منبع مقاله با موضوع زیبایی شناسی، یافته های پژوهش، نشانه شناسی، تحلیل فیلم

دانلود پایان نامه

………………………………………………….23-15
2-5 تشریح باز نمایی در فیلم داستانی ……………………………………………………………………………………………25-23
2-6 تشریح باز نمایی در فیلم مستند …………………………………………………………………………………………….37-25
2- 7 بیان دراماتیک و زیبایی شناسی مستند …………………………………………………………………………………48-38
2- 8 وجوه دراماتیک در فیلم سازی مستند …………………………………………………………………………………………49
2 -8-1 صدا در مستند ………………………………………………………………………………………………………………….. 50-49
2-8-2 گفتار متن در مستند …………………………………………………………………………………………………………..51-50
2-8-3 تغییر لحن در گفتار متن ……………………………………………………………………………………………………52-51
2-8-4 ساختار نظری تحلیل ………………………………………………………………………………………………………….60-52
2-9 مروری اجمالی بر پیشینه ی مستند سازی در ایران ……………………………………………………………..72-61

فصل سوم : روش شناسی و بررسی یافته های پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..76-73
3-1 گاگومان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-1-1 شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………….78
3-1-2 درباره ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………..81-79
3-1-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..83-81
3- 2 پرنیان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………84
3-2-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………85
3-2-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………88-86
3-2-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..89-88
3-3روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق …………………………………………………………………………………90
3-3-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………91
3-3-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………95-92
3-3-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..98-95
3-4 آقایان پرنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-4-1شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………99
3-4-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….106-100
3-4-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..109-106
3-5 رییس جمهور میر قنبر …………………………………………………………………………………………………………………110
3-5-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………111
3-5-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..115-112
3-5-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..116-115
3-6 تهران انار ندارد …………………………………………………………………………………………………………………….118-117
3-6-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………118
3-6-2 درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….126-119
3-6-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی …………………………………………………………………………………………129-126
3-7 سیانوزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….130
3-7-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………131
3-7-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………134-132
3-7-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..136-135
3-8 تینار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..138-137
3-8-1شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………. 138
3-8-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………141-139
3-8-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..145-141
3-9 روزهای بی تقویم …………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-9-1شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………147
3-9-2 درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………151-148
3-9-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ……….
……………………………………………………………………………….153-151
3-10 پیر پسر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….154
3-10-1شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………155
3-10-2درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..158-156
3-10-3 تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………160-158
فصل چهارم : جمعبندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………166-161
فهر ست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………169-167
چکیده انگلیسی
عنوان پایان نامه انگلیسی

مقدمه
این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی درسینمای مستند نوین دهه ی 80 ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه و تحلیل یافته اند؛ و ضرورت نگاهی پژوهش محور و از منظر زیبایی شناسانه به جلوه های این جریان نوین در ایران بسیار احساس می شود.
در مبحث نظری پژوهش به تعریف و تبیین مفاهیم و چارچوب های تئوریک موضوع بر اساس نظریات «جان گریرسون» (1)، «بیل نیکولز» (2)، «پل وارد» (3)، «کراکوئر» (4) و… به مباحثی چون: تعریف واقـعیت و تشریح بازنمایی در فیلم داستانی ومستـند، بیان دراماتیک و زیبایی شناسی و وجـوه دراماتیک در مسـتند می پردازد.
در این فصل علاوه بر تشریح موضوعات و مفاهیم ذکر شده، بر اساس تحلیل و نشانه شناسی بیل نیکولز از فیلم مستند به بررسی و تحلیل فیلم های مورد نظر پرداخته می شود.
1- John Grierson (1898-1972) مستند ساز انگلیسی و پدر سینمای مستند نوین
2- Bill Nichols (1942) نظریه پرداز و مستند ساز فیلم آمریکایی
3- Paul Vard (1968) استاد مطالعات انیمیشن دانشگاه هنر بورنموت انگلستان
4- Siegfried Kracauer (1889-1966) نظریه‌پرداز واقع‌گرای فیلم
برای تحلیل دقیق تر و دست یابی به مؤلفه های متمایز کننده ی آثار مستند نوین دهه ی 80 ایران از پیشینیان تعدادی از فیلم های مستند ایرانی این دهه انتخاب شده و وجوه زیبایی شناسانه ی آن ها مورد توجه قرار گرفته است. درگزینش فیلم ها چند عامل مؤثر بوده است: ابتدا جـوایزی است که اغلب در جشنــواره های تخصـصی کسب کرده اند؛ نظیر: «جشنواره ی مستندکیش» و «جشنواره ی فیلم سینما حقیقت»، «جشن خانه ی سینما»، «جشن مستقل سينماي مستند ايران» و… عـامل مـؤثر بعد عبارت است از: آرا منتقـدان وکارشـناسان پیرامون این مستندها که نقدهای تحسین آمیزی نوشته اند؛ یکی از مهم

پاسخی بگذارید

بستن منو