پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمانشاه، گندم و برنج، استان کرمان، استان فارس

دانلود پایان نامه

…………………..
29
فصل سوم: مواد و روش ها …………………
32
3-1 موقعيت جغرافيايي محل اجراي طرح ………
33
3-2 مشخصات آب و هوايي ………………….
33
3-3 مشخصات خاك محل آزمايش ………………
33
3-4 بذر گياهي مورد آزمايش ………………
33
3-5 ماده شيميايي مورد آزمايش ……………
34
3-6 غلظت و مراحل محلولپاشي ……………..
34
3-7 طرح آزمايشي مورد استفاده ……………
34
3-8 روش اجراي آزمايش در مزرعه …………..
34
3-9 صفات مورد مطالعه …………………..
35
3-10 اندازه گيري شاخص سطح برگ …………..
36
3-11 اندازه گيري كيفيت علوفه ……………
37
3-12 محاسبات آماري …………………….
38
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها …………
39
4-1 ارتفاع بوته ……………………….
40
4-2 قطر ساقه ………………………….
42
4-3 قطر بلال با پوشش ……………………
43
4-4 فاصله بلال از سطح زمين ………………
44
4-5 تعداد بلال در هر بوته ……………….
45
4-6 تعداد بلال در متر مربع ………………
46
4-7 وزن تر تک بوته …………………….
54
4-8 وزن خشک تک بوته ……………………
55
4-9 عملکرد علوفه تر در هکتار ……………
56
4-10 عملکرد علوفه خشک در هکتار ………….
58
4-11 نسبت وزن تر بلال به کل ……………..
60
4-12 نسبت وزن تر برگ به کل ……………..
62
4-13 نسبت وزن تر ساقه به کل …………….
63
4-14 شاخص سطح برگ (LAI) ………………..
70
4-15 ماده خشک توليدي (DMD) …………….
77
4-16 ميزان پروتئين اندام هوايي (CP) ……..

78
4-17 ميزان کربوهيدرات (قند) در اندام هوايي (WSC) ………………………………..

79
4-18 فيبر (ADF) ……………………….
80
4-19 خاکستر (ASH) ……………………..
81
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات …………
90
5-1 نتيجه گيري ………………………..
91
5-2 پيشنهادات …………………………
92
منابع ………………………………..
93

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 سرعت خطي افزايش عملکرد ذرت در برخي کشور ها از سالهاي 1966 تا 2000 ………….

11
جدول 3-1 خصوصيات شيميايي خاک قبل از کاشت …
33
جدول 4-1 نتايج تجزيه واريانس(ميانگين مربعات) بر اجزاي عملکرد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ………….

48
جدول 4-2 مقايسه اثرات ساده بر اجزاي عملکرد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيد ساليسيليک ……………………

49
جدول 4-3 مقايسه ميانگين اجزاي عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و ارقام ذرت ……..

50
جدول4-4 مقايسه ميانگين اجزاي عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………………….

51
جدول 4-5 مقايسه ميانگين اجزاي عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………………….

52
جدول 4-6 مقايسه ميانگين اجزاي عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملي تاريخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………….

53
جدول 4-7 نتايج تجزيه واريانس(ميانگين مربعات) بر عملکرد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ………………

64
جدول 4-8 مقايسه اثرات ساده بر عملکرد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيد ساليسيليک …………………………….

65
جدول 4-9 مقايسه ميانگين عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و ارقام ذرت …………..

66
جدول4-10 مقايسه ميانگين عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ……………………………………..

67
جدول 4-11 مقايسه ميانگين عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………………….

68
جدول 4-12 مقايسه ميانگين عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملي تاريخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………….

69
جدول 4-13 نتايج تجزيه واريانس(ميانگين مربعات) بر صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………….

71
جدول 4-14 مقايسه اثرات ساده بر صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيد ساليسيليک …………

72
جدول 4-15 مقايسه ميانگين صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و ارقام ذرت ………………………

73
جدول4-16 مقايسه ميانگين صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ………….

74
جدول 4-17 مقايسه ميانگين صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………..

75
جدول 4-18 مقايسه ميانگين صفات شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد ذرت تحت اثرات سه عاملي تاريخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ..

76
جدول 4-19 نتايج تجزيه واريانس(ميانگين مربعات) بر صفات کيفي ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …….

82
جدول 4-20 مقايسه اثرات ساده بر صفات کيفي ارقام ذرت تحت تيمارهاي تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيد ساليسيليک ……………………

83
جدول 4-21 مقايسه ميانگين صفات کيفي ذرت تحت اثرات متقابل تا
ريخ کاشت و ارقام ذرت ……..

84
جدول4-22 مقايسه ميانگين صفات کيفي ذرت تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………………….

85
جدول 4-23 مقايسه ميانگين صفات کيفي ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک …………………………….

86
جدول 4-24 مقايسه ميانگين صفات کيفي ذرت تحت اثرات سه عاملي تاريخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشي اسيدساليسيليک ………………..

87
جدول 4-25 همبستگي بين صفات زراعي و کيفي ارقام ذرت تحت محلولپاشي اسيدساليسيليک و تاريخ کاشت ……………………………

88

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 ساختار اسيدساليسيليک ……………
شکل 2-2 تهيه اسيدساليسيليک به روش کوپله- شمت
شکل 2-3 مسير هاي بيوسنتزي اسيدساليسيليک ….
شکل 3-1 تصوير دستگاه Leaf Area meter ………..
شکل 3-2 تصوير دستگاه NIR ……………….
18
19
20
36
38

چکيده:

به منظور بررسي اثرات محلولپاشي اسيدساليسيليک و تاريخ کاشت بر روي ارقام ذرت علوفهاي در دامغان تحقيقي در سال زراعي 1390 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپيلت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي در 3 تکرار انجام شد. تيمار ها شامل تاريخ کاشت (15 تير ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلي که تاريخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گيري در اين تاريخ صورت نگرفته است، هيبريد هاي ذرت علوفهاي (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعي و محلولپاشي اسيد ساليسيليک (با غلظت 0 و 1 ميلي مولار) به عنوان عامل فرعي در فرعي بود. نتايج نشان داد که بيشترين وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاريخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنين ميزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاريخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بيشتر از تاريخ کاشت 15 تير ماه بدست آمد. بيشترين نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلولپاشي اسيدساليسيليک با غلظت 1 ميليمولار حاصل گرديد. بيشترين نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاريخ کاشت و اسيدساليسيليک با غلظت 1 ميليمولار در تاريخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترين آن در تاريخ کاشت 15 تير ماه و تيمار بدون محلولپاشي حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملي تاريخ کاشت و هيبريد و محلولپاشي اسيدساليسيليک با محلولپاشي 1 ميليمولار غلظت اسيدساليسيليک و تاريخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بيشتر از تاريخ کاشت 15 تير ماه و بدون محلولپاشي اسيدساليسيليک در رقم 504 بود. بيشترين تعداد بلال در هر بوته هيبريد 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گرديد. کمترين فاصله بلال تا سطح زمين نيز در تيمار بدون محلولپاشي و تاريخ کاشت 15 تير ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنين ميزان شاخص سطح برگ با تيمار بدون محلولپاشي و تاريخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بيشتر از محلولپاشي 1 ميليمولار و تاريخ کاشت 15 تير ماه بود. بيشترين وزن خشک تک بوته توسط محلولپاشي 1 ميليمولار اسيدساليسيليک و بيشترين ميزان درصد خاکستر (ASH) در تاريخ کاشت 15 تير ماه بدست آمد. همچنين ميزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملي تاريخ کاشت 5 مرداد ماه و هيبريد 504 با تيمار بدون محلولپاشي اسيدساليسيليک به نسبت 47/45 درصد بيشتر از تاريخ کاشت 15 تير ماه حاصل شد. ميزان ماده خشک توليدي (DMD) با تاريخ کاشت 5 مرداد ماه و محلولپاشي 1 ميلي مولار اسيد ساليسيليک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنين ميزان قند با کربوهيدرات در اندام هوايي (WSC) در محلولپاشي 1 ميليمولار اسيدساليسيليک و تاريخ کاشت 15 تير ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بيشتر از تيمار بدون محلولپاشي در تاريخ کاشت 15 تير ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالي که ميزان پروتئين در اندام هوايي (CP) و فيبر (ADF) با تيمار بدون محلولپاشي اسيدساليسيليک به ترتيب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلي بهترين تاريخ کاشت براي افزايش عملکرد تر و خشک ذرت علوفهاي تاريخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنين محلولپاشي اسيدساليسيليک باعث بهبود علوفهاي ميشود که در نتيجه باعث بازدهي بيشتر علوفه سبز براي دام مي شود.

کلمات کليدي: ذرت علوفهاي، محلولپاشي اسيدساليسيليک ،تاريخ کاشت، صفات زراعي.

مقدمه و کليات

مقدمه:
ذرت يک گياه 4 کربنه، بومي آمريکاي مرکزي با توليد بسيار بالااست، که پايين بودن اسيد آمينه ليزين آن از طريق وارد کرون پروتئين دانه هاي بقولات در جيره غذايي دام جبران شده است (کوچکي و خواجه حسيني، 1387). ذرت پس از گندم و برنج مهمترين محصول زراعي است و توجه خاصي به اين گياه است. زيرا كه موارد استفاده زيادي براي انسان، دام صنعت، داروسازي، صنايع غذايي و … دارد (نورمحمدي و همكاران، 1389). توجه به نياز روز افزون كشور به تامين مواد غذايي و توليد فراورده هاي دامي و سهم ذرت در جيره غذايي طيور بررسي عوامل مهم افزايش توليد اين محصول استراتژيك اهميت زيادي پيدا كرده است (مقني نصري، 1381). ذرت نيرومندترين گياه زراعي در جذب و ذخيره سازي انرژي موجود در زمين است به همين جهت به اين گياه لقب سلطان غلات را داده اند، اين گياه قادر است نسبت به آب مصرفي خود
بالاترين عملكرد را در واحد سطح توليد نمايد (نورمحمدي و همكاران، 1389).
ذرت در رده بندي گياهي، اين گياه از شاخه گياهان گلدار يا پيدازادان از رده نهان دانگان از زير رده تك لپه اي ها از راسته تك لپه اي هاي بي جام (يعني با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هايي احاطه شده اند) و از تيره گندميان و از زير تيره پانيكويئده و طايفه Maydcae است(مير هادي، 1380).
نسبت توليد علوفه به كل محصولات زراعي در كشور 12/20 درصد است كه از سال 1374 تا 1380 سير صعودي داشته است (جليلي، 1382).
راندمان توليد در هكتار ذرت دانه اي كشور در سال زراعي 1384-1383 در اراضي آبي 7227 كيلوگرم و در اراضي ديم 2788 كيلوگرم بوده است و كل توليد ذرت دانه اي در كشور حدود 2 ميليون تن برآورد شده است (آمارنامه كشاورزي، 1382).
براساس آمارنامه فائو )2003) سطح كل زير كشت ذرت در جهان 142685000 هكتار ميزان توليد كل ذرت در جهان 043/648 ميليون تن بوده است (آمارنامه كشاورزي 1382). سطح زير كشت ذرت دانهاي كشور در سال زراعي 1384-1383 حدود 276 هزار هكتار برآورد شده كه 88/99 درصد آن اراضي آبي و بقيه ديم بوده است. استان کرمانشاه در سال زراعي 89 از لحاظ عملکرد ذرت در واحد سطح رتبه نخست و از لحاظ سطح زير کشت پس از استان فارس و خوزستان مقام سوم را دارا بود. حدود 36 هزار هکتار از اراضي استان زير کشت ذرت رفته که از اين سطح 26 هزار هکتار کشت اول و مابقي کشت دوم است و پيش بيني مي شود با آغاز برداشت از نيمه دوم شهريور امسال با عملکرد 2/9 تن در هکتار بيش از 320 هزار تن ذرت در اين استان توليد شود (بي نام، 1389). علوفه خشك از لحاظ وزني حدود 25 درصد علوفه تر را شامل مي شود در آمريكاي شمالي، معيار انرژي متمركز در خوراك هاي دامي(علوفه خشك) كه در بيشتر موارد استفاده مي شود. شامل كل مواد قابل هضم (TDM)، مواد خشك قابل هضم و انرژي قابل هضم است (كريمي، 1386).
ذرت علوفهاي به عنوان گياهي با توانايي بالا و سازگاري در اكثر مناطق كشور مي تواند نقش مهمي در تامين علوفه مورد نياز دام ها بويژه در فصل زمستان ايفا نمايد (چوگان، 1375). تقريباً كليه قسمت هاي ذرت اعم از ساقه و برگ، دانه و حتي كاكل و چوب بلال مصرف مي شود در بيش از 500 نوع فراوده گوناگون از آن بدست مي آيد، مواد مصرف ذرت در تغذيه انسان، تغذيه دام و طيور و مصارف صنعتي است (آمار نامه كشاورزي، 1382).
تعيين تاريخ کاشت يکي از اولويتهاي تحقيقاتي در کشت هر محصول ميباشد اين عوامل اهميت ويژهاي در موفقيت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمي و کيفي علوفه را تحت تأثير قرار ميدهد. زمان کاشت بر سرعت رويشي، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهايي علوفه تأثير ميگذارد (محمدي ،آقاعليخاني، 1386).
نتايج مشابهي براي فرايند جوانهزني بذرهاي گياه ذرت (Zea mays L.) گزارش

پاسخی بگذارید

بستن منو