منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، پرسش نامه، اوقات فراغت، امام سجاد (ع)

دانلود پایان نامه

آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان اثربخش است .
3 – اهداف اجتماعي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان اثربخش است .
4 – اهداف فرهنگي- اخلاقي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان اثربخش است .
5 – اهداف آموزشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان آموزش نديده ( کساني که در کلاس هاي مربيگري يا داوري شرکت نکرده اند ) اثربخش است .
5 – اهداف آموزشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان آموزش ديده ( کساني که در کلاس هاي مربيگري يا داوري شرکت کرده اند ) اثربخش است .
6- اهداف تفريحي- ورزشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان اثربخش است .
7 – هداف رفاهي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان اثربخش است .
8 – بين ديدگاه دانشجويان دختر وپسر نسبت به اثربخشي کليه اهداف فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي تفاوت وجود دارد .

1 – 6 ) پيش فرض هاي تحقيق
1 – پرسش نامه براي جمع آوري اطلاعات ، معتبر بوده و به خوبي اهداف مورد نظر را سنجيده است .
2 – پرسش نامه به نحو صحيح توزيع ، گردآوري و استنتاج شده است .
3 – افراد نمونه با شرايط يکسان و به صورت مستقل به سوالات پاسخ داده اند .
4 – کليه پاسخ دهندگان به خوبي ، بادقت و صادقانه به سوالات پاسخ داده اند .

1 – 7 ) حد ، مرز و محدوديت هاي تحقيق
1 – 7 – 1 ) حد و مرز و قلمرو تحقيق
1 – اين پژوهش در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي انجام شده است .
2 – پاسخ دهندگان دانشجوياني بودند که از امکانات و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه استفاده مي کردند .
3 – پاسخ دهندگان دانشجويان مشغول به تحصيل در نيمسال اول سال تحصيلي 93 – 92 بوده اند .
1 – 7 – 2 ) محدوديت هاي تحقيق ( محدوديت هاي خارج از کنترل محقق)
1 – ممکن است پاسخ دهندگان به اهميت موضوع پي نبرده باشند .
2 – عدم امکان کنترل و ميزان صداقت پاسخ دهندگان .
3 – پيشينه تحقيق در مورد اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي کمتر بود .
4 – پيشينه تحقيق در منابع خارجي بسيار محدود بود .

1 – 8 ) تعريف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1 ) اثربخشي
اثربخشي ( تعريف مفهومي ) : منظور از اثربخشي درواقع بررسي ميزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است ( اسلاميه ، 1386).
اثربخشي ( تعريف عملياتي ) : درجه و ميزاني که ما به اهداف فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي نايل مي شويم ( کرمي ، 1387) .
1-8-2 ) ورزش
ورزش : مجموعه فعاليت هاي مداوم ، منظم و منسجم است که بر طبق شرايط خاص و مقررات مخصوص ضمن حصول سلامتي ، موجب افزايش مهارت ها و ورزيدگي قواي جسماني و روحي مي شود ، و حسب مورد به رشته هاي مختلف تقسيم مي گردد ( رضوي ، 1383 ) .
1-8-3 ) فوق برنامه ورزشي
فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي ( تعريف مفهومي ) : يک سري فعاليت هايي است که افراد بطور داوطلبانه در خارج از ساعات درسي در آن شرکت مي نمايند . (دلاور ، 1372) .
فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي ( تعريف عملياتي ) : در اين پژوهش ، يک سري فعاليت هاي ورزشي ، که از طرف واحدهاي دانشگاهي برنامه ريزي و ارائه مي شود و دانشجويان خارج از ساعت درسي ، بطور داوطلبانه در آن شرکت مي نمايند .
1-8-4 ) دانشجويان
دانشجويان : در اين پژوهش ،به کساني اطلاق مي گردد که در هر يک از دوره هاي رسمي ( کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا )در واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي مشغول به تحصيل مي باشند .
1-8-5 ) دانشگاه
دانشگاه ( تعريف مفهومي ) : نهادي براي آموزش عالي که سه ويژگي اصلي : دانشکده هايي در رشته هاي گوناگون دانش ، تسهيلاتي براي پژوهش استادان و دانشجويان ، و رتبه هاي آموزشي به دانشجويان و استادان داده مي شود ، اطلاق مي گردد ( خداداد کاشي ، 1384 ).
دانشگاه ( تعريف عملياتي ) : در اين تحقيق مقصود از دانشگاه ، کليه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان خراسان رضوي مي باشد .
1-8-6 ) تعريف عملياتي اهداف تحقيق
– اهداف جسماني – رواني : در اين پژوهش منظور از اهداف جسماني – رواني تامين نيازهاي جسماني ، حفظ آمادگي جسماني و سلامت عمومي و رواني ، افزايش مهارت ورزشي ، ايجاد نشاط و لذت ، ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس و در نهايت ايجاد نگرش مثبت به زندگي مي باشد .
– اهداف اجتماعي : منظور از اهداف اجتماعي در اين تحقيق ، ايجاد روابط اجتماعي ، شخصيت سازي ، ايجاد حس تعلق داشتن به گروه و توسعه ابعاد رهبري در افراد مي باشد .
– اهداف فرهنگي – اخلاقي : در اين تحقيق مقصود از اهداف فرهنگي – اخلاقي ، احترام به جمع و قوانين ، کمک به توسعه اخلاق مداري و بينش نسبت به ورزش و توسعه بازي جوانمردانه مي باشد .
– اهداف آموزشي : در اين پژوهش مقصود از اهداف آموزشي ، آموزش و يادگيري رشته هاي مختلف ورزشي ، دانش افزايي و ارائه اطلاعات علمي ، تکميل برنامه هاي درسي دانشجويان و توسعه دانش مربيگري و داوري ورزشي دانشجويان مي باشد .
– اهداف تفريحي – ورزشي : در اين تحقيق منظور از اهداف تفريحي – ورزشي ، برگزاري اردوهاي تفريحي ورزشي فرهنگي ، برگزاري اردوهاي آمادگي و استعدادي
ابي ، پرکردن اوقات فراغت ، برگزاري مسابقات و جشنواره هاي ورزشي مي باشد .
– اهداف رفاهي : در اين پژوهش مقصود از اهداف رفاهي ، تبليغات و اطلاع رساني ، ايمني و بهداشت و نگهداري اماکن ورزشي ، پاسخگويي و انتقادپذيري دانشجويان مي باشد .

فصل دوم

ادبيات و پيشينه ي تحقيق

2-1 ) مقدمه
در اين فصل ابتدا مباني نظري تحقيق و سپس تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق بيان مي گردد . اگر چه در حال حاضر ، اطلاعات و منابع کافي در زمينه مورد تحقيق به طور اخص وجود دارد . اما بررسي هاي انجام شده چه در داخل و چه در خارج کشور ، کار را در اين تحقيق راهنمايي مي کند . به همين منظور ابتدا تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق در داخل کشور و به دنبال آن پژوهش هاي انجام شده در خارج کشور مورد بررسي قرار گرفته اند .

2-2 ) مباني نظري تحقيق
2-2-1 ) تربيت بدني و ورزش از ديدگاه اسلام
از آنجايي که بدن انسان ابزار تکامل روح است ، در آئين مقدس اسلام حفظ بدن از خطرها ، آسيب ها و تامين موجبات سلامت و بهداشت آن ، وظيفه اي الهي است . امام سجاد (ع) مي فرمايند : بدن تو بر تو حقي دارد و حق آن اين است که آن را سالم ، نيرومند ، مقاوم در برابر شدايد و سختي ها و در کمال نشاط نگه داري . در جامعه اسلامي ورزش وسيله اي بسيار موثر و شيوه اي پسنديده براي تامين سلامت و بهداشت بدن ، تقويت و رشد آن ، و در نتيجه حرکت به سوي کمال است . بطور کلي ورزش از ديدگاه اسلام اهداف ذيل را دنبال مي کند :
1 – هدف هاي بهداشتي و تندرستي
– تامين سلامت و بهداشت بدن و تجهيز آن در برابر عوارض و بيماري ها
– تامين و تسهيل شرايط رشد و تقويت بدن در حد امکان و توان و رعايت جنبه اعتدال در آن
– ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضا و اندام ها به منظور ايجاد قدرت ، سرعت ، چابکي و مهارت
– مقاومت و افزايش ميزان تحمل و عادت به صبر و استقامت در برابر شدايد و سختي ها
– دستيابي به قدرت ضبط ارادي اعضاي بدن و بکارگيري ارادي آنها
– بازسازي و نوتواني بدن به منظور رفع نقايص جسمي و نارسائي هاي فيزيکي و افزايش کارآيي آن ( نمازي زاده و سلحشور ، 1372 ).
2 – هدف هاي پرورشي و اخلاقي
– پرورش روان و ايجاد زمينه براي استقلال شخصيت ، سعه صدر ، همت بلند ، ايثار و فداکاري
– دستيابي به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پايداري و تقويت روحيه
– رشد و پرورش رغبت هاي مثبت و جهت دهي آنها به سوي خير و کمال
– توجه به کرامت و والايي خود و خويشتنداري در برابر نابساماني ها و مفسده ها
– شناخت مسئوليت هاي انساني و اسلامي و سعي در انجام دادن هرچه بهتر تکاليف و وظايف
– افزايش توان و قدرت تصميم گيري سريع ، عادلانه ، اقتصادي و مشروع
– رشد و پرورش توجه و دقت ، مقايسه و تشخيص و جهت دادن به آنها
– خودداري از پذيرش تحميلي افکار و عقايد مذموم و ارشاد و هدايت ديگران در صراط مستقيم ( نمازي زاده و سلحشور ، 1372 ).
3 – هدف هاي رواني و اجتماعي
– تقويت روان و افزايش توانمندي آن در مبارزه با هواي نفساني و غلبه بر حسادت ، خودپسندي و کينه توزي
– تعديل عواطف و کنترل ارادي حالاتي چون خشم ، ستيز ، ترس و محبت
– رفع عوارض روان از نگراني ها ، انزواجوئي ها ، ياس ها ، و ترس ها
– تعديل رقابت و پذيرش اصول و ضوابط معقول در زندگي روزمره
– دستيابي به شادابي و نشاط که براي تداوم و رشد حيات ضروري است
– پرورش فرد ، هوش و قوه کنجکاوي و ديگر ذخاير وجودي انسان
– متحقق ساختن استعدادهاي بالقوه موجود در انسان و بهره بردن از آنها
– شناخت اصول و قانونمندي ها و تبعيت از آنها به هنگام برخوردهاي فردي و اجتماعي
– تمرين تشکل و تحزب و تن دادن به سازماندهي و تعاون براي پيشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور ( نمازي زاده و سلحشور ، 1372 ) .
4 – هدف هاي حرکتي و مهارتي
– شناخت استعدادهاي حرکتي و پرورش و شکوفايي آنها و ديگر قابليت هاي فطري و استعدادهاي خدادادي
– تمجيد فرهنگي و تقويت حس زيباشناسي در حرکات
– يادگيري مهرت هاي حرکتي و ورزشي و ايجاد هماهنگي عصبي و عضلاني
– بهره مند شدن از فعاليت هاي حرکتي و جسمي در گذران سالم اوقات فراغت ( نمازي زاده و سلحشور ، 1372 ) .
2-2-2 ) کارکردهاي اجتماعي ورزش
با توجه به ارتباط متقابل ورزش به عنوان يک نهاد اجتماعي با ساير نهادهاي اجتماعي مانند خانواده ، مذهب ، آموزش و پرورش ، نهادهاي اقتصادي و سياسي و حتي رسانه هاي گروهي ، سعي در تحليل ابعاد اجتماعي ورزش در سطوح مختلف دارند . کارکردهاي ورزش در نظام اجتماعي :
– کسب مهارت هاي اجتماعي
– دسترسي به فرصت هاي تحصيلي ، حرفه اي و ….
– کنترل اجتماعي
– رهايي از تنش ها
– تندرستي جسماني
– کاهش تضادها و تنش ها
– ترويج وفاداري ملي
– تصحيح حمايت هاي اقتصادي و سياسي
– جامعه پذيري و همنوايي
– اتحاد افراد در زمينه هاي اجتماعي
– تقويت نقش هاي جنسي ، سنتي و نژادي ( رحمتي ، 1376 ) .
بسياري عقيده دارند که فعاليت هاي بدني ، مخصوصا” بازي و تمرينات رشته هاي ورزشي ، محيط مناسبي را جهت کسب ارزش هاي فرهنگي ، گرايش هاي مثبت فردي ، اجتماعي و رفتارهاي سنجيده فراهم مي آورد و آن چه که از راه حرکات بدني آموخته مي شود به ساير جنبه هاي زندگي نيز قابل انتقال است ، بنابراين مي توان گفت که ورزش وسيله اي براي اجتماعي شدن است . کارکردهاي ورزشي در زندگي جوانان از ديدگاه هاي مختلف فردي
، اجتماعي و تربيتي قابل مطالعه است که در اين بخش به چند مورد از مهم ترين آنها اشاره مي گردد :
1 – نشاط روحي و جسمي
طبيعت زندگي جوانان ايجاب مي کند که روح نشاط و شادابي در اين دوره وجود داشته باشد ، مشکلات مختلفي در زندگي امروزه جوانان وجود دارد که ممکن است از ميزان نشاط آنها بکاهد . ورزش کردن يکي از راه هايي است که قادر است در استمرار نشاط روحي و جسمي جوانان به ايفاي نقش بپردازد . فعاليت هاي ورزشي ، تحرک فيزيکي جوانان را موجب شده و آنان را از حالت رکود و سستي خارج مي سازد . هر فردي در جامعه موقعي مي تواند وظايف اصلي خود را به نحو احسن انجام دهد که از شادابي و نشاط برخوردار باشد . نشاط جوانان باعث مي شود که آنان نسبت به مسائل پيرامون زندگي خود خوش بين بوده و دچار ياس و نااميدي نشوند . اگر جوانان به لحاظ روحي آمادگي لازم براي مقابله با مشکلات داشته باشند از فرازو نشيب زندگي هراسي نداشته و سعي مي کنند با تصميم گيري هاي صحيح و منطقي و اعتماد به نفس بيشتر در جنبه هاي مثبت قدم بردارند ( فخرائي ، 1378 ) .
2- انسجام در روابط گروهي
صاحب نظران علوم تربيتي و اجتماعي بر اين باورند در دوره جواني روابطي که افراد با دوستان در گروه همسالان خود پيدا مي کنند ، نقش عمده اي در کيفيت زندگي اجتماعي آنان ايفا مي کند . مي توان گفت که در اين دوره سني رابطه با دوستان حتي بر روابط خانوادگي و خويشاوندي جوانان غلبه کرده و بسياري از آنان الگوهاي رفتاري خود را از دوستان مي گيرند . روابط گروهي که بين جوانان به وجود مي آيد ، تحت تاثير عوامل مختلف است که وجود اشتراک زندگي جوانان را تشکيل مي دهد . اين عوامل ممکن است جنبه هاي مثبت يا جنبه هاي منفي را شامل شود . ورزش کردن نمونه اي از رفتارهاي گروهي مثبت و ولگردي يا سيگار کشيدن نمونه اي از رفتارهاي منفي است . رفتارهاي مثبت مثل ورزش کردن باعث مي شود که جوانان در ارتباط متقابل پيوسته با يکديگر قرار گيرند و به اين ترتيب ميزان همبستگي و انسجام در ميانشان بيشتر مي شود .ورزش کردن باعث مي شود که روابط بلند مدت صميمانه بين جوانان به وجود آيد بطوري که بعد از گذر از دوره جواني پيوندهاي آنها گسسته نمي شود ، و حتي در مراحل بعدي زندگي آنان استمرار مي يابد ( فخرائي ، 1378 ) .
3- جلوگيري از بزهکاري
مطالعات جامعه شناسان نشان مي دهد که ميزان بزهکاري و آسيب هاي اجتماعي افراد در اغلب جوامع در دوره نوجواني بيشتر از ساير دوره هاي زندگي است . دوره جواني سرشار از بحران هايي است که براي گذر سالم از آن جوانان نياز به فعاليت هايي دارند که به لحاظ رواني و اجتماعي آنان را تقويت نمايد . يکي از اين فعاليت ها ورزش است . ورزش کردن باعث مي شود که زمينه هاي بزهکاري و انحرافات جوانان مقدار زيادي از بين برود . جواناني که به ورزش مي پردازند و براي پيشرفت در اين زمينه تمام تلاش خود را به کار مي گيرند افکار و ذهنياتشان در زمينه هاي مثبت و مساعد سير مي کند ، و آنان به فکر رفتارهاي انحرافي نمي افتند . ورزش کردن جوانان ، از يک طرف ويژگي هاي مثبت شخصيتي را در آنان تقويت کرده و از طرف ديگر اوقات بيکاري براي آنان باقي نمي ماند که به دنبال رفتارهاي آسيب زا باشند ( فخرائي ، 1378 ) .
4- اميد به آينده
يکي از ويژگي ها و خصايص روحي لازم براي جوانا

پاسخی بگذارید

بستن منو