پایان نامه با کلید واژگان جمعيت، قومي، حتي، شهري

دانلود پایان نامه

شديد اجتماعي و اقتصادي مي شود.جمعيت شهر تونس (بزرگترين شهر کشور تونس)نيز در اواسط دهه هشتاد ميلادي،بيش از يک ميليون نفر بوده است.اين در حالي است که در اين کشور هيچ شهري وجود ندارد که حتي يک چهارم جمعيت را در خود جاي داده باشد.از اين رومي توان گفت که پنجاه درصد از جمعيت پايتخت تونس را جمعيت سربار تشکيل داده است.
بنابراين،در نتيجه سياستهاي اقتصادي، اجتماعي اين کشورهاشهرهاي مرکزيآنها رشد جمعيت سرسام آوري داشته اند.اداره ي اين شهرهاي غول پيکر اغلب از توان حکومتهايشان خارج بوده است.اين حکومتها حتي موفقيتهاي قابل ذکري را نيز در ادغام مهاجران روستايي در بخش هاي اقتصادي جديد شهري کسب نکرده اند.حکومتهاي ملي اين کشورها علاوه بر کنترل شهرهاي بزرگ،در کنترل وابستگي هاي قومي و نژادي و جلوگيري از سوء استفاده آنها از سوي برخي از گروهها و بافت هاي اجتماعي نيز تا حد زيادي ناکام بوده اند.
شايد در نخستين نگاه چنين ارزيابي شود که گروههاي قومي در جهان عرب حجم چنداني از کل جمعيت اين سرزمين را به خود اختصاص نداده اند و بنابراين يکي از منسجم ترين مناطق جهان از نظر پيوستگي بافت هاي مختلف اجتماعي به شمار مي آيند.اما همانطور که در جدول 4 مي بينيم اين گروههاي قومي مي توانند نقطه ضعف بزرگي براي انسجام ساختار اجتماعي جهان عرب به شمار آيند.

پاسخی بگذارید

بستن منو