منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، عرضه کنندگان، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه

آنان را به ورزش بيشتر نمايند ، و لذا بعد از فارغ التحصيل شدن بتوانند از مهارت هاي کسب شده مجددا” در اوقات فراغت خود لذت ببرند . بررسي و مطالعه کيفيت و اثربخشي سازمان هاي آموزشي حتي در کشورهاي غربي و پيشرفته علمي کمتر مورد توجه بوده است ، اين کمبود در محدوده فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه بسيار محسوس تر مي باشد ، و تحت بررسي کافي قرار نگرفته اند . شايد علت اين باشد که اندازه گيري اثربخشي فعاليت هاي ورزشي اوقات فراغت را نمي توان با اعتبار و روايي بالا مورد سنجش قرار داد( استرس ، 1975 ) .

2-3-2 ) تعريف اثربخشي از ديدگاه صاحب نظران و محققين
اِتزيوني53 ( 1964 ) معتقد است اثربخشي واقعي يک سازمان خاص به وسيله درجه و ميزاني که سازمان به اهدافش دست مي يابد ، تعيين مي شود (حميدي ، 1382 ).
اوچمن و سي شور54 ( 1967 ) اثربخشي سازماني را به عنوان ” توانايي بهره برداري از محيط براي کسب منابع نادر و ارزشمند جهت تداوم کارکرد ” تعريف مي نمايند (هاگِرتي ،تي ، اِر55 ، 1991 ).
اَندرسون56 (1994) اثربخشي را به عنوان درجه و ميزان دسترسي به اهداف تعريف نمود .
استيرز57 معتقد است “منطقي تر است که اثربخشي را بر حسب کسب اهداف تعريف کنيم” ( چلادوراي ، 1991 ) .
پيتر دراكر معتقد است “اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي درست . از نگاه دراكر اثربخشي كليد موفقيت سازمان محسوب مي شود” ( محمدي ، 1382 ) .

2-3-3 ) روش هاي اثربخشي
چهار روش براي اندازه گيري اثربخشي سازماني توسط صاحب نظران مديريت ارائه شده است . اثربخشي مبتني بر تامين اهداف ، اثربخشي مبتني بر تامين منابع سيستم ، اثربخشي مبتني بر فرايند دروني سازمان ، اثربخشي مبتني بر تامين رضايت گروه هاي ذينفع . اين چهار روش براي اثربخشي از 83 سال قبل مورد استفاده قرار گرفته است ( ويس58 ، 1997؛ ماتئوس .دي . او ، 1987 ) .
1 – اثربخشي مبتني بر تامين اهداف ، به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد . البته وظيفه رهبر است که اهدافي را براي سازمان تعريف نمايد . لذا عمليات در ارتباط با اهداف مورد ارزشيابي قرار مي گيرد . هر چقدر عمليات ، سازمان را به اهداف بيشتر نزديک نمايد اثربخشي سازمان بيشتر مي شود . مثلا 15 درصد افزايش در شرکت کنندگان برنامه ، 5 درصد افزايش در برنامه ، 10 درصد کاهش بازي هاي عقب افتاده ( ويس ، 1997 ؛ ماتئوس .دي . او ، 1987 ) .
2 – اثربخشي مبتني بر کسب منابع کمياب ، روش ديگري در اندازه گيري اثربخشي سازمان مي باشد . در اين روش توانايي سازمان در کسب منابع کمياب و ارزشمند مورد بررسي قرار مي گيرد . سازماني که بتواند از منابع کمياب سهم بيشتري داشته باشد اثربخش تر مي باشد . کسب منابع مالي براي فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه مي تواند به عنوان منابع کمياب تلقي شود . در صورتي که مسئولين فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه بتوانند منابع بيشتري جذب نمايند اثربخش تر عمل نموده اند ( ويس ، 1997 ؛ ماتئوس.دي.او ، 1987 ) .
3 – اثربخشي مبتني بر فرايند دروني سازمان ، روش ديگري است براي اندازه گيري اثربخشي سازمان . در اين روش فعاليت هاي درون سازمان منجر به موفقيت سازمان مي شوند . بنابراين اثربخشي با توجه به انجام کارهاي درون سازمان به طور کارا و موثر توسط افراد سازمان ، نشان دهنده درجه اثربخشي سازماني مي باشد . هر يک از سه روش فوق براي اندازه گيري اثربخشي با محدوديت هايي روبرو مي باشد ( ويس ، 1997 ؛ ماتئوس .دي . او ، 1987 ) .
4 – اثربخشي مبتني بر تامين رضايت گروه هاي ذينفع ، روش ديگري براي اندازه گيري اثربخشي مي باشد . مدير برنامه هاي ورزشي اوقات فراغت مي بايست گروه هاي ذينفع خود را مشخص نمايد . رضايت گروه هاي ذينفع از فعاليت هاي ورزشي اوقات فراغت مي تواند به عنوان اثربخشي برنامه محسوب شود . کامرون معتقد است که اثربخشي مبتني بر گروه هاي ذينفع مناسب و با اعتبارتر مي باشد ( ويس ، 1997 ؛ ماتئوس .دي . او ، 1987 )

2-3-4 ) توليد ابزاري براي اندازه گيري اثربخشي برنامه هاي فوق برنامه
اثربخشي سازمان مبحث عمومي را در مديريت ، سمينارها و پژوهش هاي تحقيقي دنبال مي کند . در اينجا بازنگري کلي اي در مستندات و ادبيات اثربخشي سازمان با کاربرد خاص در بخش برنامه هاي تفريحي و فوق برنامه ورزشي در موسسات عالي به عمل مي آيد . شاخص رضايتمندي جمعيت هدف ( TPSI ) به عنوان ابزاري براي اندازه گيري اثربخشي سازمان معرفي مي شود . مولف در اين مقاله به اختصار مراحل پيشرفت را شرح مي دهد و ابزار اندازه گيري را به همراه يک پروتکل پيشنهادي براي مديران ارزياب آزمايش مي کند . ابزار شاخص رضايتمندي جمعيت هدف در معرض تعدادي از تشخيص هاي سايکومتريک قرار گرفته و به عنوان يک ابزار اندازه گيري معتبر و پايا معرفي گرديد ( شارع پور ، 1381 ؛ اندرسون ، 1994 ) .
اثربخشي سازمان با برخي از حياتي ترين عوامل تحليل سازماني همراه مي شود که بيش از 75 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند . هم زمان مفاهيم مديريتي اي چون برنامه ريزي استراتژک يا مديريت کيفيت جامع غالبا” بيشترين حد اثربخشي را به عنوان نتيجه مطلوب در اختيار دارند . اين موضوع همچنين توجه قابل ملاحظه اي را در محافل تحقيقات مديريت به خود جلب کرده ، اما در بخش مديريت ورزشي بيشتر توجهات روي ورزش ملي معطوف بوده است (شل اي ديو راي ، پي، 1991) .
برنامه هاي ورزشي تفريحي فوق برنامه ( اغلب برنامه هاي فوق برنامه ناميده مي شوند ) در سطح دانشگاهي تحول عظيمي را از اولين رويداد فوق برنامه که در دانشگاه پرينستون در سال 1857 اجرا شد ، ايجاد کرده است . همزمان برن
امه هاي متنوعي در فعاليت ها و خدمات ارايه گرديد ، شامل مسابقات فوق برنامه زنان و مردان به طور سنتي ، مسابقات تفريحي فوق برنامه ، رويدادهاي خاص ، تورنمنت باشگاه هاي ورزشي ، کلاس هاي آموزشي ( گلف ، تنيس و موج سواري ) و برنامه هاي متفرقه ( جلسه تغذيه ، ارزيابي آمادگي بدني و مشاوره بدني ، يوگا ) . امروزه نيز در اکثر ادارات دانشگاهي آمريکاي شمالي فعاليت هاي تفريحي برون شهري ، فرصت هاي تفريحي آزاد براي فعاليت هاي خود مختار ، برنامه هاي رقص و ايروبيک و بسياري از فعاليت هاي جديد مشاهده شده اند (هاگِرتي ،تي ، اِر، 1991) .

2 -4 ) جلب رضايت مشتري عامل بقاي سازمان هاي امروزي
هر مشتري پس از دريافت خدمت يا خريد و استفاده از يک کالا ممکن است به طور آلي راضي يا ناراضي باشد ، رضايت احساس مثبتي است که در فرد پس از استفاده از کالا يا دريافت خدمت ايجاد مي شود . اگر کالا و خدمت دريافت شده از جانب مشتري هم سطح انتظارات ارزيابي شود ، در او احساس رضايت ايجاد مي شود . در مقابل ، سطح پايين تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضايتي مشتري مي شود . درجه رضايت و نارضايتي همواره به ميزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کيفيت کالا و خدمات مربوط مي شود . حمايت و پشتيباني ، تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالي و خدمات پس از فروش مناسب در جلب اعتماد مشتريان و وفاداري آنها نقش مهمي را ايفا مي کند . ارائه اطلاعات کامل در رابطه با کالاها مانند : نام کالا ، طرز استفاده از آن ، قيمت کالا ، هزينه ارسال کالا و يا زمان تحويل کالا به خريداران کمک خواهد کرد تا با اطمينان و اعتماد بيشتري براي خريد تصميم بگيرند ( کرمي ، 1387 ).
ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که در اغلب موارد تاثير پيام هايي که از جانب مشتريان رضايتمند به افراد ديگر انتقال داده مي شود ، بسيار بيشتر از تبليغات پرهزينه رسمي شرکت است . مشتريان ناراضي در انتقال احساس خود به ديگران فعال تر عمل مي کنند . نرخ انتقال پيام مشتريان ناراضي به ديگران تقريبا” دو برابر است و به همين دليل است که نارضايتي مشتريان بيش از رضايت آنان ، بر تغيير درآمد اثر مي گذارد . در فرآيند جلب رضايت مشتري مهم ترين گام شناسايي انتظارات مشتري است . شناسايي انتظارات مشتري جز با مراجعه به وي و دريافت ديدگاه هاي او ميسر نيست . به اين منظورو براي شناسايي انتظارات مشتري ، امروزه عرضه کنندگان ضمن بهره گيري از تکنيک هاي آماري به نظرسنجي از مشتريان با استفاده از روش هاي مختلف تلفني ، حضوري و يا الکترونيکي مي کنند ( فتحيان و منزوي ، 1381 ) .
با استفاده از نظرات و نگرش هاي مشتريان در رابطه با کيفيت کالا يا خدمات ، فروشگاه مي تواند وضعيت موجود را شناسايي کرده و براي رسيدن به وضعيت مطلوب استراتژي مناسب را به کار گيرد ( رضوي ، 1383 ) .

2 -5 ) پانزده عامل موثر در رضايت مشتري
در جدول 2 – 1 پانزده (15 ) عامل مهم و موثر در مبحث مشتري مداري که حروف اولشان با S , P , C آغاز مي شوند ، ديده مي شود . ( محمدي ، 1382 )

جدول ( 2 – 1) پانزده عامل مهم و موثر در رضايت مشتري
Customer

Competitors
چهار C برابر است با : کمپاني ، فاکتورهاي تغيير ، مشتري ، رقابت
Company

Change factors
Price

Place

چهار P برابر است با : محصول ، توسعه ، قيمت ، مکان
Product

Promotion
System
Skill
Staff
Style
هفت S برابر است با : استراتژي ، ساختار ، ارزش هاي مشتري ، سيستم ، مهارت ، ستاد ، روش
Strategy
Structure
Shared values

2 -6 ) مروري بر ادبيات پيشينه

2 -6-1 ) تحقيقات انجام شده در داخل کشور
جباري و بشيريان ( 1370 ) تحقيقي در رابطه با “فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش در دانشگاه صنعتي شريف” انجام دادند . محققين در اين پژوهش به عوامل مختلفي از جمله تاثير برنامه هاي تربيت بدني ، ميزان زمان اختصاص داده شده به تربيت بدني و امکانات ورزشي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که 77 درصد دانشجويان اعتقاد دارند تربيت بدني عمومي براي آنها مفيد مي باشد و 70 درصد معتقدند که دو واحد تربيت بدني عمومي براي آنها کافي نمي باشد ، و حدود 40 درصد اعلام کردند که امکانات ورزشي براي کلاس هاي تربيت بدني کافي نيست . پس در اين تحقيق مشاهده گرديد که : اول ، برنامه هاي تربيت بدني عمومي براي دانشجويان مفيد است . دوم ، اين کلاس ها با کمبود امکانات و وسايل ورزشي مواجه بوده و سوم ، زمان اختصاص داده شده به اين واحدهاي درسي کافي نمي باشد و دانشجويان خواهان افزايش ميزان ساعت اين کلاس ها مي باشند .
فرج اللهي ( 1373 ) با مطالعه و “بررسي جايگاه تربيت بدني در اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه تهران” اعلام مي دارد که 9/28 درصد دانشجويان اعتقاد دارند ضعيف بودن برنامه هاي ورزشي به دليل عدم علاقه و استقبال دانشجويان از فعاليت هاي ورزشي است . 1/56 دانشجويان محدوديت امکانات ورزشي دانشگاه را علت عدم استقبال و گرايش دختران دانشجو به ورزش دانسته اند . همچنين 1/50 درصد دانشجويان کمبود وسايل و فضاهاي ورزشي را بزرگ ترين مشکل در انجام فعاليت هاي ورزشي اعلام نموده اند .
مهدي پور ( 1373 ) در تحقيقي تحت “عنوان بررسي جايگاه تربيت بدني و ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجويان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر تهران و تحليل عوامل موثر بر آن” انجام داد ، که نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد عليرغم گرايش و علاقه مندي دانشجويان به تربيت بدني و ورزش هنگام فراغت که از درصد بالايي برخوردار مي باشد ، ل
يکن ميزان مشارکت جامعه تحقيق به امور تربيت بدني و ورزش از درصد بالايي برخوردار نبوده است . نتايج آماري کسب شده از تحقيق مذکور نشان مي دهد که هدف دانشجويان پس از پرداختن به فعاليت هاي ورزشي ، 5/45 درصد تقويت قواي جسماني و رواني، 8/27 درصد رفع خستگي روحي و رواني و 7 درصد گذراندن اوقات فراغت بوده است .
تندنويس ( 1375 ) در رساله دکتري خود “نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه هاي کشور با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي” عنوان مي کند که 7/1 درصد از کل دانشجويان از چگونگي گذران اوقات فراغت خود کاملا” راضي ، 5/5 درصد تقريبا” راضي ، 5/30 درصد کمي راضي و 2/39 درصد از دانشجويان ناراضي هستند . درصد دانشجويان ناراضي دختر بيش از پسران بود . همچنين اعلام نمودند که سرانه بودجه ساليانه فوق برنامه ورزشي دانشگاه ها بين 4000 تا 75000 ريال متفاوت بوده است . 84 درصد مسئولين امور فوق برنامه ورزشي دانشگاه ها عامل بازدارنده در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي را ، کمبود امکانات و تاسيسات ورزشي ، کمبود بودجه و نيروي انساني و عدم برنامه ريزي دانسته اند .
دارابي ( 1376 ) در تحقيقي “مطالعه و بررسي برخي عوامل موثر بر ارتقاء کمي و کيفي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مستقر در تهران” مورد بررسي قرار داد و نتايج نشان داد ، 133 نفر مربيان شاغل در بخش فوق برنامه ورزشي دانشگاه ها 9/63 درصد مرد و 1/36 درصد زن که از اين تعداد 8/30 درصد بدون تحصيلات علوم ورزشي ، 32 درصد زير ليسانس ، 4/44 درصد قراردادي ، 9/51 درصد با سابقه خدمت زير ده سال و با ميانگين سني 12/41 سال بودند . از تعداد 320 مسابقه برگزار شده 3/73 درصد در سطح پسران و 7/26 درصد در سطح دختران و از اين تعداد مسابقه 9/42 درصد غير رسمي ( داخل دانشگاه ) و 1/57 درصد بصورت رسمي ( خارج دانشگاه ) انجام گرفته بود . تعداد شرکت کنندگان در مسابقات 9536 نفر پسر و 1654 نفر دختر بودند و از اين تعداد 1519 نفر پسر و 462 نفر دختر در مسابقات رسمي شرکت کرده بودند . تعداد 87 عدد فضاي ورزشي که 8/64 درصد سرپوشيده و 2/35 درصد روباز بود . مساحت کل فضاهاي ورزشي 159793 متر مربع که 27061 متر مربع آن سرپوشيده بود . سرانه فضاي ورزشي در کل براي پسران 62/2 و براي دختران 37/1 متر مربع بود .
احساني و عرب دفتران ( 1379 ) تحقيقي در رابطه با “بررسي عوامل بازدارنده مشارکت فعاليت هاي ورزشي دختران دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان” انجام دادند . در اين تحقيق عامل هاي بازدارنده امکانات ، وقت ، پول ، وسيله نقليه ، روابط اجتماعي ، علاقه ، ناآگاهي ، توانايي و مهارت ، سلامت و آمادگي مورد پرسش دو گروه دانشجويان شرکت کننده و غير شرکت کننده قرار گرفت . در اين تحقيق نبود امکانات به عنوان مهم ترين عامل بازدارنده شرکت در فعاليت هاي ورزشي دانشجويان مشخص شده است . عامل ديگري که در اين تحقيق جزو عامل هاي بازدارنده توسط آزمودني ها اعلام گرديد ، روابط اجتماعي بود . وسيله نقليه عامل بازدارنده ديگر و مورد توجه در اين تحقيق بود . عامل علاقه به طور مشخص در دانشجويان غير شرکت کننده ، عامل بازدارنده موثري بود .
باقرزاده و همکاران (

پاسخی بگذارید

بستن منو