دانلود پایان نامه درمورد گياهي، انحصاري، بندي، زيستي

دانلود پایان نامه

و نیمه خشک بوده و قسمت عمده فلات مرکزی ایران را در بر گرفته است. نوسان حرارت در این ناحیه بسیار شدید است به نحوی که شدت حرارت تابستان در آن مشابه صحرا های آفریقا و سرمای زمستان آن از سرمای ناحیه ی مدیترانه شدید تر است. این ناحیه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه ی کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقه ی جلگه ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشک تقسیم میشود. هر چند که شرایط جوی منطقه ای موجب پراکندگی و فاصله ی زیاد درختان شده اما به دلیل وسعت زیاد این ناحیه دارای گونه های گیاهی متنوع میباشد.

4-3- عناصر انحصاری

هر گونه گياهي پراكنش اكولوژيك منحصر به فردي داشته و ميزان معيني از تغييرات محيطي را تحمل ميكند. دامنه انتشار هر گونه بسته به شرايط زيستي و ميزان تحمل و سازش آن با محيط ممكن است محدود و يا وسيع باشد. گونه هاي گياهي كه دامنه انتشار محدود داشته و در يك ناحيه رويشي خاصي گسترش داشته باشند را گونه انحصاري (Endemic) آن منطقه ميگويند. گونه هاي انحصاري عامل اصلي مرز بندي و تقسيم بندي سرزمينهاي گياهي بوده و در مطالعه جغرافياي زيستي كاربرد فراوان دارد (24).
در ايران حدود 8000 گونه ، زيرگونه ، واريته و يا دورگه وجود دارد. شمار گياهان انحصاري ايران 1727گونه مي باشد كه 22 درصد كل فلور ايران را شامل ميشود . گونه هاي در معرض خطر نابودي در ميان بومزادها، گونه هاي نادر و جنس هاي تك گونه اي ايران يافت ميشوند (19).

پاسخی بگذارید

بستن منو