منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، عوامل بازدارنده، کاهش استرس

دانلود پایان نامه

رضايت فردي و خودباوري در فعاليت هاي بدني مشارکت کرده اند . تحليل واريانس آنووا نيز با استفاده از عامل درجه بندي متغيرهاي وابسته ، اهميت جنسيت را با تقابل فعاليت آشکار ساخته و اهميت وابستگي داخلي به عنوان دليلي براي مشارکت در فعاليت هاي بدني ، بطور متنوعي براي مردان و زنان در 6 گونه فعاليت کاملا” متفاوت بوده است .
چلادوراي ( 1995 ) در پژوهشي در مورد ارتباط بين رضايتمندي دانشجويان از دانشگاه ، رضايت از اوقات فراغت و رضايت از زندگي ، با حجم نمونه 400 نفر را مورد مطالعه قرار داد . نتايج تحقيق نشان داد که ارتباط ضعيف اما معني داري بين سن ، برنامه و رضايت از زندگي مشاهده گرديد . همچنين ارتباط ضعيف اما معني داري بين متغيرهاي زمان فراغت ، زمان مطالعه ، زمان ثبت نام و رضايت از اوقات فراغت مشاهده گرديد .
احساني و همکاران ( 1996 ) تحقيقي در رابطه با شناسايي عوامل بازدارنده گرايش به ورزش بر روي دو گروه دانشجويان ايراني و انگليسي انجام دادند . نتايج اين تحقيق نشان داد که عواملي مانند : امکانات ، وسايل نقليه و پول از جمله مهم ترين عوامل بازدارنده بودند . مهم ترين عوامل بازدارنده دانشجويان ايراني : مسائل اجتماعي ، آگاهي ، آمادگي جسماني ، سلامت و علاقه بودند . از جمله عوامل مهم بازدارنده دانشجويان انگليسي : وقت ، علاقه ، پول و اياب و ذهاب بوده است .
گونگيا زابو فلودسي61 از دانشگاه مجارستان سال ( 1997 ) درباره الگوهاي جديد مديريت ورزش دانشگاهي مجارستان بيان مي دارد که تربيت بدني و ورزش بخشي از زندگي جوانان در مجارستان است و آنان داراي يک الگوي فعال از نظر جسماني هستند . او در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده که دانشجويان مجارستاني نيز از نظر جسماني فعال هستند .
کي پدرور ايمندو فرناندو62 از پرتغال ( 1998 ) درباره ارزشيابي سيستم ورزش دانشگاهي پرتغال مطالعه کرده و به اين نتيجه رسيد که ورزش جزء مهم زندگي دانشجويان است و ورزش دانشگاهي مکمل ديگر اجزاي زندگي ( زندگي اجتماعي و فرهنگي ) اين جامعه به حساب مي آيد .
گيوفنگ ليا او63 ( 1998 ) به بررسي وضعيت برنامه هاي تربيت بدني دانشجويان تايوان پرداخته و به اين نتايج دست يافت :
– 89 درصد دانشجويان فعاليت هاي ورزشي را بر اساس علاقه شخصي انتخاب مي کنند .
– محتوي تدريس توسط توافق گروه معلمان تربيت بدني تعيين و طراحي مي شود .
– 95 درصد از دانشکده ها ، برنامه هاي ورزش هاي توپي را براي کلاس تربيت بدني دارند .
– هدف تدريس بر مهارت هاي ورزشي ، قوانين ورزشي ، آمادگي جسماني ، تفريح و سرگرمي و عادت هاي ورزشي منظم تاکيد دارد .
رومانو ايسلر و آنتونيو مازوئو64 ( 1999 ) مقاله اي را تحت عنوان نقش دانشگاهي در ايتاليا جهت يک الگوي جديد ارائه نمودند . آنها اعلام نمودند که ورزش دانشگاهي در ايتاليا در پيروزي از ديگر کشورهاي اروپاي شرقي به سرعت در حال تغيير است و بنابراين ضروري است که فدراسيون ورزش دانشگاهي ايتاليا اين تغيير را بپذيرد و خودش را با آن هماهنگ سازد . مهم ترين رويداد مربوط به قانون جديدي است که در سال 1996 در ايتاليا تغيير يافت . اين قانون به دانشگاه ها اختيار کامل مي دهد تا تحقيقات علمي من جمله تحقيقات ورزشي را به طور مستقل انجام دهند و همانند گذشته به وزارت آموزش عالي وابسته نباشند . هر چند که دانشگاه ها اهميت زيادي براي ورزش قائل نبودند ولي امروزه دانشگاه ها و خصوصا دانشجويان توجه بيشتري به فعاليت هاي ورزشي دارند و در آن به تحقيق مي پردازند . نتايج تحقيقات به طور خلاصه در دانشگاه هاي ايتاليا نشان داد : ورزش دانشگاهي جزء فعاليت هاي رسمي دانشجويي شناخته نمي شوند و مسئولين و اساتيد از ورزش دانشجويي اطلاع نداشته و تشويق در اين زمينه وجود ندارد . دانشگاه هيچ حمايتي از فعاليت هاي ورزشي نمي کند و کارکنان و امکانات ورزشي توسط واحدهاي فدراسيون دانشگاه ( CUS ) تامين مي شود . باشگاه هاي ورزشي محلي مسئوليت همه فعاليت هاي ورزشي را بر عهده دارند و از فعاليت هاي آمادگي و اوقات فراغت گرفته تا فعاليت سطح بالا را اداره مي کنند . به طور کلي نظم ورزش دانشگاهي در ايتاليا داراي محدوديت هايي است . اما امروزه بايد براي آينده ، طبق يک الگوي جديد برنامه ريزي شود . اين محققين نتيجه مي گيرند که تغييرات در جوايز بين المللي و رشد تعداد زيادي از موسسات آموزشي جديد مي تواند از عوامل رشد تربيت بدني و ورزش در دانشگاه ها محسوب شود .
محمد علي ( 1999 ) از سودان تحقيقي را مبني بر وضعيت تربيت بدني در دانشگاه هاي سودان انجام داده و دريافت که : وضعيت تربيت بدني در سطح قبل از دانشگاه نامناسب بوده و دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه در زمينه مفاهيم و مهارت هاي ورزشي ضعف دارند . به گفته دانشجويان ، کمبود وقت آزاد از دلايل اصلي نپرداختن به فعاليت هاي ورزشي است . دانشجويان ترجيح مي دهند در اوقات فراغت به مطالعه دروس دانشگاهي بپردازند تا بتوانند واحدهاي درسي را بگذرانند . علاوه بر آن ورزش در دانشگاه هاي سودان اجباري نيست ، يعني اين که در برنامه درسي آنها درس ورزش گنجانده نشده است و دانشجويان مردد هستند که بين پيشرفت در تحصيل و پرداختن به فعاليت هاي ديگر مثل تمرين و ورزش تعادل نسبي برقرار کنند .
پروفسور بولاتورا65 ( 1999 ) از اوکراين به بررسي ورزش دانشگاهي پرداخت و اعلام نمود که در اوکراين بسياري از قهرمانان المپيک ، دانشجويان ، معلمان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستند .
اسمارت66 ( 2000 ) در رابطه با اثربخشي ورزش
بين دانشگاهي اذعان مي دارد ورزش ها مي تواند بر جو
فرهنگ و شهرت دانشگاه تاثير مثبت بگذارند ، و مي توانند وفاداري و اصالت اجزاء مهم همچون :
دانشجويان و فارغ التحصيلان را تقويت کنند .
ريچارد67 ( 2000 ) معتقد است ورزش دانشگاهي مي تواند بر روي شهرت موسسات يا منابع موجود براي
موسسات ، تعداد و کيفيت دانشجويان و فرهنگي که در آن کار مي کنيم اثرگذار باشد .
آموسکا و موکايتي68 ( 2000 ) به ورزش دانشگاهي در هزاره سوم در آفريقا پرداختند و دريافتند که ورزش در دانشگاه هاي آفريقا به دليل اثرات مفيد بر رشد جسمي ، ذهني و اجتماعي دانشجويان مهم تلقي مي شود . علاوه بر آن ، محتواي آموزشي و روش ها نيز در دانشگاه هاي افريقا مهم هستند . با تغيير جوامع ، آموزش دانشگاهي نيز در پاسخ به نيازهاي جديد جامعه تغيير مي يابد . در نتيجه ، اين تغيير ورزش دانشگاهي را نيز دگرگون کرده است . عقايد و تغييرات در نيازهاي دانشجويان موجب اصلاحات در آموزش به طور عام و ورزش به طور ويژه شده است .
پروفسور هاردمن69 (2003) در کارگاه آموزشي فعاليت هاي تربيت بدني و اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در باره نحوه ارائه تربيت بدني در دانشگاه هاي انگلستان اعلام نمود : ورزش در دانشگاه هاي انگلستان به صورت کاملا” آزاد و داوطلبانه مي باشد و هيچ گونه اجباري در اين زمينه وجود ندارد و تنها در آموزش و پرورش و از سنين 5 تا 15 سالگي ورزش به صورت اجباري ارائه مي شود ولي در دانشگاه به صورت اختياري مي باشد ( کرمي ، 1387 ) .
رولاند70 در مرکز تحقيقات و اثربخشي موسسات آموزشي ( 2003 ) به بررسي رضايتمندي دانشجويان در زمينه تقابل دانشجويان با دانشکده ، کيفيت زندگي دانشجويي و … به صورت آن لاين از طريق سايت : htt://oier.tnstate.edu/survey.asp. پرداخت ، که در اين تحقيق6/52 درصد دانشجويان از کل دانشگاه راضي يا بسيار راضي بودند .
کَمپل71 در مرکز ادبيات دانشگاه بروکس72 ( 2003 ) تحقيق سه ساله رضايتمندي دانشجويان را از خدمات مرکز مورد بررسي قرار داد که در آن 69 درصد دانشجويان از عملکرد اين مرکز راضي بودند .
در تحقيقي که اُلافسون ، جي . اي در دانشگاه بروکس آکسفورد73 در سال ( 2004 ) به منظور اندازه گيري رضايتمندي دانشجويان از کل دانشگاه در زمينه هاي وضعيت خوابگاه ، يادگيري و تدريس ، سازماندهي رشته هاي تحصيلي ، خدمات و امکانات دانشگاهي ، آزمايشگاه ، تسهيلات ورزشي ، خدمات کامپيوتري و سايت دانشگاه و … انجام شد . ميزان رضايتمندي دانشجويان 2/74 درصد اعلام گرديد . نتيجه همين تحقيق در سال 2005 ميزان رضايتمندي را 89 درصد گزارش داد .
ساموئل زي زي و همکاران74 ( 2004 ) تحقيقي را به عنوان ارزيابي اثربخشي مراکز ادارات فوق برنامه روي دانشجويان سال اولي انجام دادند که در آن با اندازه گيري رضايتمندي دانشجويان سال اولي در کلاس هاي ايروبيک و وزنه برداري به اين نتيجه رسيدند که 9/79 درصد شرکت کنندگان اعلام نمودند که برنامه ها مفيد و رضايت بخش بوده است .
در پائيز ( 2005 ) سووکي . دي75 تحقيقي از طرف دانشگاه تروي76 به روي دانشجويان فارغ التحصيل انجام شد که هدف از اين تحقيق بررسي رضايتمندي دانشجويان از دانشگاه تروي ، رشد دانشجويان در نتيجه آموزش دانشگاه و شناخت ضعف هاي دانشگاه عنوان گرديده که در آن 60 درصد دانشجويان کاملا” راضي بودند ، اين تحقيق به صورت آن لاين از طريق ايميل انجام مي شود و نتايج آن به طور سالانه منتشر مي گردد .
دانشگاه الاخوين مراکش ريچارد77 ( 2005 ) در تحقيقي به بررسي ارزيابي نيازهاي تفريحي ورزشي دانشجويان پرداخته که در تلاش براي برآورده کردن نيازهاي اساسي دانشجويان و گسترش عرصه هاي در حال جريان دانشگاه ، به اين نتايج دست يافت : مهم ترين امکانات که به برآوردن نيازهاي آنها کمک مي کرد گسترش اتاق هاي بدنسازي و وزن کشي بود ، و دومين امکانات از نظر اهميت که پاسخ هاي علاقه مندان به آن را ذکر مي کرد ، زمين بسکتبال بود و کم اهميت ترين امکانات فضايي ورزشي دانشجويان ، اتاق هاي مهماني و مذاکره بود . در اين پژوهش از پيشنهادات دانشجويان به عنوان فرصتي براي برآوردن نيازهاي دانشجويان و رضايت آنها ذکر گرديد ، مثل : لامپ هاي روي زمين78 ، دستگاه فروش نوشيدني ورزشي ، مکاني براي نرمش و حرکات کششي ، تخت هاي کنار استخر ….. .
کاماردين و فازي79 ( 2007 ) در تحقيقي نگرش دانشجويان نسبت به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي را مورد بررسي قرار دادند . نتايج نشان داد که لذت بردن از تمرين ، کاهش استرس و فشار به عنوان اصلي ترين دلايل مشارکت دانشجويان دختر و پسر در فعاليت هاي حرکتي و ورزشي محسوب مي شود . همچنين نداشتن وقت براي دختران و اولويت داشتن کارهاي ديگر براي پسران ، مهم ترين موانع فراروي مشارکت دانشجويان در فعاليت هاي حرکتي محسوب گرديد .
توگرسن80 ( 2008 ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که عمده ترين موانع مشارکت در فعاليت هاي ورزشي کمبود امکانات ، دور بودن آنها از اماکن ورزشي ، عدم امکان استفاده از امکانات و تسهيلات ورزشي موجود به دليل برنامه زمان بندي خاص و مشکلات مالي مي باشد .
موسوي و همکاران (2011 ) در تحقيق خود به ارزيابي اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران پرداختند که نتايج نشان داد ، فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در قم و تهران بسيار موثر بوده و تفاوت معني داري بين جنسيت و شرکت افراد در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي وجود نداشت ، همچنين بين رضايت دانشجويان و مشارکت آنها در فع
اليت هاي فوق برنامه ورشي ،تفاوت معني داري مشاهده نشد ، وبين استقبال و شرکت دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي ، استقبال دانشجويان علوم انساني بيش از دانشجويان رشته هاي تحصيلي ديگر بود .

2-7 ) جمع بندي
در اين فصل به اهميت تربيت بدني و ورزش از ديدگاه دين مبين اسلام و ائمه اطهار (ع) پرداخته و از جنبه هاي مختلف اهداف آن را مورد بررسي قرار داديم ، و به کارکردهاي اجتماعي ورزش و تاثيرات آن بر آسايش رواني از نقطه نظر دانشمندان ، محققين و صاحب نظران اشاره نموديم . مفهوم فوق برنامه ، فوق برنامه ورزشي ، تاريخچه و محتوي ، فوايد و اهداف اصلي فوق برنامه ورزشي را از ديدگاه متخصصين مورد بررسي قرار داديم . که با عنايت به اهميت توجه ، به فوق برنامه دانشجويان که مديران ريز و درشت ، متخصصان و والدين آينده جامعه را تشکيل مي دهند ، لزوم توجه بيش از پيش متوليان ورزش را طلب مي نمايد تا اين سرمايه عظيم را هدايت و نسبت به برنامه ريزي دقيق ، منظم و هدفمند آن ، اقدام نمايند .
در ادامه به معني و مفهوم و تعاريف اثربخشي از ديدگاه دانشمندان و صاحب نظران پرداخته و روش هاي اثربخشي و عوامل موثر بر جلب رضايت مشتري را مورد مطالعه قرار داديم . در مبحث پيشينه تحقيق به تحقيقات محققين در داخل کشور پرداختيم که در مورد اين موضوع و ميزان اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در سطوح مختلف به آن پرداخته اند و اکثر تحقيقات همسو و همراه با اوقات فراغت بحث گرديده است و تحقيقات صرف راجع به فوق برنامه ورزشي نسبت به اوقات فراغت کمتر مي باشد . اکثر تحقيقات انجام شده اثربخش بودن فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در بين نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و ديگر اقشار بخصوص دانشجويان را تاييد کرده و نتايج نشان مي دهد که دانشجوياني که از امکانات و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي استفاده مي نمايند از نظر تحصيلي موفق تر بوده اند . در اکثر پژوهش ها ميزان اثربخشي و رضايت دختران بيش از پسران اعلام گرديده است . و عده زيادي خواستار گسترش فعاليت ها و امکانات از طرف مسئولين دانشگاه ها بوده اند . در تحقيقات خارجي که محدود هم مي باشد در دانشگاه هاي معتبر دنيا فعاليت هاي تربيت بدني و ورزشي جزء لاينفک نظام آموزشي آنها به حساب آمده و از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد . تاثيرات مثبت فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي تا حدي است که برنامه ريزي و سازماندهي امکانات از کودکي شروع شده و براي تمام رده هاي سني برنامه دارند و طبق نظر محققين و پژوهش هاي خارجي ، تاثيرات فعاليت هاي ورزشي بسيار مثبت و مورد توجه است ، به نحوي که سعي بر اين است تا تمامي دانشجويان در فعاليت ها و برنامه هاي ورزشي شرکت نمايند و در فواصل زماني نزديک از دانشجويان راجع به فعاليت ها نظرخواهي کرده تا طبق ميل آنها برنامه ريزي نمايند .

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3 – 1 ) مقدمه
تحقيق از نظر روش شناسي عبارت است از کاربرد روش هاي علمي در حل يک مسئله يا پاسخگويي به يک سوال . روش علمي به عنوان شايسته ترين وسيله براي شناخت واقعيت ها است . روش علمي به فرآيندي اطلاق مي شود که از طريق آن پژوهشگر ابتدا به صورت استقرايي ب

پاسخی بگذارید

بستن منو