دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمايش، عيار، بازيابي، افزايش

دانلود پایان نامه

جامد خشک 300گرم بر دقيقه
مطابق جدول4-4، عيار منگنز در کنسانتره به 1/26 درصد و بازيابي به 5/60 درصد رسيده است، عليرغم افزايش بازيابي اما عيار منگنز در حد قابل قبولي نيست. از طرفي مقدار سيليس در کنسانتره به دليل درگيري گانگ با کاني باارزش، به حد مجاز نرسيده است.
با توجه به نتايج جدول4-4، در اين محدوده ابعادي نتايج از نظر عيار منگنز و آهن و سيليس مشابه فراکسيون 300+ 1000- ميكرون مي باشد. اما ميزان بازيابي منگنز افزايش يافته و به حدود 60 درصد رسيده است.
توزيع %
عيار %
درصد وزني
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

41/35
45/52
58/60
86/24
64/10
1/26
18/48
کنسانتره
62/41
32/30
27/27
71/41
78/8
77/16
75/33
مياني 1
91/12
52/8
13/6
85/45
74/8
36/13
53/9
مياني 2
05/10
72/8
02/6
77/39
97/9
61/14
55/8
باطله
100
100
100
82/33
77/9
76/20
100
متوسط (خوراک)
جدول4-4: آزمايش ميزلرزان بر روي دانه بندي (300-) ميکرون

ضريب پرعيار سازي و ضريب غني سازي محصول منگنز در اين آزمايش به ترتيب برابر 07/2 و 26/1 بدست آمده است که در مقايسه با نتايج مندرج در جدول 4-3 وضعيت مطلوبتري را نشان مي دهد. نتيجهي تلفيق محصولات کنسانتره و مياني 1 منجر به تهيه محصولي با عيار 26/22 درصد با بازيابي 85/87 درصد منگنز مي شود که عليرغم افزايش بازيابي از نظر عيار، کاهش قابل ملاحظه اي مي يابد.
سري دوم آزمايش ميزلرزان
در اين سري با توجه به نتايج مطلوب آزمايش ميزلرزان بر محدودهي ابعادي ذرات زير 300 ميکرون، آزمايش ميزلرزان با خردايش کل نمونه تا ابعاد زير 300 ميکرون تکرار ميشود.
4-3-4 آزمايش چهارم
محدودهي ابعاد ذرات 300- ميکرون
شرايط آزمايش
شيب ميز 5/6 درجه
دبي جامد خشک 300گرم بر دقيقه
در اين آزمايش و با توجه به جدول 4-5، محصول پرعيار بهدست آمده داراي عيار منگنز 6/28درصد با بازيابي 19/44 درصد است. عيار سيليس در محصول پرعيار به حد مجاز رسيده است و به حدود 20 درصد کاهش يافته و عيار آهن اندکي در محصول پرعيار افزايش يافته است. بازيابي وزني آهن در کنسانتره بيش از 40 درصد است. مشاهده ميشود كه با افزايش عيار محصول، بازيابي وزني محصول كاهش قابل توجهي داشته است. با توجه به عيار و بازيابي محصول مياني 1 به نظر ميرسد به توان با بهينه كردن شرايط آزمايش نتايج بهتري بهدست آورد.
جدول4-5: آزمايش ميزلرزان بر روي دانه بندي (300-) ميکرون
توزيع %
عيار %
درصد وزني
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

99/19
42/40
19/44
98/19
5/12
6/28
37/32
محصول پرعيار
45/26
26/18
72/22
84/36
78/7
49/20
22/23
مياني 1
72/19
07/12
78/11
12/43
17/8
69/16
79/14
مياني 2
84/33
24/29
31/21
95/36
88/9
07/15
62/29
باطله
100
100
100
35/32
01/10
95/20
100
متوسط (خوراک)

4-3-5 آزمايش پنجم
محدودهي ابعاد ذرات 300- ميکرون
شرايط آزمايش
شيب ميز 7 درجه
دبي جامد خشک 300گرم بر دقيقه

.

جدول4-6: آزمايش ميزلرزان بر روي دانه بندي 300- ميکرون
توزيع %
عيار %
درصد وزني
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

78/8
17/29
43/30
84/13
70/13
14/31
7/20
محصول پرعيار
21/36
43/25
73/33
87/35
51/7
7/21
0/33
مياني 1
46/17
99/10
36/10
12/43
09/8
62/16
2/13
مياني 2
55/37
41/34
48/25
04/37
12/10
32/16
1/33
باطله
100
100
100
65/32
77/9
20/21
100
متوسط (خوراک)

در اين آزمايش (مطابق جدول 4-6) عيار منگنز به بيش از 31 درصد افزايش يافته اما بازيابي وزني محصول پرعيار اندک و حدود 20 درصد است. همچنين با بازيابي 30 درصدي منگنز در محصول، بخش قابل ملاحظهاي از منگنز خارج شده است. با اختلاط محصول پرعيار و محصول مياني 1، بازيابي وزني و بازيابي منگنز به ترتيب تا 68/53 و 16/64 افزايش مييابد ولي عيار منگنز آن تا 34/25 درصد کاهش مييابد.
عليرغم افزايش عيار منگنز در محصول پرعيار، مقدار قابل ملاحظهاي از منگنز به بخش باطله منتقل شده است. همچنين بازيابي وزني آهن در کنسانتره به دليل نزديک بودن وزن مخصوص آهن به منگنز، همچنان زياد بوده و به حد قابل قبول نرسيده است.
4-3-6 آزمايش ششم
با توجه به نتايج مندرج در جدول 4- 5 و 4- 6 مشاهده ميشود که به ترتيب حدود 35 و 44 درصد از منگنز موجود در نمونه اوليه مجموعا در محصولهاي مياني 1 و 2 قرار ميگيرد که ميتواند به دليل عدم دستيابي به درجه آزادي مناسب و درگيري کانيهاي منگنز با گانگ سيليکاته و يا وسيع بودن محدودهي دانهبندي خوراک ميز (300- ميکرون) باشد. براي بررسي امکان افزايش بازيابي منگنز و تهيهي محصولي با عيار بالاتر، دو محصول مياني اول و دوم آزمايش جدول 4-5 با يکديگر مخلوط شده براي افزايش درجه آزادي و نيز کاهش محدودهي دانهبندي تا ابعاد ريزتر از 100 ميکرون توسط آسياي ميلهاي خرد شدند. سپس آزمايش ميز لرزان بر روي آن انجام شد. نتايج حاصل به شرح جدول 4-7 است.
محدوده ابعاد ذرات 100- ميکرون
شرايط آزمايش
شيب ميز 7 درجه
دبي جامد خوراک 300گرم بر دقيقه
جدول4-7: آزمايش ميزلرزان بر روي دانه بندي 100- ميکرون
توزيع %
عيار %
درصد وزني
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

59/18
18/23
46/32
41/30
64/7
2/26
8/23
محصول پرعيار
31/30
0/25
64/25
66/42
09/7
81/17
6/27
مياني 1
30/16
09/14
99/11
14/44
69/7
02/16
4/14
مياني 2
80/34
72/37
91/2955/39
64/8
78/16
2/34
باطله
100
100
100
90/38
84/7
20/19
100
متوسط (خوراک)

مطابق جدول4-7، عيار منگنز در محصول پرعيار به 2/26 درصد با بازيابي حدود 33 درصد در محصول پرعيار رسيده است. با اين وجود حدود 30 درصد منگنز به باطله منتقل شده است. همچنين عيار سيليس در محصول پرعيار نيز به حد مجاز نرسيده است.
با انجام آزمايش فوق مشاهده ميشود که ميتوان با استفاده از بخش مياني، محصولي با عيار بالاتر تهيه نمود اما از آنجايي که استفاده از ميز لرزان براي انجام فرآيند جدايش در ابعاد ريز داراي محدوديت ميباشد و کارايي آن کاهش مييابد، بازيابي محصول از کميت بالايي برخوردار نيست.
4-4 نتايج آزمايشهاي پرعيارسازي به روش مغناطيسي
در اين آزمايش از جداکنندهي مغناطيسي خشک ديسکي براي پرعيار سازي محصول مياني 1 حاصل از انجام آزمايش ميز لرزان بر روي نمونه با ابعاد 300- ميکرون (جدول 4-5) استفاده شد.
4-4-1 آزمايش اول
محدوده ابعاد ذرات 300- ميکرون
شرايط آزمايش
شدت ميدان در هسته اول 6000 گوس
شدت ميدان در هسته دوم 10000 گوس
وزن نمونه 500گرم

توزيع %
عيار %
درصد وزني
وزن
(گرم)
نوع محصول
SiO2
Fe
Mn
SiO2
Fe
Mn

60/15
30/21
95/20
48/31
93/8
80/23
4/18
6/92
کنسانتره مغناطيسي 1
91/43
50/54
88/60
26/31
06/8
40/24
3/52
5/262
کنسانتره مغناطيسي 2
49/40
21/24
17/18
37/51
38/6
98/12
3/29
3/147
باطله
100
100
100
20/37
73/7
94/20
100
4/502
متوسط (خوراک)
جدول4-8: آزمايش مغناطيسي خشک بر روي محصول مياني آزمايش ميزلرزان دانه بندي (300-) ميکرون

باتوجه به جدول4-8، افزايش 1 درصدي عيار با افزايش شدت ميدان از 6/0 تسلا به 1 تسلا مشاهده ميشود. با وجود اين که عيار آهن در محصول پرعيار شده در هر دو حالت کاهش يافته، اما عيار سيليس به دليل درگيري با کانيهاي منگنزدار، بيش از 30 درصد است. تاثير عمدهي اين افزايش شدت، در بازيابي کانيهاي منگنز، آهن و حتي سيليس در محصول مغناطيسي تا حدود سه برابر بوده است. با افزايش شدت ميدان مغناطيسي، در کليهي آزمايشها افزايش بازيابي سيليس و آهن (هماتيت) و عيار آنها در محصول کنسانتره مشاهده ميشود. علت افزايش عيار و توزيع سيليس، با توجه به درجه آزادي مناسب کوارتز در اين بازه، احتمالاً هم مربوط به گير افتادن دانههاي آن در بخش مغناطيسي و هم بخشي مربوط به كاني منگنز ميباشد. به نظر ميرسد ميزان درگيري بالاي کانيهاي مختلف در نمونه سبب شده که جدايش مناسبي صورت نگيرد. بنابراين در مرحلهي بعدي به منظور بررسي تاثير خردايش بيشتر و افزايش درجه آزادي کانيها در جدايش مغناطيسي، نمونه مورد استفاده در آزمايش با جداکننده ديسکي به روش خشك توسط آسياي گلولهاي تا ابعاد زير 100 ميكرون خرد شد. خردايش به صورت مرحلهاي با زمانهاي متوالي 5 دقيقهاي جهت جلوگيري از توليد نرمه زياد انجام شد. در اين ابعاد جدايش به روش خشک و جداکننده ديسکي کارايي لازم را ندارد لذا از جداکننده مغناطيسي ماتريکسي شدت بالا که به روش تر کار ميکند (بيش از يک تسلا)، استفاده شد. با تغيير پارامتر هاي مختلف دستگاه جداکنندهي مغناطيسي تقريباٌ نتايج مشابهي به دست آمد. بهترين نتيجه اين آزمايشها در جدول 4- 9 آورده شده است. نتايج حاصل افزايش قابل توجه عيار منگنز يا بازيابي را نشان نميدهد.

4-4-2 آزمايش دوم
پس از انجام تعدادي آزمايش با تغيير پارامترهاي دستگاه جداکننده مغناطيسي شدت بالا، بهترين شرايط آزمايشي به صورت زير نتيجه شد.
محدوده ابعاد ذرات 100- ميکرون
شرايط آزمايش
شدت ميدان 11000 گاوس
وزن نمونه 500 گرم

جدول4-9: آزمايش مغناطيسي تر بر روي دانه بندي (100-) ميکرون

پاسخی بگذارید

بستن منو