوئن ها اين مسئله را تاييد مي کند که تعداد جمعيت آنها در سال 2001 نسبت به سال 1950 به نصف کاهش يافته است]1[.
به گزارش مجله نشنال جيوگرافيک به علت افزايش گازهاي گلخانهاي و گرم شدن زمين تا سال 2050 بيش از يک ميليون گونه گياهي و جانوري در معرض انقراض قرار خواهند گرفت و توزيع جغرافيايي خيلي از گونه هاي جانوري تغيير خواهد کرد. سازمان ملل در گزارش اخير خود با اشاره به تلفات خسارات و هزينه سنگين، به بروز طغيان آب، خشکساليها، قحطي و موج فزاينده گرما اشاره دارد و آنها را از جمله بلاياي طبيعي انسان ساخت بر اثر توليد گازهاي گلخانهاي مانند دي اکسيدکربن مي داند. آمارها نشان مي دهد به ازاي افزايش يک درجه سانتيگراد 3 درصد بر ميزان مرگ و مير افزوده مي شود. در سال 2003 در پي موج گرما 70000 نفر در اروپا جان باختند. در اثر افزايش دما، آفات و بيماري هاي جديد گياهي در بسياري از مناطق جهان ظهور پيدا کرده و به علت شرايط نامساعد زندگي و توسعه فقر و فقدان مواد غذايي کافي در حدود 300 ميليون نفر از مردم جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد]8[.
افزايش گازهاي گلخانهاي باعث غيرقابل پيش بيني شدن وضعيت آب و هوايي شده و بسياري از معادلات مورد اعتماد بشر را بر هم زده است. بنا به اعلام روزنامه سان فرانسيسکو کرونيل در سال 1998 ميزان خسارات ناشي از بلاياي طبيعي مربوط به آب و هوا همچون طوفان سيل و خشکسالي سه برابر بيش از ميزان برآورد شده بود. دراثر تغيير اقليم و گرم شدن زمين باران ها اکثرا به صورت رگبار و توام با سيل مي باشند. تناوب دوره خشکسالي در بيشتر مناطق از جمله آفريقا خاورميانه و ايران گسترش مي يابد و توزيع بارندگي به شدت تحت تاثير تغيير اقليم قرار خواهد گرفت و مقدار آن در بسياري از نقاط جهان کاهش مي يابد در نتيجه سبب بحران آب خواهد شد.
يکي ديگر از پيامدهاي افزايش دما در خشکيها، افزايش ميزان تبخير و بنابراين تغيير ميزان رطوبت خاک ميباشد. اين تغيير رطوبت موجب از بين رفتن زمين هاي مناسب کشت در مناطق خشک و نيمه خشک شده و بنابراين محصولات کشاورزي اين نواحي را کاهش خواهد داد. اما در مناطق سردسير و بسيار مرطوب کاهش رطوبت موجب قابل کشت شدن زمين هاي غير قابل کشت گشته و توليد محصولات کشاورزي در اين نقاط را افزايش مي دهد بنابراين در اين نواحي افزايش دما با اثر مثبت عمل مي کند. افزايش دما سبب تغيير آب و هوا و شرايط محيطي در مناطق مختلف خواهد شد]5[.
اين تغييرات موجب دگرگوني در کيفيت زمين هاي قابل کشت گشته و بنابراين لزوم تغيير در شيوه کشاورزي و گونه هاي گياهي قابل کشت را ايجاب مي نمايد. کشاورزان مجبور خواهند بود که محصولات جديدي را که با شرايط آب و هوايي جديد سازگاري داشته باشند کشت کنند و يا به منلطق ديگري که به موجب تغييرات آب و هوايي براي کشت مناسب شده اند مهاجرت نمايند اين امر سبب تحميل هزينههاي اضافي به آنها شده و ممکن است که آنها را به سمت فقر و گرسنگي سوق دهد که پيامدهاي ويژه خود را در بردارد.
افزايش در دماي متوسط جهاني مسلما سبب تغيير ميزان و نوع بارندگي در مناطق مختلف خواهد شد. کاهش بارندگي در برخي نقاط ممکن است سبب بروز خشکسالي و نامساعد شدن زمين هاي قابل کشت اين مناطق گردد. اما همين پديده ممکن است در جايي ديگر موجب افزايش بازده محصولات و کاهش آفت هاي کشاورزي ناشي از رطوبت بالاي خاک و سيلاب گردد. از سوي ديگر تغيير نوع بارش در برخي از مناطق به همراه افزايش دما امکان زير کشت بردن زمين هاي بيشتر و همچنين افزايش بازده زمين هاي اين نواحي را ايجاد مي کند که اثرات آن عکس اثرات تغيير بارندگي در نواحي گرم خواهد بود. يعني تغيير بارش در مناطق گرم مي تواند سبب خشک شدن چشمه ها و کاهش ذخاير آب در اين مناطق شود. در نهايت دگرگوني در ميزان و نوع بارش بسته به مناطق مختلف داراي اثرات مثبت و منفي خواهد بود]8[.
فصل دوم
2-روش هاي مختلف جداسازي دي اکسيدکربن
فرآيند شيرين سازي گاز مي تواند روي طراحي تمام تاسيسات فرآيند گاز از جمله انتخاب روش براي دفع گازهاي اسيدي و بازيافت گوگرد، نم‌زدايي، استحصال و تقطير مايعات و شيرين‌سازي محصول مايع تاثير بگذارد. در نظر گرفتن عواملي مانند قوانين آلودگي هوا، نوع و غلظت ناخالصي‌هاي موجود در گاز ترش، مشخصه‌هاي گاز شيرين، مشخصه‌هاي گاز اسيدي، دما و فشار گاز ترش موجود، حجم گازي كه بايد مورد فرآيند قرار گيرد، تركيب

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu