پایان نامه ارشد با موضوع سينگل، کراس، ميليمولار، اسيدساليسيليک

دانلود پایان نامه

افزايشي داشته است. شاخص سطح برگ بيان کننده نسبت سطح برگ (فقط يک طرف برگ) به سطح زمين اشغال شده توسط گياه مي باشد. حاتمي و همکاران(1388) بررسي منحني هاي شاخص سطح برگ، در تاريخ کاشت دوم، شاخص سطح برگ از تاريخ کاشت ذرت توانسته از شرايط اکولوژيکي و نهاده هاي مصرفي به نحوه مطلوبي استفاده نموده و با افزايش تعداد برگ مقدار LAI را افزايش دهد. Jose et al (2004) نيز در تحقيقات خود نشان دادند که با تأخير در کاشت طول دوره رشد در نتيجه شاخص سطح برگ کاهش مييابد. شاخص سطح برگ نيز جز مواردي است که به وسيله اسيد ساليسيليک تغيير مي کند (Khodary, 2004). تيمار کردن گياهچه هاي سويا با mM1/0 اسيد ساليسيليک باعث افزايش ميزان سطح برگ شد (عزيزي يگانه، 1389). طبق بيانات Hamada and Alhakim (2001) که بذر مال کردن بذور گندم با ppm100 اسيدساليسيليک قبل از کشت باعث کاهش تأثيرات تنش به سطح برگ مي شود. سيدشريفي و همکاران (1385) اظهار داشتند که افزايش شاخص سطح برگ در ذرت علوفهاي از مرحله گياه چه اي تا مرحله کاکل دهي به صورت سيگموئيدي است و در طول دوره پر شدن دانه کاهش اندکي را نشان مي دهد ولي کاهش سريع شاخص سطح برگ در پايان چرخه زندگي مشاهده ميشود. در تاريخهاي کاشت دير هنگام به علت کوتاهتر شدن دوره رشد رويشي و جلو افتادن مرحله زايشي، گياه فرصت کمتري براي رشد رويشي و توليد برگهاي بيشتر و بزرگتر را داشته است. بنابراين در کشت زودتر فاصله کاشت تا ظهور اندام نر و گرده افشاني طولانيتر و ارتفاع بوته افزايش يافته در نتيجه تعداد و سطح برگ بيشتري توليد ميگردد (صادقي، 1385).

جدول 4-13 نتايج واريانس (ميانگين مربعات) برصفات شاخص فيزيولوژيکي رشد ارقام ذرت تحت تيمار هاي تاريخ کاشت و محلول پاشي اسيد ساليسيليک.

منابع تغييرات
DF
شاخص سطح برگ (LAI)
تکرار
2
508/0
فاکتور A
(تاريخ کاشت)
1
**978/1
خطاي آزمايش
2
134/1
فاکتور B
(هيبريد ذرت)
1
004/0
فاکتور C
(محلولپاشي اسيدساليسيليک)
1
191/0
A×B
1
072/0
A×C
1
022/0
B×C
1
021/0
A×B×C
1
009/0
EROR
12
173/0
CV%

76/27

*و**: به ترتيب معني دار در سطح احتمال 1 و 5 درصد.

جدول 4-14 مقايسه ميانگين اثرات ساده بر صفات شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ارقام ذرت تحت تيمار هاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک*.

تيمارها

شاخص سطح برگ LAI
تاريخ کاشت
15 تير ماه
a 212/1

5 مرداد ماه
a 786/1
هيبريد هاي ذرت
سينگل کراس 504
a 486/1

سينگل کراس 704
a 513/1
غلظت محلولپاشي اسيدساليسيليک
صفر ميليمولار
a 588/1

يک ميليمولار
a 410/1

*: در هر ستون و در هر گروه تيمار ميانگين داراي حروف مشترک تفاوت معني داري در سطح احتمال 5 درصد براساس آزمون دامنه اي LSD ندارد.

جدول 4-15 مقايسه ميانگين صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و ارقام ذرت *.

تيمار ها
تاريخ کاشت× هيبريد هاي مختلف ذرت
شاخص سطح برگ LAI
15 تيرماه × سينگل کراس 504
a 14/1
15 تيرماه × سينگل کراس 704
a 28/1
5 مرداد ماه× سينگل کراس 504
a 82/1
5 مرداد ماه× سينگل کراس 704
a 74/1

*: در هر ستون تاريخ کاشت به ترتيب برابر 15 تير ماه و 5 مرداد ماه .
*: در هر ستون هيبريد هاي سينگل کراس ذرت به ترتيب شامل 504 و 704.

جدول 4-16 مقايسه ميانگين صفات شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک *.

تيمار ها
تاريخ کاشت× محلولپاشي اسيدساليسيليک
شاخص سطح برگ LAI
15 تيرماه × غلظت 0 ميليمولار
a 33/1
15 تيرماه × غلظت 1 ميليمولار
a 09/1
5 مرداد ماه× غلظت 0 ميليمولار
a 84/1
5 مرداد ماه× غلظت 1 ميليمولار
a 72/1

*: در هر ستون تاريخ کاشت به ترتيب برابر 15 تير ماه و 5 مرداد ماه .
*: در هر ستون محلولپاشي اسيدساليسيليک به ترتيب شامل غلظت هاي 0 و 1 ميليمولار.

جدول 4-17 مقايسه ميانگين صفات شاخص هاي فيزيولوژيکي ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک *.

تيمار ها
هيبريد ذرت× محلولپاشي اسيدساليسيليک
شاخص سطح برگ LAI
سينگل کراس 504 × غلظت 0 ميليمولار
a 60/1
سينگل کراس 504 × غلظت 1 ميليمولار
a 36/1
سينگل کراس 704× غلظت 0 ميليمولار
a 57/1
سينگل کراس 704× غلظت 1 ميليمولار
a 45/1

*: در هر ستون هيبريد هاي سينگل کراس ذرت به ترتيب شامل 504 و 704.
*: در هر ستون محلولپاشي اسيدساليسيليک به ترتيب شامل غلظت هاي 0 و 1 ميليمولار.

جدول 4-18 مقايسه ميانگين صفات شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل سه عاملي تاريخ کاشت و ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک *.

پاسخی بگذارید

بستن منو