منابع پایان نامه ارشد با موضوع عزت نفس، اوقات فراغت، عملکرد سازمان، کودکان چاق

دانلود پایان نامه

و تشويق بازيکنان کم مهارت و تماشاي بازي ديگران است . اگر شرکت کنندگان هيچ چيزي از تجارب فوق برنامه ورزشي به دست نياورند ، تنها همين کيفيات به آنها در زندگي کمک هاي زيادي مي کند . شخصيت با مسابقه توام با تفريح بهبود مي يابد . اگر بازي ها خيلي رقابتي باشد يا با شرط بندي هاي سطح بالا باشد که منجر به پرخاشگري در بازي شود ، طبيعي است که مشارکت در بازي ها رو به کاهش خواهد گذاشت ( بيل ،2002 ).
5 – رهبري36 :
ساختار برنامه تخصصي فوق برنامه ورزشي ،فرصتي براي تجربه رهبري است . رهبري ، برانگيختن نيروها و کمک به آنها در پذيرش اهداف و اقدام موثر براي دستيابي و سنجش ميزان دستيابي به آن اهداف است ( کراس ، 1985)37 . به عبارت ديگر ، کمک به گروهي با مقصد معلوم ، براي رسيدن آنها به آن مقصد معلوم است . رهبري مي تواند رسمي يا غير رسمي باشد . در يک برنامه تخصصي فوق برنامه ورزشي ، فرصت هاي رهبري رسمي ، از جمله کاپيتاني تيم ، داوري و دستياري مديريت فوق برنامه ورزشي در اجراها و رويدادها وجود دارد . فرصت هاي رهبري غير رسمي هم مي تواند مواردي چون : هدايت بازيکنان براي بازي منصفانه و تشويق بازيکنان ديگر باشد ( بيل ،2002 ).

2-2-9-2 ) فوايد ويژه فوق برنامه ورزشي
در بيان ديوئي ، راه و شيوه اي که در آنها بازي ها و تفريحات مورد استفاده قرار مي گيرد بايد با بيشترين فائده و بيشترين تعداد شرکت کننده ، همراه باشد . فوائد ويژهء حاصل از فوق برنامه ورزشي به خوبي فعاليت جسماني مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفته است . از آنجائي که فوق برنامه ورزشي در سطح گسترده اي با محدودهء فعاليت بدني همپوشي دارد ، لذا فوائد هر دو مي تواند در ديگري هم وجود داشته باشد . از سوي ديگر تعميم اين فوائد در ديگر زمينه هاي زندگي نيز امري بسيار مهم است . محصليني که فعاليت بدني دارند ، احساس بهتري دارند و سالم ترند . آنها التزام بيشتري در نگرش مثبت به مدرسه و يادگيري دارند . آنها توفيق گرائي درسي بالاتر و موفقيت ثانويه بيشتري دارند . شرکت آنها در فوق برنامه هاي ورزشي از سن جواني ، باعث مي شود که کمتر به دخانيات يا حاملگي هاي نوجواني دچار شوند . تعجبي نيست که عکس مورد ياد شده هم وجود دارد ، يعني موسسات بي برنامه براي فعاليت جسماني ، مشکلات بيشتري دارند . روحيهء مدرسه اي و توفيق گرائي درسي کاهش مي يابد و محصلين در سال هاي اوليه ، مدرسه را ترک مي کنند . در مقايسه با گروه قبلي ، اين گروه زمينه بيشتري براي فقر سلامت و اعتياد دارند . از نظر مدرسه ، يکي از فوائد اوليه فوق برنامه ورزشي ، دستيابي به سلامت جسماني ، ذهني و هيجاني محصلين است . فوائد بيشتري هم وجود دارد ، طوري که بيش از مدارج تحصيلي از محصلين مراقبت مي کند و روح مثبتي از مدرسه ، خاطرات ، مشارکت و تعاملات بعدي را فراهم مي نمايد . با افزايش تعهد به مدرسه ، ميزان تخريب گرائي نيز کاهش مي يابد . علاوه بر فوائد ياد شده ، گام مهمي در شناسائي و به کارگيري استعدادهاي برجسته شاگردان خواهد بود ، چرا که مربيان مي توانند آنها را در حين فعاليت مشاهده کنند ( قاسمي ، 1385 ) .
1 – شخصيت :
در بيانيه يکي از مراکز علمي کانادا آمده است : ورزش شخصيت ساز است . ورزش هويت و همدلي ايجاد مي کند . شما ياد مي گيريد که با هم پيروز شويد يا شکست بخوريد و اين همان بازي زندگي است . اسطوره شناسي آمريکا نيز ورزش را سازنده شخصيت معرفي مي کند ، و اين موضوع با مرور مطالب ترکيبي قابل درک است . اگر پيروزي هدف اصلي ما باشد ، بازي نمي تواند ، شخصيت ساز باشد . ورزشي که مشوق پيروزي با هر قيمتي باشد ، موجب پرخاشگري ، خشونت و شخصيتي نامناسب خواهد بود . با رقابت بازيکنان براي تجربه شرکت دربازي ، فرصت هاي زيادي براي بهبود شخصيت به وجود مي آيد . اگر در برنامه ، هدايت داوران ، مديران ، کاپيتان ها و ساير مديران از الگوي مناسب رفتاري توام باانصاف ، پيروي کند ، احتمال بيشتري براي بهبود شخصيت وجود دارد . لذا فوق برنامه ورزشي ، با تاکيد کمتر بر پيروزي و رهبري مناسب همراه با تاکيد بر انصاف ، مي تواند عاملي مهم در بهبود شخصيت شاگردان باشد ( بيل ،2002 ) .
2 – رهبري :
يک جزء مهم در رهبري ، عزت نفس است . رهبران داراي عزت نفس کافي از ريسک نمي ترسند و با هدايت امور در پيشاپيش افراد ، به آنها براي موفقيت کمک مي کنند . يک بررسي بر روي کودکان 4 تا 15 ساله نشان داد که شرکت کنندگان در فعاليت جسماني سازمان يافته ، داراي عزت نفس بالاتر و تعاملات بهتر با دوستان و در مجموع رهبري مثبت تري هستند . بچه هاي غير فعال ، به نسبت چهار برابر عزت نفس کمتري دارند . در نتيجه بچه هاي غير فعال ، احتمال کمتري براي پيشرفت در رهبري دارند . شاگردان فعال در فائق آمدن بر فشارهاي رواني بهترند و از حمايت اجتماعي و حس استقلال فردي بيشتري برخوردارند . اين بچه ها براي رهبري پرورش مي يابند . برنامه هاي فوق برنامه ورزشي ، فرصت هاي فوق العاده اي را براي بهبود کيفيت هاي مديريتي در شاگردان به وجود مي آورند . در اين فرصت ها شرايط براي تجاربي ايمن در يادگيري مهارت هاي جديد مديريت وجود دارد زيرا همسالان در موقعيت مشابه و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در محدودهء بازي و اکتشاف ، قرار دارند . در اين موقعيت ها ، تيم ها بطور حتم و بدون هيچ گونه تهديدي به رهبر و خود برنامه ها نيز ، به مدير نياز دارند . لذا تشويق شاگردان به فعاليت جسماني و شرکت در فوق برنامه هاي ورزشي ، آنها را با فرصتي براي به تمرين گذاشتن مهارت هاي رهبري شان روبرو مي کند
( بيل ،2002 ) .
3 – تفريح :
همه انسان ها اساسا ، تفريح بعد از تلاش و زحمت را دوست دارند . در برنامه ريزي فوق برنامه ورزشي ، اگر بتوان علائق شاگردان را به خوبي پوشش داد ، شرايط مطلوب و مهيجي براي آنها فراهم مي شود . در غير اين صورت زندگي تحصيلي با مطالعه و يادگيري توام با فشار و زور خواهد بود . مطالعات نشان مي دهد که شاگردان داراي فعاليت جسماني ، اضطراب و افسردگي کمتر و احساس خوبي از خود دارند . در واقع کساني که در اوقات فراغت ، فعاليت جسماني دارند در مقايسه با افراد غير فعال احساس رضايت بيشتري از زندگي و احساس مثبت تري نسبت به آينده دارند . معلمان براي آمادگي شاگردان براي مواجه با آينده ، مسئوليت دارند . با وجود اينکه آموزش و پرورش نسبت به تفريح شاگردان ، تعهدي ندارد آيا با اين همه فوائد مهم حاصل از اضافه کردن برنامه هاي تفريحي به زندگي تحصيلي ، امکان ناديده گرفتن آن وجود دارد ؟ اجراي مناسب يک فوق برنامه ورزشي مناسب ، الزام تشويق به تفريح در حد فعاليت جسماني دارد و اين به نوبه خود پيشرفت گسترده اي در زندگي شرکت کنندگان به وجود مي آورد ( بيل ،2002 ) .
4 – سلامت38 :
فوائد حاصل از فعاليت جسماني و آمادگي جسماني به خوبي شناخته شده اند . بر طبق گزارش مرکز “جراحي عمومي آمريکا”39 فوائد بهداشتي ارزشمندي با ميزان متوسطي از فعاليت جسماني ،حاصل مي شود که هر چه منظم تر و در روزهاي بيشتري از هفته باشد نتايج بيشتري هم در پي دارد . برخي از فوائد خاص بهداشت يا سلامت حاصل از فعاليت جسماني عبارتند از :
الف : ورزش و تمرين اثر مثبتي بر 2 نوع ديابت دارد .
ب : فعاليت جسماني ، دانيسيته ، مواد معدني استخوان را افزايش مي دهد .
ج : در سلامتي کودکان چاق ، مفيدند .
د : احتمال کمتر ابتلا به دخانيات براي آنهايي که فعاليت جسماني دارند .
ک : تمرينات بدني باعث افزايش طول عمر و کاهش بيماري ها مي شود .
برخي از فوائد سلامت را مي توان از ابعاد زيست محيطي اندازه گيري کرد . هزينه هاي سلامت شهروندان 15 سال به بالا در آمريکا در آنهايي که تمرينات بدني ندارند 25 درصد بالاتر از آنهايي است که فعاليت جسماني دارند . در سال 2000 ، هزينه قابل صرفه جوئي اين اختلاف ، برابر با 72 ميليون دلار بود . آنهايي که به دنبال تطبيق با الگوهاي شيوه زندگي سالم هستند ، تمايل زيادي به بهره مندي از اين الگوها خواهند داشت . لذا برنامه فوق برنامه ورزشي ، نقش معناداري را براي سلامت جسماني شرکت کنندگانش در حال و آينده خواهد داشت ( بيل ،2002 ) .
5 – جامعه پذيري40 :
روابط اجتماعي قوي ، مثبت ونزديک با ديگران ، براي هر انساني بدون توجه به سن يا شغل مهم است . مطالعات نشان مي دهد ، آنهايي که فعاليت جسماني ندارند ، سه برابر مشکلات بيشتري در برقراري روابط دوستانه با ديگران دارند . کساني که فعاليت جسماني دارند ، با احساس آزادگي بيشتر و بدون مانع با ديگران حرف مي زنند و ارتباط برقرار مي کنند . اين آزادگي ، حاصل از اعتماد و عزت نفس بالاتر است . فوق برنامه هاي ورزشي ، فرصت هاي زيادي را براي ملاقات با ديگران و بهبود روابط دوستانه و مثبت ، فراهم مي کند . اين فرصت ها ، شاگردان را ياري مي دهد تا ياد بگيرند که چگونه با ديگر افراد ، از جمله همسالان به شکل هاي مختلفي ارتباط برقرار کنند ( بيل ، 2002 ) .
مشارکت جوانان بخصوص پسران در ورزش اغلب توسط والدين ، مسئولين مدارس و رهبران اجتماع تشويق مي شود زيرا به ورزش به عنوان زمينه موثري براي يادگيري ارزش ها و باورهاي مورد قبول و براي کسب ويژگي هاي منش مطلوب ، نگريسته مي شود . بخاطر وجود اين باور که ورزش ارزش هاي مناسبي نظير خودانضباطي ، رفتار جوانمردانه و قدرداني از کار سخت ، رقابت و نيل به هدف را آموزش مي دهد همواره حمايت اجتماعي بسيار قوي براي مشارکت ورزشي وجود دارد . اکثريت ادعاها درباره ارزش مشارکت ورزشي بر نقش ورزش به عنوان يکي از کارگزاران جامعه پذيري تاکيد دارند ( شارع پور،1381).
6 – توفيق گرائي41 :
مشخصا” افرادي که فعاليت جسماني دارند ، توفيق گرائي بيشتري در درس دارند . مطالعات نشان مي دهد که بچه هاي بين 4 تا 9 ساله اي که فعاليت جسماني داشتند ، مشکلات کمتري در خواندن ، رياضيات و بهبود بهتر در عادات مطالعه ، نسبت به کساني که به ندرت در اين فعاليت ها شرکت مي کردند ، داشتند . فوائد فعاليت جسماني فراتر از مدرسه است ، چرا که در بزرگسالي باعث عملکرد بهتر و موفقيت بيشتر در کارها و توانمندي براي غلبه بر فشارهاي رواني مي شود . با پيشرفت مهارت به عنوان بخشي اساسي از فوق برنامه هاي ورزشي ، توفيق گرائي افزايش مي يابد . مطالعات نشان مي دهد که پيشرفت مهارت با شکل گيري خودپنداره ، عزت نفس و خودرقابتي اثر مهم خود را بر جاي مي گذارد . تحقيقات ديگري نيز نشان مي دهد که کساني که در تلاش براي انطباق مهارت ها با چالش هاي موجودند به احتمال بيشتري به خودشکوفائي مي رسند (بيل ،2002) .

2-3 ) اثربخشي42 :
يکي از مباحث بحث انگيز سازمان ها ، اثربخشي سازمان مي باشد . اثربخشي سازماني ، بيش از هشتاد سال است که مورد توجه دانشمندان علم مديريت مي باشد . فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه در راستاي ماموريت دانشگاه ها عمل مي نمايد . بهبود کيفيت زندگي دانشجويان و آماده کردن آنان براي زندگي بهتر از ماموريت هاي فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه مي باشد . فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه بالقوه داراي اين شرايط است که مهارت هاي ورزشي به دانشجويان آموزش بدهند و علايق آنان را به ورزش بيشتر نمايند
و لذا بعد از فارغ التحصيل شدن ، دانشجويان بتوانند از مهارت هاي کسب شده مجددا” در اوقات فراغت خود لذت ببرند . ( کاظمي ، 1375) . بررسي مطالعه کيفيت و اثربخشي سازمان هاي آموزشي حتي در کشورهاي غربي و پيشرفته علمي کمتر مورد توجه بوده است ، اين کمبود در محدوده فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه بسيار محسوس تر مي باشد ( ماتئوس . دي.اُ ، 1987 )43 .
در ادبيات مديريت ، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند . مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كارايي جا دارد . کارآيي جنبه کمي و اثربخشي جنبه کيفي دارد . منظور از اثربخشي در واقع بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. به عبارتي ساده تر در يك مطالعه اثربخشي ، ميزان تحقق اهداف اندازه گيري مي شود . اما به نظر مي رسد براي تعريف مفهوم اثربخشي مي‌بايست گامي فراتر نهاد ، به اين معنا كه اثربخشي هنگامي در يك دوره آموزش حاصل خواهد شد كه : اول نيازهاي آموزشي به روشني تشخيص داده شود . دوم ، برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نيازها طراحي شود . سوم ، برنامه طراحي شده به درستي اجرا گردد و چهارم ، ارزيابي مناسبي از فرايند آموزش و درنهايت دستيابي به اهداف انجام شود ( اسلاميه ، 1386 ) .

2 -3-1 ) تعاريفي‌‌ از اثربخشي:‌
اثربخشي‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ يا ميزاني‌ كه‌ سازمان‌ به‌ هدف هاي‌ مورد نظر خود نائل‌ مي‌آيد . اثربخشي‌ يك‌ مفهوم‌ كلي‌ دارد ، به ‌بيان‌ ساده‌تر اثربخشي‌ را مي‌توان‌ ” انجام‌ كارهاي‌ درست ” ناميد .
اثر بخشي عبارتست از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده .
به بيان ديگر اثربخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از تلاش انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است . در حالي که نحوه استفاده و بهره برداري از منابع براي نيل به نتايج ، مربوط به کارآيي مي شود .
پيتر دراكر44 معتقد است اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي درست . از نگاه دراكر اثربخشي كليد موفقيت سازمان محسوب مي شود ( اسلاميه ، 1386 ) .
کمرون (1994 ) اثربخشي سازماني را فرآيند ارزشيابي عملکرد سازمان در ارتباط با استانداردهاي سازمان و يا اهداف سازماني تعريف مي نمايد .
امروزه مفاهيمي چون اثربخشي سازمان ، مديريت کيفيت جامع45 (TQM ) و دايره هاي کنترل کيفيت46 در بسياري از سازمان ها بحثي رايج و ضروري هستند . دمينگ47 ، ژوران48 و کراسبي49 نظريات اساسي در مديريت کيفيت جامع ، يعني جستجو براي پيشرفت مستمر و رضايت بالاي مشتري ارائه داده اند . مطالعات کَمرون و ماسون50 نيز ارتباط زيادي با مديريت خدمات ورزشي به ويژه در بخش برنامه هاي تفريحي و فوق برنامه ورزشي در موسسات آموزش عالي دارد ( کمرون ، 1997 ) .
در مورد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در بخش دولتي مولر51 ( 1986 ) پيشنهاد مي کند که اعتبار و پايايي ارزيابي اثربخشي برنامه مي تواند از طريق شاخص رضايتمندي جمعيت هدف52 ( tpsi ) به دست آيد ، در واقع اين شاخص مي تواند به عنوان راهي جهت برآورد کردن اهداف پيشرو به سمت کيفيت متعالي سازمان و اثربخشي برنامه هاي اداره فوق برنامه باشد ( بيل ، 2002 ) .
فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه بالقوه داراي اين شرايط است که مهارت هاي ورزشي را به دانشجويان آموزش دهند و علايق

پاسخی بگذارید

بستن منو